referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Predčasný starobný dôchodok
Dátum pridania: 21.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 082
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

K žiadosti o predčasný starobný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan :

- bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
-poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
-hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
-potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku:

platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia
(LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA),

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Ďalšie podmienky predčasného dôchodku :

1, byť v poistnom systéme minimálne 15 rokov
2, dôchodok by mal byť vyšší ako 1,2 násobok životného minima
( životné minimum je 185,19 € ) 222,22 € je výška minimálneho predčasného dôchodku.

Príklad :

Som v predčasnom dôchodku od októbra 2006. Neprestala som pracovať ako riadny zamestnanec. Zo zamestnania som odišla k 30.12.2009. Neviem, aký termín odchodu bol pre dôchodcu výhodnejší :
1, odchod starom roku alebo
2, odchod v novom roku

Ako sa mi bude prepočítavať za odpracované roky predčasný dôchodok :

- ako by sa mi prepočítaval, ak by som odišla až k 1.januáru
t.j. 1. januára by som už nebola zamestnaná.

Na základe zákona č. 461/2003 Z. z. § 68 ods. 2 zákona o sociálnom poistení ako poistenec bol dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku alebo jeho časti.

Suma predčasného starobného odo dňa nasledujúceho po zániku dôchodkového poistenia sa určí tak, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku dôchodkového poistenia :

–sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku, alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia .

O akú sumu sa výška predčasného starobného dôchodku zvýši po dni zániku dôchodkového poistenia, závisí od výšky vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

V neposlednom rade však aj od dĺžky obdobia získaného poistenia. O zvýšení dôchodkovej dávky sa rozhoduje podľa § 109 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení, to znamená až po doručení písomnej žiadosti poberateľa dôchodku.

Príklad :

Poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku požiada o zvýšenie dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za dobu poistenia získanú v čase od 1.10.2006 do 30.12.2009 s dátumom zvýšenia od 31.12.2009.
V tomto období získal tieto vymeriavacie základy :

Rok 2006 37 800,-Sk
Rok 2007 158 300,- Sk
Rok 2008 195 450,- Sk
Rok 2009 6 157,47 €

Všeobecný vymeriavací základ :

pre rok 2006 je 225 132,- Sk
pre rok 2007 je 241 752,- Sk
pre rok 2008 je 241 752,- Sk
pre rok 2009 je 8 024,70 €

Osobný mzdový bod, ktorý dôchodca dosiahne :

v roku 2006, je 0,1680
v roku 2007 je 0,6549
v roku 2008 je 0,8085
v roku 2009 je 0,7674

Súčet osobných mzdových bodov je 2,3988
Jedna polovica súčtu osobných mzdových bodov je 1,1994

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 31.12.2009 je 8,9955 €.
Suma, o ktorú sa starobný alebo predčasne starobný dôchodok zvýši od 31.12.2009 je : 10,79 € po zaokrúhlení na 11,- €.

K sume dôchodku, ktorá patrí k 31.12.2009 sa pripočíta suma zvýšenia a následne sa opäť prepočíta valorizácia pre rok 2010, to je zvýšenie dôchodku o 3,05 % od 1.1.2010.

Ak poberateľovi dôchodku zanikne dôchodkové poistenie napr. až 31.12.2009 :

-starobný alebo predčasný starobný dôchodok sa zvýši od 1.1.2010.
Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na :
-starobný alebo predčasný starobný dôchodok je všeobecný vymeriavací základ ustanovený za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, ze ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Všeobecný vymeriavací základ pri zvýšení od 1.1.2010 bol :

Za rok 2006 – 225 132,- Sk
Za rok 2007 – 241 752,- Sk
Za rok 2008 – 261 384,- Sk
Za rok 2009 – 261 384,- Sk 8 676,36 €

Súčet osobných mzdových bodov je : 2,2804.

Jedna polovica súčtu osobných mzdových bodov je 1,1402.
Aktuálna dôchodková hodnota platná k 1.1.2010 je 9,2246 €
Suma, o ktorú sa starobný alebo predčasný starobný dôchodok zvýši od 1.1.2010, je 10,52 € po zaokrúhlení 11 €.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.