Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský zámer - založenie cestovnej kancelárie

SÚKROMNÁ OBCHODNÁ AKADÉMIA
V SPRÁVE AKADÉMIE VZDELÁVANIA V ŽILINE

CESTOVNÝ RUCH
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

ZALOŽENIE CESTOVNEJ KANCELÁRIE
V PÚCHOVE


OBSAH
NÁZOV STRANA

1. Identifikačné charakteristiky podnikateľského zámeru 3
1.1 Poslanie 3
1.2 Majetok potrebný na podnikanie 3
1.3 Ročný objem obratu 3
1.4 Ročný objem nákladov 3
1.5 Efekt podnikania 3
1.6 Finančné zdroje krytia 3
2. Zhrnutie k založeniu CK Sun Tour 4
2.1 Charakteristika trhového reťazca 4
2.1.1 Potreba 4
2.1.2 Služby 4
2.1.3 Cena 4
2.2 Vyčíslenie výnosnosti CK Sun Tour 4
2.3 Základné riziká podnikania a opatrenia na ich zmiernenie 5
3. Genéza a analýza údajov k systému riadenia,... 6
3.1 Genéza podnikateľských činností 6
3.2 Organizačno – právna forma podnikania 7
3.3 Konštrukcia podniku CR 7
3.4 Systém riadenia, organizačné usporiadanie podniku 8
3.5 Počty pracovníkov v jednotlivých rokoch 9
3.6 Mzdové náklady na zamestnancov 9
3.7 Prehľad nákladov na zamestnancov – 5 rokov 11
3.8 Požiadavky na zamestnancov 11
4. Analýza údajov ku koncepcii podnikateľského zámeru 12
4.1 Lokalizácia CK Sun Tour 12
4.1.1 Región pôsobnosti 12
4.1.2 Sídlo a areál 12
4.2 Opis služby 12
4.3 Majetok potrebný na založenie CK 13
4.4 Zoznam potrebnej techniky 13
4.5 Plán odpisov 14
4.6 Etapy zabezpečovania služieb 14
5. Analýza údajov k obchodno –prevádzkovej činnosti 15
5.1 Kalkulácia zahraničných zájazdov 15
5.2 Špecifikácia zájazdov 17
5.3 Analýza produktov 19
5.4 Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku 20
5.5 Analýza trhu 23
5.6 Analýza konkurencie 24
6. Analýza ekonomiky podnikateľskej príležitosti 25
6.1 Prvky prevádzkového systému 25
6.2 Ekonomické ukazovatele podniku 26
6.3 Cash flow 26
6.4 Výpočet bodu zvratu 26
Použitá literatúra 28

1.

Identifikačné charakteristiky podnikateľského zámeru

1.1 Poslanie

Hlavným poslaním cestovnej kancelárie je uspokojenie potrieb budúcich zákazníkov kvalitnými službami v oblasti cestovného ruchu a tiež každoročné zvýšenie tržieb min. o 25% a tým posilnenie pozície na regionálnom trhu. 1.2 Majetok potrebný na podnikanie

Pre začatie svojej podnikateľskej činnosti mi postačí vlastný kapitál, ktorý je poskytnutý z rodinných úspor a pokryje finančné potreby podnikateľskej činnosti.

1.3 Ročný objem obratu

Prvá etapa je rozčlenená na prvý a druhý rok podnikania. V prvom roku očakávam tržby z predaja okolo 4 750 710 korún, ktoré zahŕňajú vlastné služby a doplnkový predaj poskytovaný cestovnou kanceláriou.

1.4 Ročný objem nákladov

Ročný objem nákladov v prvom roku podnikania dosahuje hodnotu 4 193 031 korún.

1.5 Efekt podnikania

V prvom roku podnikania odhadujem výsledok približne na 557 000 Sk. Sú v ňom už zahrnuté aj riziká podnikania v prvom roku.

1.6 Finančné zdroje krytia

Zdroje financovania sa v prvej etape skladajú len z vlastných zdrojov, ktoré predstavujú sumu
Cestovná kancelária bude mať na začatie svojej činnosti v hotovosti 85 000 Sk. na preklenutie prvých mesiacov podnikania a získanie prvých klientov.

Zriaďovacie výdavky 3 000,- Základné imanie 371 060,-
Osobný počítač 30 000,-
Osobný počítač 30 000,-
Tlačiareň 5 000,-
Sektorový nábytok 18 000,-
Automobil 90 000,-
DHIM 39 060,-
Zásoby 50 000,-
Hotovosť 6 000,-
Bankové účty 100 000,-2. Zhrnutie k založeniu CK Sun Tour

2.1 Charakteristika trhového reťazca

2.1.1 Potreba

Cestovných kancelárií je v súčasnosti veľa. Trend vývoja poukazuje na rast záujmu klientov o zahraničné zájazdy a väčšina z nich si želá hlavne kvalitné poskytovanie služieb. Mojou úlohou je ponúknuť klientom také služby, ktoré dokážu uspokojiť všetky ich potreby.

2.1.2 Služby

Služby CK Sun Tour sú orientované tak, aby si mohli z ponuky vybrať rôzne skupiny zákazníkov. V našej ponuke máme pobytové i poznávacie zájazdy do exotických krajín, určené pre všetky vekové kategórie. Naše služby chceme ponúkať v takej kvalite, aby mal zákazník pocit kvalitne a bezstarostne strávenej dovolenky. To zabezpečíme hlavne dôkladným výberom strediska cestovného ruchu ako aj vhodnými ubytovacími kapacitami, príjemnými a ochotnými sprievodcami a presnými informáciami. 2.1.3 Cena

Cena jednotlivých produktov sa odlišuje podľa destinácií a druhov zájazdov.

Ceny
CK Sun Tour sú v zásade primerané k ponúknutým zájazdom, pričom do úvahy berieme v prvom rade bezpečnosť zákazníkov a kvalitu ponúkaných služieb, a tým aj ich spokojnosť.

2.2 Vyčíslenie výnosnosti CK Sun Tour

Prvá etapa rozvoja je stanovená na dva roky, v ktorej sa CK bude snažiť o usadenie na trhu v oblasti cestovného ruchu. Zákazníkov chceme získavať kvalitnými službami a profesionálnym prístupom. V prvom roku podnikania je zabezpečené finančné krytie z vlastných zdrojov. Budeme sa snažiť o preinvestovanie finančných prostriedkov do rozvoja cestovnej kancelárie a taktiež o rozšírenie na nový trh.

Druhá etapa rozvoja podniku je stanovená na tretí a štvrtý rok existencie CK Sun Tour. Po stabilizácii cestovnej kancelárie sa chceme rozšíriť o ďalšie pobočky na domácom trhu. CK Sun Tour bude reagovať na požiadavky svojich zákazníkov a zájazdy sa budú meniť podľa požiadaviek trhu.

V tretej etape (piaty rok existencie CK) si chceme ešte viac upevniť svoje postavenie na trhu. V tomto roku je predpokladaná výnosnosť 1 460 533 Sk. Našou snahou do budúcnosti je získavať viac spokojných klientov a dosahovať primerané zisky.


Podľa výpočtov zabezpečuje podnikateľský zámer obchodno-prevádzkovú výnosnosť.

Roky rozbehu podnikania
Ukazovateľv Sk 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Tržby 4 750 710 4 950 710 5 730 980 6 140 980 13 107 690
Náklady 4 193 031 4 193 030 5 195 958 5 195 957 11 647 157
Efekt – zisk 557 679 757 680 535 022 945 023 1 460 533

2.3 Základné riziká podnikania a opatrenia na ich zmiernenie

Medzi základné riziká podnikania patria:

Podnikateľské riziká:
- nepresadenie sa na trhu
- nedostatok zákazníkov
- zvýšenie nákladov
- kurzové, trhové riziko
opatrenia:
- dobrý prieskum trhu
- tvorba rezerv na nepredvídateľné udalosti
- úsilie presadiť sa na trhu

Ekonomické riziká:
- predaj produktu
- nedostatok finančnej hotovosti
opatrenia:
- tvorba rezervného fondu
- kalkulácia nákladov a cien

Iné riziká:
- zlý výber pracovníkov
- manká
- krádeže
opatrenia:
- zmluva o hmotnej zodpovednosti
- kvalifikovaná práca
- poistenie

Bezpečnosť a hygiena práce:
- neovládanie predpisov
- nedodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci
opatrenia:
- poistenie
- školenie zamestnancov zamerané na bezpečnosť a hygienu pri práci
- odstránenie príčin rizika

3.

Genéza a analýza údajov k systému riadenia, organizačnému vývoju a pracovníkom

3.1 Genéza podnikateľských činností

Príčiny začatia podnikania:
- stať sa niekým v spoločnosti
- istota zamestnania
- sebarealizácia v oblasti, ktorá ma zaujíma
- prax v cestovnom ruchu

Motivácia:
- finančná nezávislosť
- vybudovanie novej medzinárodnej cestovnej kancelárie

Spôsobilosť na podnikanie
- absolvovanie Súkromnej obchodnej akadémie v Žiline – jún 2002
- ovládanie cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky)
- prax v CK Riatour (poradenstvo pri výbere)
- poznatky: kalkulácie, marketing, manažérska spôsobilosť, účtovníctvo, právne normy

Nová myšlienka na trhu
Väčšina cestovných kancelárií v Púchove a blízkom okolí sa orientuje na predaj lacnejších autokarových zájazdov. Vzhľadom na rastúci počet solventných obyvateľov nášho okresu, mojich potencionálnych klientov, rozhodla som sa, že moja CK bude ponúkať zájazdy do exotických krajín s komplexnými službami pre strávenie ničím nerušenej dovolenky. Samozrejmosťou bude ponuka a možnosť on-line rezervácie zájazdu cez Internet.

Disponibilné zdroje
V súčasnosti mám k dispozícii:
- rodinné zdroje
- možnosť prenájmu kancelárskych priestorov v centre Púchova (v novej budove tržnice na ulici F. Urbánka)
- základné kancelárske vybavenie (nábytok, telefón, fax,...)
- kompletnú PC zostavu
- automobil

Trhový reťazec
Našu ponuku zájazdov budeme každým rokom rozširovať o nové destinácie. Produkty budeme ponúkať na predaj aj iným cestovným kanceláriám a s rozšírením našich vlastných pobočiek na Slovensku a bohatou reklamnou kampaňou osloviť všetkých potencionálnych zákazníkov.

Ziskovosť
Na základe prieskumu trhu v našom okrese som zistila, že je úzka ponuka exotických destinácií, o ktoré sa každým rokom zvyšuje záujem.


3.2 Organizačno – právna forma podnikania a zdôvodnenie výberu formy

Po zvážení všetkých okolností som sa rozhodla, že budem podnikať sama ako fyzická osoba.
Pre začatie je potrebný živnostenský list, ktorý obsahuje:

Osobné údaje:
Bydlisko:
Rodné číslo:
Pridelené IČO:
Obchodné meno: CK Sun Tour
Miesto podnikania: Púchov
Deň začatia: 1. apríl 2003

Výhody fyzickej osoby:
- iba jeden vlastník, čo uľahčuje rozhodovanie
- daňové zvýhodnenie
- jednoduchá organizácia
- pri vzniku nie je potrebné základné imanie

Nevýhody fyzickej osoby:
- vlastník nesie celé riziko straty
- vlastník ručí celým majetkom
- ťažkosti pri získavaní úveru

Na prevádzkovanie živnosti je potrebná koncesia. Vydanie koncesie vo finančnom vyjadrení je 2 000,- Sk.


3.3 Konštrukcia podniku cestovného ruchu – formulovanie cieľov a činností

Formulovanie poslania
- uspokojenie potrieb náročných zákazníkov o exkluzívne zájazdy v exotických krajinách

Formulovanie cieľov
- zabezpečiť a zvýšiť životnú úroveň
- dosiahnuť status v podnikateľskej spoločnosti
- vysporiadať sa s úvermi

Ciele vo vzťahu ku klientom
- reagovať na požiadavky zákazníkov
- široká ponuka zájazdov
- kvalita poskytovaných služieb
- cenové zvýhodnenie pre stálych klientov
Ciele vo vzťahu k zamestnancom
- vytvoriť kvalifikovaný pracovný kolektív
- motivovanie ku kvalitnejšiemu výkonu
- odmeňovanie na základe dobrých pracovných výsledkov
- zamestnanecké zľavy

Ciele vo vzťahu k rozvoju podniku
I.

etapa: - zabezpečiť dobré postavenie na trhu
- získať cudzie finančné zdroje
II. etapa: - zmenšiť podiel cudzích zdrojov na majetku
- zabezpečiť vlastné priestory
III. etapa: - vytvoriť sieť pobočiek na Slovensku


ZÁKLADNÉ ČINNOSTI K DOSIAHNUTIU CIEĽOV

Základné činnosti:
- predaj, zmluvy
- zabezpečenie sortimentu a dopravy
- zabezpečenie prevádzkovej schopnosti

Administratívne činnosti:
- rozpočty nákladov, výnosov a hospodársky výsledok
- kalkulácie cien a nákladov
- účtovníctvo
- zamestnanecká agenda
- styk s bankou
- výpočet a odvody daní a poplatkov
- plánovanie

Zabezpečujúce činnosti:
- kontrola zariadenia
- bezpečnosť a hygiena práce


3.4 Systém riadenia, organizačné usporiadanie podniku

Systém riadenia podniku
Podnikateľ ako zamestnávateľ – systém riadenia spojený s prácou v tíme, t.j. že budem riadiť podnik a súčasne spolupracovať so zamestnancami.

Organizačné usporiadanie
I. etapa: - predaj zájazdov, zabezpečenie dopravy
II. etapa: - predaj zájazdov, zabezpečenie dopravy
- spracovanie katalógov
III. etapa: - predaj zájazdov, zabezpečenie dopravy
- spracovanie katalógov, reklamná činnosť
- získanie nových produktov

3.5 Počty pracovníkov v jednotlivých rokoch

Prehľad potreby zamestnancov

Funkcia 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Administratívnypracovník 1 1 1 1 1
Predajca 1 1 2 2 2 + 2
Pilot zájazdu-operátor 0 0 0 1 2
Sprievodca 2 2 2 2 2
SPOLU 4 4 5 5 9

1. rok:
- majiteľ podniku v tomto roku vykonáva funkciu manažéra podniku a spolupracuje s administratívnou pracovníčkou (účtovníčka), ktorá je zamestnaná externe, ďalším zamestnancom je predajca zájazdov a dvaja sprievodcovia.

2. rok:
- administratívny pracovník je bude prijatý do hlavného pracovného pomeru, ostatní zostávajú v nezmenenom stave.

3. rok:
- bude prijatý ďalší zamestnanec do funkcie predajcu zájazdov, ostatní v nezmenenom počte.

4. rok:
- prijatie nového zamestnanca do funkcie pilota zájazdu, ktorý bude pomáhať predajcom zájazdov, počet ostatných pracovníkov zostáva nezmenený.

5. rok:
-prijatie ďalšieho zamestnanca do funkcie pilota zájazdu, nové pobočky v Bratislave a Banskej Bystrici, kde pribúdajú dvaja zamestnanci ako predajcovia.


3.6 Mzdové náklady na zamestnancov

1. ROK
Pracovník Hrubámzdamesačná 38% odvodypoistného Hrubá mzdamesačná + 38% Hrubá mzda- ročne
Administr.

pracovník 7 000,- 2 660,- 9 660,- 115 920,-
Predajca 5 600,- 2 128,- 7 728,- 92 736,-
Sprievodca (delegát) 8 000,- 3 040,- 11 040,- 132 480,-
Sprievodca (delegát) 8 000,- 3 040,- 11 040,- 132 480,-
Spolu 28 300,- 10 868,- 39 468,- 473 616,-

V prvom roku sú ročné mzdové náklady 473 616 Sk. 2. ROK
Pracovník Hrubámzdamesačná 38% odvodypoistného Hrubá mzdamesačná + 38% Hrubá mzda- ročne
Administr. pracovník 7 000,- 2 660,- 9 660,- 115 920,-
Predajca 5 600,- 2 128,- 7 728,- 92 736,-
Sprievodca (delegát) 8 000,- 3 040,- 11 040,- 132 480,-
Sprievodca (delegát) 8 000,- 3 040,- 11 040,- 132 480,-
Spolu 28 300,- 10 868,- 39 468,- 473 616,-


3. ROK
Pracovník Hrubámzdamesačná 38% odvodypoistného Hrubá mzdamesačná + 38% Hrubá mzda- ročne
Administr. pracovník 7 350,- 2 793,- 10 143,- 121 716,-
Predajca 1 5 880,- 2 234,- 8 114,- 97 368,-
Predajca 2 5 600,- 2 128,- 7 728,- 92 736,-
Sprievodca (delegát) 8 400,- 3 192,- 11 592,- 139 104,-
Sprievodca (delegát) 8 400,- 3 192,- 11 592,- 139 104,-
Spolu 35 630,- 13 539,- 49 169,- 590 028,-


4. ROK
Pracovník Hrubámzdamesačná 38% odvodypoistného Hrubá mzdamesačná + 38% Hrubá mzda- ročne
Administr. pracovník 7 644,- 2 905,- 10 549,- 126 588,-
Predajca 1 6 115,- 2 324,- 8 439,- 101 268,-
Predajca 2 5 824,- 2 213,- 8 037,- 96 444,-
Sprievodca 1-delegát 8 736,- 3 320,- 12 056,- 144 672,-
Sprievodca 2-delegát 8 736,- 3 320,- 12 056,- 144 672,-
Pilot zájazdu 6 000,- 2 280,- 8 280,- 99 360,-
Spolu 43 055,- 16 362,- 59 417,- 713 004,-


5. ROK
Pracovník Hrubámzdamesačná 38% odvodypoistného Hrubá mzdamesačná + 38% Hrubá mzda- ročne
Administr. pracovník 8 026,- 3 050,- 11 076,- 132 912,-
Predajca 1 6 421,- 2 440,- 8 861,- 106 332,-
Predajca 2 6 115,- 2 324,- 8 439,- 101 268,-
Sprievodca 1-delegát 9 173,- 3 486,- 12 659,- 151 908,-
Sprievodca 2-delegát 9 173,- 3 486,- 12 659,- 151 908,-
Pilot zájazdu 1 6 300,- 2 394,- 8 694,- 104 328,-
Pilot zájazdu 2 6 000,- 2 280,- 8 280,- 99 360,-
Spolu 51 208,- 19 460,- 70 668,- 848 016,-

3.7 Prehľad nákladov na zamestnancov – 5 rokov

Pracovník 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5.

rok
Fixné:
Administr.pracovník 115 920,- 115 920,- 121 716,- 126 588,- 132 912,-
Sprievodca 1 132 480,- 132 480,- 139 104,- 144 672,- 151 908,-
Sprievodca 2 132 480,- 132 480,- 139 104,- 144 672,- 151 908,-
Variabilné:
Predajca 1 92 736,- 92 736,- 97 368,- 101 268,- 106 332,-
Predajca 2 0,- 0,- 92 736,- 96 444,- 101 268,-
Pilot zájazdu 1 0,- 0,- 0,- 99 360,- 104 328,-
Pilot zájazdu 2 0,- 0,- 0,- 0,- 99 360,-
Spolu 473 616,- 473 616,- 590 028,- 713 004,- 848 016,-
- z toho variabilné 92 736,- 92 736,- 190 104,- 297 072,- 411 288,-
- z toho fixné 380 880,- 380 880,- 399 924,- 415 932,- 436 728,-


3.8 Požiadavky na zamestnancov

Uchádzač o zamestnanie v mojej CK musí spĺňať tieto požiadavky:
- zodpovednosť k činnosti, ktorú vykonáva
- profesionalita v danej oblasti
- aktívne ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov
- komunikatívnosť
- vysoké pracovné nasadenie
- príjemný vzhľad a vystupovanie

Úlohy zamestnancov

Administratívny pracovník:
- plánovanie a rozpočtovanie
- styk s bankou
- zamestnanecká agenda
- výpočet a odvod daní a poplatkov

Predajca zájazdov:
- kontakt so zákazníkmi
- poradenstvo pri výbere

Sprievodca (delegát):
- organizácia zájazdu v teréne a vybavenie administratívnych
záležitostí v priebehu zájazdu
- oboznámenie sa s trasou cesty a cieľovou destináciou
- riešenie problémov

Pilot zájazdu:
- prehľad o vypravovaní zájazdov a o počte prihlásených zákazníkov
- vybavovanie telefonických a faxových objednávok zájazdov

4. Analýza údajov ku koncepcii podnikateľského zámeru a jej realizácia

4.1 Lokalizácia CK Sun Tour

CK Sun Tour sa bude nachádzať v novej budove tržnice na ulici F. Urbánka v Púchove.
Je to výhodná poloha, nakoľko sa priestory CK budú nachádzať na frekventovanom mieste v centre Púchova.

4.1.1 Región pôsobenia: Trenčiansky kraj4.1.2 Sídlo a areál

Sídlo CK Sun Tour je vo frekventovanej časti ulíc Moravskej a F. Urbánka. V blízkosti je veľa obchodov, nákupných stredísk a tiež bankových inštitúcií.


4.2 Opis služby

Pre dobré fungovanie našej CK, musíme pozorne sledovať ekonomické prostredie a trh a snažiť sa vždy prichádzať s niečím novým.

S – krivka
1. – vznik
2. – rast
3. – stagnácia
4. – úpadok

4.3 Majetok potrebný na založenie cestovnej kancelárie

IM – Investičný majetok
Automobil 90 000,-
Počítač – 2 ks 60 000,-
Telefón a fax 14 000,-
Tlačiareň 5 000,-
Mobilný telefón 6 000,-
Celkom 175 000,-

DHIM – Drobný hmotný investičný majetok
Nábytok 10 000,-
Stojan na prospekty 1 200,-
Pracovný stôl 7 000,-
Stoličky – 4 ks 2 800,-
Konferenčný stolík 2 500,-
Kreslo – 2 ks 6 000,-
Kalkulačka – 2 ks 400,-
Poháre 260,-
Rýchlovarná kanvica 900,-
Chladnička 6 000,-
Celkom 37 060,-
Reklamný pútač 2 000,-
Celkom 39 060,-

Suma = IM + DHIM = 175 000 + 39 060 = 214 060 Sk.
4.4 Zoznam potrebnej techniky

Zoznam techniky
Názov I. etapa II. etapa III. etapa Spolu
Počítač 2 2 2 2
Tlačiareň 1 1 1 1
Telefón a fax 1 1 1 1

Potreba techniky
Automobil 90 000,-
Počítač 2 ks a tlačiareň 65 000,-
Telefón a fax 14 000,-
Inventár 39 060,-
Spolu 208 060,-

Potreba zásob
Zásoby kancelárie sú v hodnote 50 000 Sk.

Potreba techniky + potreba zásob = 258 060 Sk.4.5 Plán odpisov

Rozhodla som sa pre rovnomerné odpisovanie investičného majetku.

Sadzby rovnomerného odpisovania

Odpisová skupina Sadzbaprvý rok Sadzbaďalšie roky Zo zvýšenejvstupnej ceny
1 14,2 28,6 25,0
2 6,2 13,4 12,5
3 3,4 6,9 6,7
4 1,4 3,4 3,4
5 1,5 2,5 2,5


Odpisová skupina č. 1 (4 roky)
MAJETOK OBSTAR.CENA 1. ROK(14,2%) 2.ROK(28,6%) 3.ROK 4. ROK 5.

ROK
Automobil 90 000,- 12 780,- 25 740,- 25 740,- 25 740,- 0,-
Počítač 60 000,- 8 520,- 17 160,- 17 160,- 17 160,- 0,-
Tel./ fax 14 000,- 1 988,- 4 004,- 4 004,- 4 004,- 0,-
Spolu 164 000,- 23 288,- 46 904,- 46 904,- 46 904,- 0,-4.6 Etapy zabezpečovania služieb

Doprava

Letecká preprava našich klientov sa zabezpečí u leteckej spoločnosti Air Slovakia BWJ.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečí cestovná kancelária najskôr osobne v ubytovacom zariadení, prípadne individuálnymi doobjednávkami, adresovanými presne na ubytovacie zariadenie. V objednávkach sa udáva celkový limit a základné údaje o požadovaných službách (počet lôžok, počet osôb, dátum príchodu klientov do daného zariadenia, ...).

Činnosť a metodika pracovných postupov

- vyhľadávať nových obchodných partnerov, vyžadovať od nich konkrétne ponuky (časové a cenové kalkulácie)
- kalkulovať ceny
- vypracovať návrhy obchodných dohôd a kontraktov
- preverovanie plnenia záväzkov a dohôd

Druhy zájazdov

Štandardné a poznávacie zájazdy – akcie, publikované v katalógoch cestovnej kancelárie, zahŕňajú tieto služby: dopravu, ubytovanie, stravovanie, sprievodcu (delegáta), vstupné do historických objektov, ostatné služby (poistné).


5. Analýza údajov k obchodno – prevádzkovej činnosti

Analýza obchodno – prevádzkovej činnosti je zameraná na vyčíslenie hospodárskeho výsledku za jednotlivé činnosti a ich súhrn, na činiteľov ovplyvňujúcich hospodársky výsledok a na mechanizmus pre ovplyvňovanie hospodárskeho výsledku v čase realizácie.5.1 Kalkulácia zahraničných zájazdov

Podklady kalkulácie:
- rozsah poskytnutých služieb podľa dohôd s ubytovacími a stravovacími podnikmi, podľa prepravných taríf dopravných spoločností, ako aj ďalšími dodávateľmi
- riziko neobsadenosti
- prirážky cestovnej kancelárie

Položky kalkulácie:
- obsahuje kalkulačný list


Riziko neobsadenosti zájazdu

Sumu za prepravné a sprievodcovské náklady delíme počtom účastníkov s 20% možnosťou neobsadenia. Takto dostaneme cenu na jednu osobu za prepravu a sprievodcu vypočítanú s rizikom neobsadenia. K tejto cene na kalkulačnom liste pripočítame ďalšie náklady na jednu osobu za: ubytovanie, stravovanie, výlety, ostatné služby. Toto riziko sa počíta iba pri štandardných zájazdoch.

Ostatné náklady kalkulácie

- ubytovanie a stravovanie, podľa cien, ktoré si overujeme
- poistné
- vstupné do pamätihodností, podľa cien, ktoré si overujeme alebo podľa cenníkov
- obchodný tovar (propagačno – informačný materiál)

Všetky tieto položky spočítame a zo súčtu vypočítame prirážku cestovnej kancelárie
Sun Tour.


Poistné

Poistné účastníkov zájazdu kalkulujeme pri štandardných a poznávacích zájazdoch
povinne.


Prirážka cestovnej kancelárie

Je určená pevnou sadzbou v rozpätí od 20% - 50% z hodnoty všetkých dodaných služieb, t.j.

zo všetkých nákladov za prepravu, sprievodcu, stravovanie, vstupné do pamätihodností, poistné a obchodný tovar.


Zľavy z ceny zájazdu

V niektorých prípadoch možno poskytovať zľavy, a to maximálne do výšky kalkulovaného rizika neobsadenosti zájazdu, pri záruke, že zájazd bude realizovaný. Na konci sezóny a taktiež v medzisezóne sa kalkulujú spravidla nižšie prirážky. Poskytnúť zľavu je oprávnený vedúci cestovnej kancelárie. O každej zľave treba urobiť písomný záznam na kalkulačnom liste, prípadne na vyúčtovaní zájazdu. V čase medzisezóny využívame aj zľavy dopravných spoločností, ubytovacích a stravovacích zariadení a iných dodávateľských organizácií.


Predaj zájazdov - zálohovanie

Štandardné zájazdy sa predávajú individuálnym klientom ako aj objednávateľom skupinového zájazdu, s ktorými sa uzatvára zmluva. Zmluva medzi cestovnou kanceláriou a klientom sa považuje za uzatvorenú podpisom klienta na tlačive „Prihláška na zájazd“, ktoré je potvrdené CK. Pri uzavretí zmluvy sa platí zálohová platba vo výške 50% z ceny zájazdu. Zákazník bude upozornený, že doplatok je nutné uhradiť najneskôr 46 dní pred odchodom. Ak doplatok nebude vyrovnaný v tejto lehote, cestovná kancelária si môže vyhradiť právo bez ďalšieho upozornenia obsadiť dané miesto iným zákazníkom, ktorý ihneď uhradí celú sumu zájazdu a zo zálohy zúčtovať príslušný storno poplatok. Ak si zákazník objedná zájazd v lehote kratšej ako 46 dní pred odchodom alebo v prípade znížených cien zájazdov je potrebné zaplatiť celú sumu zájazdu naraz.
Zmluva medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom skupinového zájazdu sa považuje za uzavretú písomným potvrdením objednávky klienta. Súčasťou potvrdenia musia byť tieto náležitosti: predmet (názov) zájazdu, program zájazdu, termín zájazdu, cena zájazdu, platobné podmienky, minimálny počet účastníkov. Objednávateľ platí zálohu alebo celú sumu v hotovosti alebo sa platba poukáže na bankový účet cestovnej kancelárie.Zmeny, storná – storno poplatky

Pri zrušení zájazdu je zákazník povinný osobne doručiť alebo doručeným listom zaslať storno tej pobočke, u ktorej sa na zájazd prihlásil. Pri odoslaní písomného storna poštou je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania na poštovej pečiatke.

Pri osobnom stornovaní zájazdu dátum vyznačí pracovník cestovnej kancelárie.
CK Sun Tour účtuje tieto stornovacie poplatky:
46 a viac dní pred odchodom zájazdu:
10 % z ceny objednaných služieb a poistné

45 – 31 dní pred odchodom zájazdu:
20 % z ceny objednaných služieb a poistné

30 – 21 dní pred odchodom zájazdu:
30 % z ceny objednaných služieb a poistné

20 – 15 dní pred odchodom zájazdu:
50 % z ceny objednaných služieb a poistné

14 – 8 dní pred odchodom zájazdu:
70 % z ceny objednaných služieb a poistné

7 dní a menej pred odchodom zájazdu:
100 % z ceny objednaných služieb a poistné

Realizácia zájazdov s neobsadenou kapacitou

Ak štandardný zájazd nie je plne obsadený, t.j. počet účastníkov je nižší ako pri počítanom riziku neobsadenosti, spravidla sa realizuje iba vtedy, ak nebude stratový. O uskutočnení takého zájazdu v rámci obchodnej politiky rozhoduje vedúci cestovnej kancelárie.


5.2 Špecifikácia zájazdov

8 – dňový pobytový zájazd do Tuniska Produkt TUN

Ubytovanie (7 nocí), hotel Bel Air 7 x 400 Sk 2 800 Sk
Strava (polpenzia) 7 x 160 Sk 1 120 Sk
Doprava 7 000 Sk
Spolu 10 920 Sk
Výnosový príspevok 30 % 3 276 Sk
Predajná cena 14 196 Sk

Produkt TUN je určený pre finančne solventnejších zákazníkov s možnosťou rôznych doplnkových služieb. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v novozrekonštruovanom hoteli Bel Air v Hammamete, obľúbenom stredisku CR.


11 – dňový pobytový zájazd do Tuniska Produkt SPT

Ubytovanie (10 nocí), hotel Marhaba 10 x 370 Sk 3 700 Sk
Strava (polpenzia) 10 x 160 Sk 1 600 Sk
Doprava 7 000 Sk
Spolu 12 300 Sk
Výnosový príspevok 30 % 3 690 Sk
Predajná cena 15 990 Sk

Produkt SPT je vhodný pre ľudí, ktorý obľubujú nočný život a upravené pláže. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v letovisku Sousse v hoteli Marhaba.


Poznávací 9- dňový zájazd do Tuniska Produkt PZT

Ubytovanie (8 nocí), hotel 8 x 370 Sk 2 960 Sk
Strava (plná penzia) 8 x 300 Sk 2 400 Sk
Doprava (lietadlo, bus) 8 300 Sk
Vstupné do pamätihodností 1 000 Sk
Spolu 14 660 Sk
Výnosový príspevok 30 % 4 398 Sk
Predajná cena 19 058 Sk

Produkt PZT je vhodný pre zdatnejších turistov, ktorí chcú stráviť dovolenku aktívne a spoznať krásy Tuniska. Ubytovanie je zabezpečené v 3* - 4* hoteloch s plnou penziou. Navštívia mesto Monastir, Port El Kantaoui, koloseum El Jem, oázu Gabes, ostrov Djerba, Matmatu, soľné jazero Chott El Jerid, Tozeur a ZOO, horské oázy Tamerza a Chebika, sväté mesto Kairouan a výrobňu kobercov, mesto Hammamet a Nabeul, Tunis (múzeum Bardo), Kartágo, Antóniove kúpele, usadlosť Sidi Bou Said.


12 – dňový pobytový zájazd do Egypta Produkt EGT

Ubytovanie (11 nocí), hotel Mirette 11 x 420 Sk 4 620 Sk
Strava (polpenzia) 11 x 190 Sk 2090 Sk
Doprava 7 500 Sk
Spolu 14 210 Sk
Výnosový príspevok 30 % 4 263 Sk
Predajná cena 18 473 Sk

Produkt EGT je určený pre tých, ktorí chcú stráviť dovolenku pri Červenom mori s komplexnými službami.

Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v hoteli Mirette v letovisku Hurghada.
15 – dňový pobytový zájazd do Egypta Produkt EG2

Ubytovanie (11 nocí), hotel Minamark 14 x 400 Sk 5 600 Sk
Strava (polpenzia) 14 x 170 Sk 2 380 Sk
Doprava 7 500 Sk
Spolu 15 480 Sk
Výnosový príspevok 30 % 4 644 Sk
Predajná cena 20 124 Sk

Produkt EG2 je určený pre tých, ktorí si chcú užiť radovánky pri mori. Ubytovanie je zabezpečené v letovisku Hurghada v 4* hoteli Minamark s polpenziou. Všetky vodné športy na pláži sú zdarma.


8 – dňový poznávací zájazd do Egypta Produkt PZE

Ubytovanie (7 nocí), hotel 7 x 410 Sk 2 870 Sk
Strava (plná penzia) 7 x 350 Sk 2 450 Sk
Doprava (lietadlo, bus, loď) 9 100 Sk
Vstupné do pamätihodností 1 300 Sk
Spolu 15 720 Sk
Výnosový príspevok 30 % 4 716 Sk
Predajná cena 20 436 Sk

Produkt PZE je vhodný pre turistov, lákajúcich historické pamiatky. Navštívia všetky významné pamiatky v Egypte spojené s plavbou po Níle. Nocľah je zabezpečený v 3* a 4* hoteloch a v 3* kajutách. 5.3 Analýza produktov

CK Sun Tour rozdeľuje svoje trhové produkty do dvoch skupín.
Produkty TUN, SPT, PZT, EGT, EG2, PZE sú produkty vlastnej činnosti cestovnej kancelárie.
Produkt DP (doplnkový predaj) je ponuka rôznych materiálov súvisiacich s cestovaním (turistickí sprievodcovia, videokazety, filmy do fotoaparátov, mapy, časopisy, atď.).

V prvom roku predaja našich služieb počítame celkom 540 zákazníkov za rok už pri zohľadnení sezón vplývajúcich na celkový predaj.
V druhom roku očakávame nárast záujmu zákazníkov o naše produkty o 20 %.
V treťom roku by to mohlo byť približne o 31 %.


5.4 Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku

Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku v prvej etape

Podniky služieb – tieto podniky nemajú zásoby tovaru určeného na predaj. Preto v ich pláne hospodárskeho výsledku sa neuvádza táto položka. Výpočet tržieb sa týka tržby z poskytovaných služieb. Časť plánu, ktorá uvádza prevádzkové náklady musí obsahovať všetky potrebné náklady na zabezpečenie služieb. Pre podnikateľský zámer sa výpočet hospodárskeho výsledku vypracúva na obdobie jedného roka.

Tržby za poskytnuté služby
Produkt TUN 14 196 x 90 1 277 640 Sk
Produkt SPT 15 990 x 110 1 758 900 Sk
Produkt PZT 19 058 x 80 1 524 640 Sk
Produkt EGT 18 473 x 80 1 477 840 Sk
Produkt EG2 20 124 x 90 1 811 160 Sk
Produkt PZE 20 436 x 90 1 839 240 Sk
Produkt DP 12 000 Sk
Tržby spolu 9 701 420 Sk


Náklady – variabilné Náklady - fixné
Telefón 50 000 Sk Odpisy 67 375 Sk
Kancel.

Potreby 10 000 Sk Prenájom 105 000 Sk
Cestovné 65 000 Sk Energia 2 500 Sk
Mzdy 473 616 Sk Poistné 2 500 Sk
Fondy 113 270 Sk
Propagácia 20 000 Sk
Fondy podnikateľa 17 400 Sk
Náklady TUN 982 800 Sk
Náklady SPT 1 353 000 Sk
Náklady PZT 1 172 800 Sk
Náklady EGT 1 136 800 Sk
Náklady EG2 1 393 200 Sk
Náklady PZE 1 414 800 Sk
Náklady DP 6 000 Sk

Spolu 8 208 686 Sk Spolu 177 375 Sk

CN = NV + NF = 8 208 686 + 177 375 = 8 386 061 Sk.

Celkové tržby 9 701 420 Sk
Celkové náklady 8 386 061 Sk
Hospod. výsledok pred zdanením 1 315 359 Sk
Rozpočet nákladov

Rozpočet nájomného
Nájomné: výhodné priestory v centre mesta za výhodnú cenu ( 125 Sk/m²), priestory CK Sun Tour majú výmeru 70m².

I. etapa:
Mesačné nájomné je 8 750 Sk x 12 mesiacov = 105 000 Sk/rok.
Ročné nájomné v I. etape je 105 000 Sk.
II. etapa:
Mesačné nájomné je 9 450 Sk x 12 mesiacov = 113 400 Sk/rok.
Ročné nájomné v II. etape je 113 400 Sk.
III. etapa:
Mesačné nájomné je 10 150 Sk x 12 mesiacov = 121 800 Sk/rok.
Ročné nájomné v III. etape je 121 800 Sk.

