referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Sobota, 20. apríla 2024
Podpora v nezamestnanosti
Dátum pridania: 29.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 077
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Ako sa evidovať na úrade práce a aké doklady predložiť.
Nájsť si nové pracovné miesto je čoraz ťažšie.

Dôsledky hospodárskej krízy cítia aj tí, ktorí sa so statusom nezamestnaného stretávajú po dlhoročnej pracovnej praxi prvý krát. Čo vlastne robiť, keď ste odrazu nezamestnaní.

Keď prídete o zamestnanie :

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie. Samozrejme výhoda je aj možnosť využívať širokú škálu aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré pomôžu pri ďalšom uplatnení v zamestnaní či pri samotnom hľadaní.

Príspevky na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny :

1, Na udržanie zamestnanosti

Na platenie preddavkov na poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne, vrátane starobného dôchodkového sporenia, má slúžiť :

-príspevok na podporu udržania zamestnanosti
Poskytuje sa zamestnávateľovi, ktorý zachová pracovné miesto a obmedzí na prechodné obdobie výrobu tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej štyroch % ustanoveného pracovného času.

Príspevok patrí len za tie dni, v ktorých zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy, maximálne však za 60 kalendárnych dní v roku.

Zamestnávatelia v takýchto prípadoch uzatvárajú s úradom práce dohodu.

Obsahuje:

dátum začatia a skončenia podpory,
počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
výšku náhrady mzdy zamestnanca
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku
záväzok úradu, že bude poskytovať v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom.

Úradu pritom treba do 30 kalendárnych dní oznámiť každú zmenu dohodnutých podmienok.

2, Príspevok ku mzde

Ďalším príspevkom ku mzde si môže o sumu 153,67 € prilepšiť zamestnanec, ak bol na úrade práce evidovaný najmenej 3 mesiace a poberal dávku v hmotnej núdzi. Príspevok dostane, len ak jeho hrubá mzda nepresahuje 1,7 násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu a tiež len vtedy, ak pracuje na plný pracovný úväzok.

Životné minimum predstavuje pre jednu plnoletú fyzickú osobu 185,19 €

185,19 € x 1,7 násobok životného minima = 314,82 €
Prvých 12 mesiacov dostáva 22 % z priemernej mzdy a v ďalšom období 11 %.

Počas práceneschopnosti mu príspevok nepatrí.

3, Podpora živnosti

Ak sa uchádzač o zamestnanie rozhodne podnikať, môžu sa uchádzať o príspevok na podporu samostatne zárobkovej činnosti. Má naň nárok, ak je aspoň 3 mesiace evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, poberal dávku v hmotnej núdzi a bude nepretržite podnikať 2 roky.

Z príspevku bude hradiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Sociálne poistenie bude platiť ako dobrovoľný platiteľ až po 18-tych mesiacoch od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti najviac 4 mesiace. Úrad príspevok poskytne, až keď podnikateľ preukáže, že poistné uhradil.

Príspevky od úradu práce :

1, na sprostredkovanie zamestnania
2, na odborné poradenské služby
3, na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
4, na samostatne zárobkovú činnosť
5, na zapracovanie znevýhodneného uchádzača
6, na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami
7, na SZČO v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi
8, na absolventskú prax
9, na podporu zamestnávania absolventov, vzdelávanie a príprava pre trh práce
10, na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, formou dobrovoľníckej služby
11, na dochádzku za prácou
12, na dopravu do zamestnania
13, na sťahovanie za prácou
14, na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí

Rekvalifikácia ako pomoc :

Odborníci s zhodujú, je potrebné skúsiť rekvalifikačné kurzy. Ak si nezamestnaní nevedia nájsť si prácu v odbore, v ktorom predtým pracovali, mali by zvážiť absolvovanie rôznych rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov. To by určite pomohlo zvýšiť ich šance na zamestnanie.

Informácie na úradoch :

Ak nechcete na prácu čakať doma, ale chcete sa radšej rekvalifikovať, zájdite na miestny úrad práce.

Úrad môže zabezpečiť uchádzačom o zamestnanie :

-vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak o to písomne požiadajú
Prihlášku na kurzy dostanete na úrade práce.

Mali by ste v nej zhodnotiť svoje :

-schopnosti
-pracovné skúsenosti
-odborné zručnosti
-uviesť dosiahnuté vzdelanie

Kurz môžete navštevovať od prvého dňa, čo ste v evidencii nezamestnaných.

Rozhodli ste sa pre evidenciu :

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie na úrade po ukončení zamestnania, musí si osobne podať :
-žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu.

Dobrá rada : Najskôr si ako prvé podajte žiadosť do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Aby ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie boli zaradení s nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. ( povinné prílohy k žiadosti doložíte aj dodatočne )

-Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, zaradia ho do evidencie uchádzačov o zamestnanie s nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania.

-Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Prílohy k žiadosti :

Spolu zo žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predložíte :

-1, platný občiansky preukaz
-2, kópia dokladu o rozviazaní pracovného pomeru
-3, kópia zápočtového listu
-4, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
( maturitné vysvedčenie, diplom )

Následne dostanete ďalšie informácie o podmienkach evidencie na úrade a vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti.

Súčasne Vás zamestnanec úradu poučí, že vznik a vyplácanie dávky je v kompetencii Sociálnej poisťovne, čo znamená, že uchádzač o zamestnanie predkladá žiadosť a doklady potrebné na posúdenie vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.