Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zdravotná a sociálna politika


ZDRAVOTNÍCTVO

- súhrn zariadení, ich materiálno technické vybavenie,
- súhrn pracovníkov a ich činností zameraných na liečbu a prevenciu chorôb.

Zdravotná starostlivosť- súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Zdravotná starostlivosť zahŕňa

•Prevenciu

•Dispenzarizáciu

•Diagnostickú liečbu

•Biomedicínsky výskum

•Ošetrovateľskú starostlivosť

•Pôrodnú asistenciu

Zdravotný výkon

Ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Neodkladná ZS

ZS poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdrav.stavu , ktorá bezprostredne ohrozuje jej život.

Je to aj ZS poskytovaná pri pôrode. Súčasťou je aj neodkladná preprava osoby do ZZ, medzi ZZ, neodkladná preprava darcov tkanív a buniek, darcov orgánov.


FORMY POSKYTOVANIA ZS
(662/2007 Z.z.)

A) Ambulantná starostlivosť:

1. všeobecná – pre dospelých pre deti a dorast
2. špecializovaná – gynekologická zubno-lekárska
3. špecializovaná iná
4. záchranná zdravotná služba


B) Ústavná starostlivosť – Všeobecné nemocnice - 17
Špecializované nemocnice – 15
Liečebne – 2

C) Lekárenská starostlivosť

POSKYTOVATELIA ZS


Podmienkou poskytovania ZS je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania
(§31, 578/2004 Z.z.)


Zdravotnícke povolanie

•súbor pracovných činností, ktoré vykonáva ZP pri:

1.poskytovaní ZS
2.ochrane zdravia ľudí
3.lekárskej posudkovej činnosti
4.kontrolnej činnosti
5.výkone dohľadu nad poskytovaním ZS

súčasťou môže byť:

1.vedecká a pedagogická činnosť

2.riadenie a organizácia poskytovania ZS
POSKYTOVATELIA ZS


Poskytovateľ :

- fyzická alebo právnická osoba
•na základe povolenia, licencie alebo oprávnenia


Verejná minimálna sieť :

•je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území príslušného samosprávneho kraja alebo okresu


Verejná sieť poskytovateľov
•verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou ZP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ZS


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk