Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia


Chudoba ako sociálna udalosť, možnosti riešenia chudoby:
Za chudobu sa považuje taký stav, kedy nedostatok hmotných prostriedkov obmedzuje možnosti spotreby, nedostatok financií neumožňuje zabezpečovať základné životné potreby na primeranej úrovni.

1,- absolútna: nie sú naplnené zákl.potreby nevyhnutné na udržanie zákl.existencie (jedlo, ošatenie, bývanie).
Táto chudoba je príznačná pre rozvojové krajiny - Afrika.

2,- relatívna:jedinec, rodina alebo soc. sk. uspokojujú svoje potreby na výrazne nižšej úrovni ako je priemerná úroveň v danej spoloč, resp. štáte. Pre SR je príznačný tento druh chudoby.

3,- subjektívna:kto je v takejto situácii domnieva, že je chudobný, pretože nemôže uspokojovať svoje potreby podľa vlastných predstáv.

4,- objektívna:sú podľa názoru štátu uspokojené zákl. životné potreby na primeranej úrovni.

Hmotná núdza: príjem občana a s ním posudzovaných fyzických osôb nedosahuje sumy životného minima.

Nástroje štátu na riešenie chudoby:

Chudoba má právne ukotvenie v Ústave SR (článok 39).
Každý občan má nárok na zabezpečenie zákl. život. podmienok.

Zákon o hmotnej núdzi 599 z roku 2003. Zákon o soc. pomoci. Zákon O životnom minime Od 01.07.2009 upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z.z. sumy životného minima.

Základná suma životného minima je 185,19 €

Za životné minimum fyzickej osoby, alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3

(zákona 601/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov) spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:

a) 185,19 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
b) 129,18 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
c) 84,52 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Čo je hmotná núdza :

Je to stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Dávka v hmotnej núdzi :
( jedno teplé jedlo denné, primerané ošatenie a bývanie )

Dávka a príspevky v hmotnej núdzi :

Výška dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdze podľa právnych predpisov účinných od 1.9.2009:

Dávka:

a) u jednotlivca 60,50 € (1 823 Sk) mesačne,
b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 € (3 468 Sk) mesačne,
c) u dvojice bez detí 105,20 €(3 169 Sk) mesačne,
d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 € (4 748 Sk) mesačne,
e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20€ (5 067 Sk) mesačne,
f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 € (6 3956 Sk) mesačne.

Dávka uvedená pod písmenami a-f sa zvyšuje o 13,50 € (407 Sk) mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena.

Zvýšená dávka sa priznáva od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak občan preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Dávkou na účely tohto zákona je za podmienok určených týmto zákonom aj 13,50 5 € (407 Sk) mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a s týmto dieťaťom sa zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra.

Ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra a mal bezprostredne pred narodením tohto dieťaťa zabezpečované základné životné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi, patrí mu dávka vo výške 13,50 € (407 Sk).

Dávka určená rodičom dieťaťa do jedného roku veku patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.

Dávka uvedená pod písmenami a – f sa zvyšuje za podmienok ustanovených týmto zákonom o 17,20 € (518 Sk) mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2 € (60 Sk) mesačne.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na výdavky spojené s úhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Aktivačný príspevok je 63,07 €(1 900 Sk ) mesačne.

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak :

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Ochranný príspevok je 63,07 €(1 900 Sk ) mesačne


Ochranný príspevok patrí občanovi ak:

a) dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

b) je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c) je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,

d) sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím,

e) sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

f) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní, alebo

g) sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

Príspevok na bývanie:
a) 55,80 € (1 681 Sk) mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

b) 89,20 € (2 687 Sk) mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu. Uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.

Nárok na príspevok na bývanie vzniká bez preukázania vlastníctva bytu, rodinného domu alebo nájomného vzťahu k bytu alebo rodinnému domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie v tom prípade, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku; to platí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

V zmysle Občianského zákonníka prenajímateľ prenecháva do užívania celý byt alebo rodinný dom.

Ak prenajímateľ a nájomca spoločne obývajú byt alebo rodinný dom, príspevok na bývanie sa nepriznáva.

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Sumy dávky a príspevkov v hmotnej núdzi od účinnosti zákona č. 599/2003 Z.z.

Zhrnutie :

Aktivačný príspevok: -cieľom je získanie pracovných návykov a ich oživenie, zvyšovanie vedomostí, kvalifikácie, ... Uchádzač musí spĺňať podmienky stanovené zákonom.

Príspevok na bývanie: ( náklady spojené s bývaním )

Ochranný príspevok. Patrí občanom, ktorí nemôžu riešiť svoju situáciu hmotnej núdze. napr. občania, ktorý sa celodenne starajú o postihnutého občana, alebo dieťa, občan, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (nad 30 dní)

Poskytovanie jednorázových dávok pre občanov v hmotnej núdzi - nevyhnutné ošatenie, nakúpenie školských potrie, mimoriadne liečebné výdavky, nevyhnutné zariadenie domácnosti.

(maximálne trojnásobok životného minima). Dotačné programy, napr. štipendiá.

Poskytovanie pomoci aj zo strany obcí a miest, na základe rôznych opatrení a nariadení miest a obcí. Môže sa poskytovať vo forme vecnej, peňažnej aj v kombinovanej.

Hmotná núdza - TRIÁDA - jedno teplé jedlo denne, poskytnutie prístrešia a ošatenia, ktoré je primerané ročnému obdobiu.
Inštitút osobitného príjemcu - obec.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk