Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dôchodky v roku 2010

Dôchodky od 1.1.2010 porastú o 3,05 %
Starobné dôchodky by sa mali na budúci rok zvýšiť o 3,05 %. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce, ktoré už vyšlo v zbierke zákonov.

Rast dôchodkov sa vypočíta ako :

-súčet polovice medziročného zvyšovania spotrebiteľských cien za 1.polrok 2009 – predstavuje 2,4 %
a polovice rastu priemernej mzdy za rovnaké obdobie –predstavuje 3,7 %

Výpočet : 2,4 %+3,7 % : 2 = 3,05 %

Priemerný starobný dôchodok je 337,38 € vyplácaných k 31. Júlu sa zvýši od januára o 10,29 €. Zároveň treba povedať, že až 63 % starobných dôchodkov má penziu nižšiu ako je priemer, a preto zvýšenie ich dôchodku nedosiahne ani túto sumu.

Novo priznané dôchodky :

Dôchodky sa vypočítavajú podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí :
Čas poistenia x dôchodková hodnota x priemerný osobný mzdový bod

Východisková hodnota bola na rok 2004 určená tak, aby priznaný dôchodok bol 50% z priemernej mzdy, určenej z rozhodujúceho obdobia na výpočet dôchodku. Tým je obdobie od roku 1984 do roku, ktorý predchádza roku jeho priznania.

Dôchodková hodnota sa každoročne zvyšuje podľa rastu priemernej mzdy za 3. Štvrťrok roka, ktorý predchádza bežnému kalendárnemu roku.

Z doterajšieho vývoja rastu miezd sa dá usudzovať, že priemerná mzda za zvýši o 3,7 %.

To by znamenalo, že dôchodková hodnota na rok 2010 dosiahne úroveň 9,3283 €.

Zároveň to znamená, že dôchodky priznané v roku 2010 budú o 3,7 % vyššie ako v roku 2009.

Vianočný príspevok :

Najnižšie penzie čiastočne vylepší vianočný príspevok.

Príspevok 66,39 € – dostane dôchodca, ktorý má dôchodok do 144,70 €
Príspevok 58,09 € – dostane dôchodca, ktorý má dôchodok od 144,80 do 289,30 €
Príspevok 49,80 € – dostane dôchodca, ktorý má dôchodok od 289,40 do 433,90 €
Najnižšie penzie vylepší vianočný príspevok, ktorý sa v roku 2010 zmení na trinásty dôchodok.

Vianočný príspevok dostanú aj tí, ktorí poberajú :


1, predčasný
2, invalidný
3, sociálny
4, sirotský
5, vdovský alebo vdovecký

O vianočné príspevky nemusí dôchodca žiadať Sociálna poisťovňa ho vyplatí spolu s dôchodkom v decembri.

Vianočný príspevok by sa však mal zmeniť Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny, budúci rok predstaví návrh transformácie vianočného príspevku na trinásty dôchodok.

Navrhuje sa jeho poskytovanie vo forme jednorazového príspevku k dôchodku.

Na rozdiel od vianočného príspevku jednorazový príspevok k dôchodku by nemal byť diferencovaný v závislosti od dôchodku podľa pásmových rozpätí. Príspevok v jednotnej výške by sa mal postupne zvyšovať až do 100% sumy životného minima.
Ak si platíte vyššie odvody, máte aj lepší dôchodok.

Zhrnutie :

1, ako porastú dôchodky :
Váš dôchodok z 1. Piliera sa bude každoročne zvyšovať automaticky, a to podľa toho , ako budú rásť ceny a mzdy v predchádzajúcom roku.

O valorizácii rozhoduje rast cien a miezd. Ak sa zvýšia mzdy o 3 % a inflácia bude 4 % dôchodky sa v nasledujúcom roku zvýšia o 3,5 %.

(3+4) : 2 = 3,5 %

Valorizácia vyplácaných dôchodkov v roku 2010
3,05 % – zvýšenie už priznaných dôchodkov

Vianočný príspevok :

66,39 € – dôchodok do 144,70 €
58,09 € – dôchodok od 144,80 do 289,30 €
49,80 € od 289,40 do 433,90 €

Rast dôchodkovej jednotky :

2005 – 195,31 Sk
2006 – 214, 68 Sk
2007 – 232,51 Sk
2008 – 249,14 Sk
2009 – 8,9955 €
2010 – 9,2246 €

Priemerná výška dôchodku k 31.7.2009
Starobný 337,38 €
Predčasný 350,52 €

Ak chcete mať slušný dôchodok, mali by ste pre jeho zvýšenie začať niečo robiť.

Podnikateľ :

V prípade, že ste podnikateľ, neplaťte odvody z minimálnej mzdy, ale z reálneho príjmu.

Ak ste podnikateľ plaťte si odvody z reálnych príjmov.
Dôchodok, odpracované roky a príjem :

Keďže váš dôchodok sa bude určovať podľa príjmu a odvodov z neho, ako aj z počtu odpracovaných rokov, existuje univerzálna zásada – udržujte si stabilné miesto.

Dlhá choroba :

Faktor, ktorý môže negatívne ovplyvniť výšku dôchodku, je dlhodobá práceneschopnosť. V prípade, že poistenec bude napr. pol roka PN, bude mať za tento rok nižší osobný mzdový bod.

Osobný mzdový bod je jedna z hlavných veličín, podľa ktorej sa počíta dôchodok. Jednorazová alebo krátka práceneschopnosť ho výrazne neovplyvní, no ak ste chorí každý rok 2 mesiace, počítajte s tým, že sa to na výške dôchodku odzrkadlí.

Najväčšia rana bude bude, ak sa stanete nezamestnaným. Tu však existuje rozdiel medzi zákonom ktorý platí od roku 2004 a zákonom, ktorý platil do konca roka 2003.

Ak ste nepracovali do roku 2003, za obdobie nezamestnanosti vám priznajú časť osobného mzdového bodu.

Od roku 2004 je však rozhodujúce obdobie dôchodkového poistenia.

Ak poistenec poberal dávku v nezamestnanosti, nezapočítava sa mu to do príjmov, rovnako sa nezapočíta osobný mzdový bod, pretože nejde o obdobie dôchodkového poistenia.

Zamestnanec :

Ak ste zamestnanec, dávajte si pozor na to, z čoho vám zamestnávateľ platí odvody.

Pokiaľ má niekto vyplácanú na základe zmluvy len časť mzdy a zvyšok iným, nelegálnym spôsobom , dôchodok sa mu bude počítať len z časti odmeny, ktorá je vymeriavacím základom, čiže len z legálneho platu.

Práca na dohodu :

Keď zamestnanec pracuje len na základe dohody, a nie je z tejto dohody dôchodkovo poistený, do výpočtu dôchodku sa mu táto mzda nepočíta.

Keď zamestnanec pracuje na :

1, základe dohody o vykonaní práce
2, dohody o pracovnej činnosti
A nie je z týchto dvoch dohôd dôchodkovo poistený, do výpočtu dôchodku sa mu táto mzda nepočíta.

Doplatiť alebo sporiť :

Podľa zákona platného do roku 2003 sa vám započíta napr. aj doba štúdia tak, ako keby ste tieto roky odpracovali.
Ak ste však študovali v roku 2004 a neskôr, nepôjde o dobu dôchodkového poistenia, a preto za tieto roky nedostanete nič, rovnako ako za obdobie nezamestnanosti.

Zvýšenie dôchodku :

Ak si chcete zvýšiť dôchodok môžete si tieto chýbajúce odvody doplatiť.

Riešenie zabezpečenia vašej staroby môže byť aj 3 pilier – doplnkové dôchodkové sporenie.

Najväčšia výhoda je, že spravidla svojmu zamestnancovi časť úspor nasporí zamestnávateľ.

Sporiteľ si môže odpočítať z daňového základu 398,33 € takmer 12 000,- Sk ročne odpočítať z daňového základu.

Nižší dôchodok čakajte ak :

1, nepracujete
2, bývate často a dlhodobo na PN
3, máte nízky príjem
4, platíte odvody len z minimálnej mzdy
5, zamestnávateľ vám legálne vypláca len časť mzdy, druhú dostávate „na ruku“
6, pracujete alebo ste pracovali na niektorú z dohôd podľa zákonníka práce
( nebol robený odvod do dôchodkového poistenia )


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk