referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Výpočet dôchodku
Dátum pridania: 29.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 714
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 

Výšku dôchodku ovplyvnia všetky vaše zárobky od roku 1984. Ešte pred podaní žiadosti o dôchodok si však musíte skontrolovať, či sú všetky vaše zamestnania evidované v Sociálnej poisťovni a či všetci vaši zamestnávatelia za vás poctivo platili odvody.

Doplatenie do dôchodkového poistenia :

Sadzba poistného je 18 % z vymeriavacieho základu.
Vymeriavacím základom je v tomto prípade poistencom určená suma, mesačne však najmenej suma minimálneho vymeriavacieho základu ( zákon č. 461/2003 § 138, ods.9,10) platná ku dňu v ktorom sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca
( Zákon č. 461/2003 §138, odsek 23).

Vymeriavací základ, ak tento zákon neustanovuje inak, je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu.

Kontrolujte zamestnávateľov :

Sociálna poisťovňa bola v uplynulých rokoch pre každého poistenca vyhotovená informácia o stave individuálneho účtu. V nej by mali byť uvedené všetky zamestnania a hrubé mzdy, ktoré ste dosiahli od roku 1984 do rok 2003. Ak si chcete skontrolovať zamestnávateľov aj z neskoršieho obdobia, požiadajte na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne o informáciu o zmene stavu individuálneho účtu. Dobre si pozrite, či sú v tejto informácii uvedené všetky vaše hrubé príjmy. Ak by neboli, môže to znížiť vašu penziu.

Doklady :

Vybavovanie dôchodku je administratívne náročné a výpočty ovplyvňuje veľa faktorov.

U žien :

-počet detí

U mužov :

-dĺžka základnej vojenskej služby, podľa zákona spred roka 2003
-doba štúdia na strednej a vysokej škole
Radíme informovať sa v pobočke Sociálnej poisťovni v dostatočnom predstihu o tom, či má poistenec všetky potrebné doklady.

Doklady k žiadosti o dôchodok :

1, občiansky preukaz
2, doklady o ukončenom vzdelaní ( výučný list, maturitné vysvedčenie, diplomy)
Prípadne potvrdenie školy o tom, odkedy do kedy trvalo štúdium.

Muži :

-Si pripravia vojenskú knižku alebo potvrdenie z vojenskej správy o dobe trvania základnej vojenskej správy

Ženy :

-Si pripravia rodené listy detí.

-Ďalej treba potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných
-Ďalej treba potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti
-Potvrdenie o dobe trvania zamestnania, ktoré nie je uvedené v informácii o stave individuálneho účtu.

Na každom potvrdení musí byť presne vymedzená doba, kedy ste kde pracovali a aký ste mali príjem.

Ďalší doklad :

Ak budete chcieť, aby vám dôchodok posielali na účet v banke, musíte doložiť potvrdenie o čísle účtu z banky.

-zmluvy o účte v banke

Obdobie poistenia

Obdobie poistenia v Sociálnej poisťovni zahŕňa obdobie, ktoré sa vám berie do úvahy a zohľadní pri výpočte vášho budúceho dôchodku.

Zjednodušene sa dá povedať, že obdobie poistenia sa viac-menej rovná počtu odpracovaných rokov. Ak by sme to chceli povedať úplne presne, obdobie poistenia zahŕňa, a teda berie do úvahy pri výpočte vášho dôchodku z 1. piliera:

• obdobie, keď ste boli zamestnaní
• obdobie, keď ste boli SZČO a platili ste dôchodkové odvody
• obdobie, keď ste boli dobrovoľne poistení
• obdobie, keď ste študovali na vysokej škole (toto obdobie sa započítava len konca roka 2003)
• obdobie, keď ste študovali na strednej škole (toto obdobie sa započítava len konca roka 2000)
• obdobie, keď ste boli nezamestnaní a poberali ste podporu v nezamestnanosti (toto obdobie sa započítava len konca roka 2003)
• obdobie, keď ste boli nezamestnaní, boli ste v evidencii nezamestnaných občanov a nepoberali ste podporu v nezamestnanosti (toto obdobie sa vám započíta len do konca roka 2000)
• obdobie, keď ste sa starali o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa, od 1. januára 2004 do 6 rokov veku dieťaťa, resp. do 7 rokov veku dieťaťa, ak išlo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a nepracovali ste
• obdobie, keď ste boli na základnej vojenskej službe alebo ste vykonávali civilnú službu
• obdobie, keď ste boli poberateľom invalidného dôchodku
• obdobie, keď ste poberali materské, nemocenské, ošetrovné alebo ste boli PN

Vek, žiadosť a dôchodok :

O riadny starobný dôchodok môžete požiadať najskôr v deň, keď dovŕšite dôchodkový vek v pobočke sociálnej poisťovni.
Každá pobočka Sociálnej poisťovni má pracovníkov, ktorí s ľuďmi vypĺňajú tieto žiadosti.

Ak nepožiadate o dôchodok v deň dovŕšenia dôchodkového veku, nič sa nedej a nič ste nezmeškali. Môžete ďalej pracovať a žiadosť podáte aj spätne ku dňu, keď ste dosiahli dôchodkový vek. Sociálna poisťovňa vám potom vyplatí dôchodok od dátumu, ktorý ste uviedli vo svojej žiadosti.