Pomocné výpočty pre I. etapu
Náklady na TUN = 10 920 x 90 = 982 800 Sk
Náklady na SPT = 12 300 x 110 = 1 353 000 Sk
Náklady na PZT = 14 660 x 80 = 1 172 800 Sk
Náklady na EGT = 14 210 x 80 = 1 136 800 Sk
Náklady na EG2 = 15 480 x 90 = 1 393 200 Sk
Náklady na PZE = 15 720 x 90 = 1 414 800 Sk

Pomocné výpočty pre II. etapu
Náklady na TUN = 10 920 x 110 = 1 201 200 Sk
Náklady na SPT = 12 300 x 130 = 1 599 000 Sk
Náklady na PZT = 14 660 x 100 = 1 466 000 Sk
Náklady na EGT = 14 210 x 100 = 1 421 000 Sk
Náklady na EG2 = 15 480 x 110 = 1 702 800 Sk
Náklady na PZE = 15 720 x 110 = 1 729 200 Sk

Pomocné výpočty pre III. etapu
Náklady na TUN = 10 920 x 130 = 1 419 600 Sk
Náklady na SPT = 12 300 x 140 = 1 722 000 Sk
Náklady na PZT = 14 660 x 110 = 1 612 600 Sk
Náklady na EGT = 14 210 x 110 = 1 563 100 Sk
Náklady na EG2 = 15 480 x 120 = 1 857 600 Sk
Náklady na PZE = 15 720 x 120 = 1 886 400 Sk

Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku v druhej etape

Tržby za poskytnuté služby
Produkt TUN 14 196 x 110 1 561 560 Sk
Produkt SPT 15 990 x 130 2 078 700 Sk
Produkt PZT 19 058 x 100 1 905 800 Sk
Produkt EGT 18 473 x 100 1 847 300 Sk
Produkt EG2 20 124 x 110 2 213 640 Sk
Produkt PZE 20 436 x 110 2 247 960 Sk
Produkt DP 17 000 Sk
Tržby spolu 11 871 960 Sk


Náklady – variabilné Náklady - fixné
Telefón 70 000 Sk Odpisy 98 150 Sk
Kancel. Potreby 25 000 Sk Prenájom 113 400 Sk
Cestovné 100 000 Sk Energia 4 800 Sk
Mzdy 651 516 Sk Poistné 6 000 Sk
Fondy 126 449 Sk
Propagácia 50 000 Sk
Fondy podnikateľa 17 400 Sk
Náklady TUN 1 201 200 Sk
Náklady SPT 1 599 000 Sk
Náklady PZT 1 466 000 Sk
Náklady EGT 1 421 000 Sk
Náklady EG2 1 702 800 Sk
Náklady PZE 1 729 200 Sk
Náklady DP 10 000 Sk

Spolu 10 169 565 Sk Spolu 222 350 Sk

CN = NV + NF = 10 169 565 + 222 350 = 10 391 915 Sk

Celkové tržby 11 871 960 Sk
Celkové náklady 10 391 915 Sk
Hospod.

výsledok pred zdanením 1 480 045 Sk


Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku v tretej etape

Tržby za poskytnuté služby
Produkt TUN 14 196 x 130 1 845 480 Sk
Produkt SPT 15 990 x 140 2 238 600 Sk
Produkt PZT 19 058 x 110 2 096 380 Sk
Produkt EGT 18 473 x 110 2 032 030 Sk
Produkt EG2 20 124 x 120 2 414 880 Sk
Produkt PZE 20 436 x 120 2 452 320 Sk
Produkt DP 28 000 Sk
Tržby spolu 13 107 690 Sk


Náklady – variabilné Náklady - fixné
Telefón 96 000 Sk Odpisy 49 075 Sk
Kancel. Potreby 30 000 Sk Prenájom 121 800 Sk
Cestovné 115 000 Sk Energia 7 500 Sk
Mzdy 848 016 Sk Poistné 8 000 Sk
Fondy 168 066 Sk
Propagácia 100 000 Sk
Fondy podnikateľa 17 400 Sk
Náklady TUN 1 419 600 Sk
Náklady SPT 1 722 000 Sk
Náklady PZT 1 612 600 Sk
Náklady EGT 1 563 100 Sk
Náklady EG2 1 857 600 Sk
Náklady PZE 1 886 400 Sk
Náklady DP 25 000 Sk

Spolu 11 460 782 Sk Spolu 186 375 Sk

CN = NV + NF = 11 460 782 + 186 375 = 11 647 157 Sk

Celkové tržby 13 107 690 Sk
Celkové náklady 11 647 157 Sk
Hospod. výsledok pred zdanením 1 460 533 Sk

5.5 Analýza trhu

Plánovanie útoku na trh si vyžaduje presnosť a mať kvalitne zmapované potreby a želania zákazníkov. CK Sun Tour sa chce stať členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií, ktorá pôsobí v oblasti cestovného ruchu. Táto inštitúcia poskytuje dôležité informácie a rady pre svojich členov. 5.6 Analýza konkurencie

Silná konkurencia – konkurencia, ktorá je stabilizovaná so svojimi klientmi a svojou rozvíjajúcou sa ponukou (Satur, TIP Travel + Tatratour)

Slabá konkurencia – konkurencia, ktorá sa zameriava na aktívny cestovný ruch, ktorý poskytuje ako čiastkový produkt ( Sport Tour, Riatour, Tommy Tour).

Moji konkurenti majú náskok v oblasti podielu na trhu, ale po zvládnutí stanovených cieľov a sledovaní konkurencie v rámci skvalitňovania služieb si myslím, že moja CK bude mať úspech.


Určenie politiky na podporu aktívnej predajnej činnosti

Reklama
- v dennej tlači
- na Internete
- rôznymi súťažami
- prostredníctvom spokojných zákazníkov


Distribučná sieť
- vlastnou propagačnou činnosťou
- účasťou na rôznych výstavách
- prostredníctvom partnerských cestovných kancelárií


Popredajný servis

Zákazníkom budeme každý rok posielať katalógy našich produktov s rôznymi zľavami a súťažami. Verní zákazníci, ktorí si u nás zakúpia zájazd aspoň 2-krát za sebou získajú vernostnú kartu, ktorá má rôzne výhody, napr. špeciálna pošta s informáciami o zájazdoch na poslednú chvíľu „LAST MINUTE“, rôzne pozornosti CK Sun Tour.


Cenová politika
-
- udržať stabilné ceny pri zachovaní, zvyšovaní kvality úrovne nami poskytovaných služieb
- dobrý kontakt a výber spoľahlivých dodávateľov a služieb


Model motivovania predajcov
- vytvorenie kvalifikovaného pracovného kolektívu v príjemnom prostredí a dobrej pracovnej klímy
- životná úroveň pracovníkov by sa mala priemerne zvýšiť o 5 % ročne
- zľavy poskytované zamestnancom cestovnej kancelárie, ktorí si vyberú zájazd z ponuky našej CK


6.

Analýza ekonomiky podnikateľskej príležitosti

6.1 Prvky prevádzkového systému

Prevádzkové náklady
Celkové vyčíslenie nákladov cestovnej kancelárie počas obdobia 5 rokov

Náklady CK

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Prenájom 105 000 Sk 105 000 Sk 113 400 Sk 113 400 Sk 121 800 Sk
Telefón 25 000 Sk 25 000 Sk 35 000 Sk 35 000 Sk 96 000 Sk
Kanc. potreby 5 000 Sk 5 000 Sk 12 500 Sk 12 500 Sk 30 000 Sk
Cestovné 30 000 Sk 30 000 Sk 50 000 Sk 50 000 Sk 115 000 Sk
Mzdy 473 616 Sk 473 616 Sk 590 028 Sk 713 004 Sk 848 016 Sk
Fondy 56 635 Sk 56 635 Sk 63 224 Sk 63 224 Sk 168 066 Sk
Propagácia 10 000 Sk 10 000 Sk 25 000 Sk 25 000 Sk 100 000 Sk
Fondy zamestnávateľa 8 700 Sk 8 700 Sk 8 700 Sk 8 700 Sk 17 400 Sk
Energia 1 200 Sk 1 200 Sk 2 400 Sk 2 400 Sk 7 500 Sk
Poistné 1 250 Sk 1 250 Sk 3 000 Sk 3 000 Sk 8 000 Sk
Výstavy 0 Sk 0 Sk 0 Sk 0 Sk 50 000 Sk
Dopln. predaj 3 000 Sk 3 000 Sk 5 000 Sk 5 000 Sk 25 000 Sk
Celkom 719 401 Sk 719 401 Sk 908 252 Sk 1 031 228 Sk 1 586 782 Sk

Súvaha na 5 rokov
Aktíva /v Sk/ 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Zriaďovacie výdavky 3 000,- 0,- 0,- 0,- 0,
Automobil 90 000,- 90 000,- 90 000,- 90 000,- 90 000,-
Oprávky k automobilu - 11 360,- - 22 880,- - 22 880,- - 22 880,- - 22 880,-
Inventár 20 920,- 20 920,- 20 920,- 20 920,- 20 920,-
Oprávky k inventáru - 1 297,- - 1 297,- - 1 297,- - 1 297,- - 1 297,-
DHIM 39 060,- 39 060,- 60 000,- 60 000,- 70 000,-
Oprávky k DHIM -39 060,- - 39 060,- - 60 000,- - 60 000,- - 70 000,-
Pokladňa 6 000,- 6 000,- 9 000,- 10 000,- 14 000,-
Bankový účet 100 000,- 118 000,- 174 000,- 224 000,- 334 000,-
Celkom 207 263,- 210 743,- 269 743,- 320 743,- 434 743,-


6.2 Ekonomické ukazovatele podniku

Podnikový majetok je delený s ohľadom na jeho likvidnosť a preto je východiskom pre analýzu likvidity podniku. Podnikový kapitál môže byť vlastný alebo cudzí a je východiskom pri analýze podniku. Začiatočná súvaha podniku
Aktíva Pasíva
HIM 90 000 Sk Základné imanie 371 060 Sk
DHIM 39 060 Sk
Zásoby 50 000 Sk
Finančné zdroje 106 000 Sk

Aktíva spolu 371 060 Sk Pasíva spolu 371 060 Sk


Ukazovateľ rentability

Rentabilita vlastného kapitálu = hrubý zisk / vlastný kapitál
8 208 686 / 371 060 x 100 = 220 %


Ziskovosť vlastných zdrojov = čistý zisk / vlastné zdroje
1 315 359 / 1 686 419 x 100 = 78 %


6.3 CASH FLOW

Keďže výška pohľadávok CK Sun Tour sa rovná výške tržieb, nie je nutné vyčísľovať Cash flow. Klienti musia zaplatiť celú sumu zájazdu najneskôr 46 dní pred odchodom.

V prípade zrušenia zájazdu tesne pred odchodom na dovolenku sa klientovi vráti len časť jeho vkladu, pretože druhá časť finančných prostriedkov kryje náklady zo vzniknutej situácie. CK musí dodávateľom služieb uhradiť svoje záväzky do 14 dní pred uskutočnením zájazdu. CK má výhodu v tom, že jej zákazníci vyplácajú časť zájazdu – zvyčajne je to 50 % zo sumy zájazdu. Táto úhrada sa vykonáva tri až štyri mesiace pred odchodom klientov na zájazd. Môžeme povedať, že cestovnú kanceláriu jej klienti dokonca z určitej stránky úverujú.

6.4 Výpočet bodu zvratu

Graf úhrady nákladov poskytuje prehľad o vzťahu medzi fixnými nákladmi, variabilnými nákladmi a celkovými nákladmi a ich vzťahu k tržbám na rôznych úrovniach.
Každý náklad a tržba sa v grafe zaznamenáva na vertikálnej osi, zatiaľ čo objem poskytovaných služieb na horizontálnej osi. Presne nakreslený graf úhrady nákladov ukáže, koľko tržieb treba na to, aby sme dosiahli bod zvratu.


Údaje potrebné k výpočtu:

Tržby z predaja 9 701 420 Sk
Fixné náklady 177 375 Sk
Variabilné náklady 8 208 686 Sk
Celkové náklady 8 386 061 Sk


Numerický výpočet bodu zvratu

Numerický výpočet bodu zvratu odhaľuje hranicu zlomu medzi stratou a ziskom.

Bod zvratu = fixné náklady / variabilné náklady na jednotku tržby
= 177 375 / 1 – ( 8 208 686 / 9 701 420 )
= 177 375 / 0,8461
= 209 638,34 Sk

Použitá literatúra

Alastair M. Morison : Marketing pohostinství a cestovného ruchu

Z. Malaník a kolektív : Podnikateľský zámer malého s stredného podniku

M. Sedlák.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk