referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Štvrtok, 27. januára 2022
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: AlexandraK
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 917
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 


Podľa nového zákona č. 431/2002 Zb. platný od 1.1.2003 sa majetok ÚJ z časového hľadiska člení
na: dlhodobý a krátkodobý majetok.

DLHODOBÝ MAJETOK je taký majetok, ktorého doba využiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom je dlhšia ako l rok.
Dlhodobý majetok členíme:

- dlhodobý nehmotný
-dlhodobý hmotný
-dlhodobý finančný
-dlhodobé pohľadávky

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Má nehmotný charakter, jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako l rok. K takémuto majetku patria:
- aktivované náklady na vývoj – výsledky úspešne vykonaných vývojových prác. Napr. výroba
prototypov, modelov pred začatím výroby, technologické postupy, štúdie, ak sa môže
preukázať technická realizovateľnosť a možnosť predaja výrobku alebo procesu.
- softvér – bez ohľadu na to ,či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je kúpený samostatne
a nie je súčasťou hardvéru alebo je vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania. Pričom
to nie je foftvér vyhotovený na zákazku alebo ako súčasť hardvéru.
- oceniteľné práva – predstavujú výsledky tvorivej, duševnej činnosti, ktoré ÚJ buď nakúpila alebo
ich poskytuje. Jedná sa o výrobno-technické poznatky /know-how/, licencie, užívacie práva,
predmety priemyselných práv, ochranné známky, vydavateľské práva ... ak sa obstarali za odplatu.
- goodwil -
- ostatný dlhodobý majetok – zaraďujeme sem majetok, ktorý svojím charakterom nepatrí do žiadnej
z predchádzajúcich skupín.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400 € a menej s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok môže ÚJ zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku alebo ho účtovať priamo do nákladov.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Má hmotný charakter. Všeobecne ho môžeme charakterizovať ako majetok, ktorého OC je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako l rok. Člení sa na:
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých
kovov/ ak nie sú DFM/ bez ohľadu na obstarávaciu cenu.
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí , ktoré majú samostatné technicko-
ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok a ich ocenenie je vyššie ako 1 700,-
Patria sem stroje,prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, inventár.
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky – chmeľnice, vinice,
ovocné sady.
- základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na OC. Patria sem dospelé plemenné a chovné zvieratá
za účelom hospodárskeho využitia.
- otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie
- ostatný dlhodobý hmotný majetok

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 700,- menej s dobou použiteľnosti dlhšou ako l rok môže ÚJ zaradiť do dlhodobého hmotného majetku alebo ho účtovať priamo na účty zásob.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9551 1334 slov
Dlhodobý majetok 2.9767 1402 slov
Dlhodobý majetok 3.0000 749 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.