Výšku penzie sa nedozviete vopred, vypočítajú vám ju až po podaní žiadosti.

Môžete sociálnu poisťovňu požiadať o informáciu o zmene vášho dôchodkového účtu.

Výpočet dôchodku :

POMB x ODP x ADH
POMB – priemerný osobný mzdový bod, závislý od výšky vašich príjmov v pomere k priemernej mzde v hospodárstve v jednotlivých rokoch od roku 1984.

ODP– je počet odpracovaných rokov

ADH –aktuálna dôchodková hodnota

Zaujímavosťou je, že výšku dôchodku neovplyvní príjem za posledný rok zamestnania, v ktorom občan splní podmienky nároku na dôchodok. Počíta sa len príjem za predchádzajúce roky.

Doklady, ktoré potrebujete pri podaní žiadosti :

-občiansky preukaz
-doklad o vzdelaní alebo trvaní štúdia
-vojenskú knižku alebo potvrdenie o dobe trvania základnej vojenskej služby
-rodné listy detí
-potvrdenie o dobe trvania zamestnania, ktoré nie je uvedené v informácii o stave individuálneho účtu
-potvrdenie o účte v banke.

Rozhodujúce obdobie :

Na zistenie priemerného osobného mzdového bodu
-Kalendárne roky od roku 1984 do kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok.

Ako vypočítate osobný mzdový bod :

Úhrn vymeriavacích základov, z ktorých ste platili poistné na dôchodkové poistenie za príslušný kalendárny rok , sa vydelí všeobecným vymeriavacím základom, čo je 12- násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve.

Ak ste mali priemernú mzdu, vyjde vám číslo 1.

Priemerný mzdový bod zistíte, keď hodnotu osobných mzdových bodov dosiahnutých v rozhodujúcom období vydelíte počtom rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného v rozhodujúcom období.

Pred podaním žiadosti :

1, požiadajte informáciu o zmene individuálneho účtu v Sociálnej poisťovni a skontrolujte, či sú v nej uvedené všetky zamestnania a všetky hrubé príjmy.
2, dohodnite si vopred termín spísania žiadosti na pobočke Sociálnej poisťovne
3, Informujte sa na pobočke Sociálnej poisťovni, ako doklady a potvrdenia budete potrebovať.

Dlhá choroba a dôchodok :

Dlhotrvajúca práceneschopnosť ovplyvní dôchodok. Aj keď ste počas tohto obdobia dôchodkovo poistený
( do 52 týždňov trvania práceneschopnosti ) , za toto obdobie sa neplatí dôchodkové poistenie. Preto sa dôchodok zníži.

Odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania pracovnej neschopnosti sa dôchodkové poistenie zamestnanca prerušuje, čo znamená, že sa nezapočítava ( nezískava ) ani do obdobia dôchodkového poistenia.

Predčasná penzia sa vám zníži :

Do predčasného starobného dôchodku môžete ísť najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Musíte plniť aj ďalšie podmienky :

-že váš predčasný dôchodok bude vyšší ako :
-1,2 násobok životného minima ( životné minimum je 185,19 € )
-minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia

Na určenie vášho predčasného dôchodku budú rozhodujúce zárobky od roku 1984.

Nájdete ich vo výpise zo Sociálnej poisťovne.

Potom si vypočítate dôchodok :

priemerný osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota

Zistenú sumu musíte ešte zvýšiť o valorizáciu 3,05 %.
Vypočítaný predčasný starobný dôchodok sa ešte kráti za každých aj započatých 30 kalendárnych dní o 0,5 %. Za 2 roky je to 13 %.
Ak vám sociálna poisťovňa predčasný dôchodok prizná, musíte to oznámiť mzdárke svojho zamestnávateľa. Keď Vám dôchodok priznajú spätne, zamestnávateľ Vám musí vrátiť preplatok na invalidnom a nezamestnaneckom.

Ak vám sociálna poisťovňa prizná predčasný dôchodok, nemôže vám už priznať starobný dôchodok.

Predčasní ( ale aj riadni ) starobní dôchodcovia, ktorí naďalej pracujú na riadnu pracovnú zmluvu, sú oproti ostatným zamestnancom v nevýhode. Nemôžu si totiž znížiť daňový základ o nezdaniteľnú sumu.
( odpočítateľná položka pre daňovníka 4025,70 € )

Zo svoje práce tak platia viac daní. Takto prídu za rok takmer o dva dôchodky.

Pracujúci dôchodca platí rovnaké odvody na starobné poistenie ako nedôchodca. Odpracovaný čas a odvody sa mi započítavajú na jeho dôchodok.

Podmienkou na prepočítanie dôchodku je však ukončenie pracovného pomeru. Problém je v tom, že zo zaplatených odvodov sa mu zohľadní len polovica.

Pracujúcemu dôchodcovi po skončení zamestnania na jeho žiadosť Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok tak, že k dovtedajšej sume dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie zamestnania a súčasného poberania dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.