referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Rodičovská dovolenka a jej zápočet do poistenia v nezamestnanosti
Dátum pridania: 22.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 384
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

Dňa 24. 12. 2009 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 194, zákon č. 572/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela bude, s výnimkou niektorých ustanovení, účinná od 1. 1. 2010.

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré táto novela zavádza, patrí ustanovenie, podľa ktorého sa na účely splnenia podmienok pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti do obdobia poistenia v nezamestnanosti započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Toto ustanovenie bude účinné od 1. 2. 2010. Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie od 1. februára 2006 do 31. januára 2010, počas ktorého bolo prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Nárok na podporu pre nezamestnané matky, zjednodušenie dokladov pre živnostníkov, ale aj pravidlá dôchodkov pre euro úradníkov. To všetko prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorá čiastočne začína platiť od januára 2010.

Najmä v prvom bode norma pomôže matkám, ktoré po skončení rodičovskej dovolenky nemali nárok na podporu v nezamestnanosti.

Novela započítava rodičovskú dovolenku do obdobia poistenia v nezamestnanosti zamestnanca pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Ak stratia prácu ženy po návrate z rodičovskej dovolenky do zamestnania, štát im pomôže.

Zmena započítavania :

Mnohé ženy, s ktorými po skončení rodičovskej dovolenky zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer, nemali podľa súčasnej právnej úpravy po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie nárok na dávku v nezamestnanosti.

Inštitút prerušenia povinného poistenia bol prvý krát upravený s účinnosťou od 1.januára 2004 zákonom o sociálnom poistení v súlade s filozofiou poistného princípu na ktorom je sociálne poistenie založené, a to, že za obdobie povinného poistenia sa bude považovať iba obdobie, za ktoré je zaplatené poistné.

Od 1. júla 2005 sa povinné :

-nemocenské poistenie
-dôchodkové poistenie
-poistenie v nezamestnanosti prerušuje aj v období čerpania rodičovskej dovolenky.

Na získanie dávky v nezamestnanosti treba splniť zákonom stanovené podmienky :

1, v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 3 roky. ( teda 1 095 dní )

2, pri pracovnej zmluve na dobu určitú bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky
( teda 730 dní )

Práve splnením tohto kritéria ženám po skončení rodičovskej dovolenky robilo problém, pretože rodičovská dovolenky sa do tohto obdobia nezapočítavala.

Keďže napríklad pri 2,5 ročnej rodičovskej dovolenke nemohli za posledné roky odpracovať požadované dní mnohé zostali bez finančnej pomoci od štátu.

Niektoré ženy na rodičovskej dovolenke toto riešili dobrovoľným poistením v nezamestnanosti cez rodičovskú dovolenku.
Bez spätnej platnosti :

Zákon však nebude platiť spätne, dotkne sa len rodiča, ktorý požiada o podporu v nezamestnanosti od februára. Norma totiž začne platiť až vtedy, čo znamená, že sa bude vzťahovať na poistencov, ktorí budú zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie po 31.januári 2010.

Ak niekto bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti, pričom nárok mu vznikne do 31. januára 2010, tak sa bude dávka v nezamestnanosti vypočítavať podľa súčasného znenia zákona.

Pokiaľ však vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti
od 1. februára 2010, tak sa bude dávka počítať podľa znenia vyplývajúceho z tejto novely, teda ide najmä o započítanie čerpania rodičovskej dovolenky do vymeriavacieho základu na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Takže, ak sa vám stalo práve teraz to, že ste po rodičovskej dovolenke prišli o prácu, je lepšie počkať do februára 2010 a požiadať o dávku v nezamestnanosti až po tom.

Zhrnutie :

1, obdobie rodičovskej dovolenky sa bude zahŕňať do obdobia potrebného na priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti.

2, začne platiť od februára 2010

3, pre ženy, ktoré do konca januára 2010 požiadajú o dávku v nezamestnanosti, sa rodičovská dovolenka nezapočítava do požadovaného obdobia

4, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká po zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak bol uchádzač v posledných 4 rokov pred zaradením do evidencie poistený v nezamestnanosti najmenej 3 roky ( 1095 dní )
-alebo pri pracovnom pomere na dobu určitú bol poistený najmenej 2 roky, teda ( 730 dní )

Zopakovanie :

Na základe zákona č. 571 ZÁKON z 2. decembra 2009 o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Suma rodičovského príspevku :

(1)Rodičovský príspevok je 164,22 eura mesačne.
Poznámka : Ak by matka nastúpila do zamestnania od 1.1.2010 má nárok na rodičovský príspevok 164,22 €
( do 3 rokov veku dieťaťa )

(2)
Rodičovský príspevok je 256 eur mesačne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši dva roky veku, ak sa oprávnenej osobe pred vznikom nároku na rodičovský príspevok

a) vyplácalo z dôvodu riadnej starostlivosti o toto dieťa materské16) alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte :
alebo

b) nevyplácalo sa materské
alebo obdobná dávka ako:

materské v členskom štáte a bola v posledných dvoch rokoch pred narodením tohto dieťaťa najmenej
270 dní nemocensky poistená; do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného
nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského podľa osobitného predpisu.

(3) Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku podľa odseku 2,
rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku podľa odseku 2 a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Nárok na rodičovský príspevok :

(1) Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok,
ak :
a) sa riadne stará o dieťa,

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“)

c) nevykonáva zárobkovú činnosť.

(2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa

a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého
rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť :

–ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,
alebo obdobná činnosť vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky. Za zárobkovú činnosť sa považuje vyplácanie :

a) náhrady služobného platu pri dočasnej neschopnosti
na výkon štátnej služby
-náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca,
b) nemocenského,
c) ošetrovného alebo
d) obdobných dávok uvedených v písmenách a) až c)
mimo územia Slovenskej republiky.

Výplata rodičovského príspevku :

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Výplate podpory v nezamestnanosti pre matku, ktorá po nástupe do zamestnania z rodičovskej dovolenky dostane výpoveď a od 1.2.2010, by sa išla zaevidovať na príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu - výška dávky v nezamestnanosti by mala predstavovať 153,85 € (307,70 : 2 )

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.