Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke.

Kedy za mamičku platí dôchodkové poistenie štát?
Prečo sú najnovšie aktivity Sociálnej poisťovne prehnané?

Po 1. januári 2010 Sociálna poisťovňa začala zasielať listy mamičkám, za ktoré platí dôchodkové poistenie štát, listy s výzvou aby sa odhlásili z dôchodkového poistenia ako poistenkyne štátu, ak pracujú na dohodu (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brig. práci študentov).

Veľa mamičiek tak bolo v pomykove, či sa skutočne majú odhlásiť a veľa z nich tak aj urobilo.

Pri osobnej návšteve na pobočke Sociálnej poisťovne sa totiž dozvedeli, že podľa príkazu z ústredia SP: ak pracujú na dohodu, musia sa ako poistenkyne štátu odhlásiť.

KEDY PLATÍ ZA MAMIČKU DôCHODKOVÉ POISTENIE ŠTÁT?

Pozrime sa do zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení “povinne dôchodkovo poistená je osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku
(u dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku) Ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti”.

S tým, že za takúto osobu podľa § 128 ods. 5 dôchodkové poistenie platí štát.

Vymenujme si teraz pomaly a postupne podmienky, ktoré musí mamička splniť, aby za ňu platil dôchodkové poistenie štát.

1. Musí sa riadne starať o dieťa do 6 rokov jeho veku – ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, tak do 18 rokov jeho veku.

2. Nesmie byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec – to znamená, že ak má zamestnanie (je v pracovnom pomere), nepracuje, pretože je s dieťaťom na rodičovskej dovolenke alebo na dlhodobom neplatenom voľne, počas ktorého má prerušené povinné poistenie zamestnanca
( § 26 zákona o sociálnom poistení).

3. Nesmie byť dôchodkovo poistená ako SZČO – to znamená, že ak je SZČO (napr. má živnosť), tak podľa svojho vyhlásenia činnosť nevykonáva, respektíve nie je povinne poistená ako SZČO.

4. Nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok a ani nedosiahla dôchodkový vek
.

5. Podala prihlášku ako poistenkyňa štátu
(poznámka: ak sa prihláška podá do 45 dní od narodenia dieťaťa, mamička je poistenkyňou štátu odo dňa narodenia dieťaťa, ak sa prihláška podá neskôr, poistenkyňou štátu je odo dňa podania prihlášky).

PODMIENKA RIADNEJ STAROSTLIVOSTI

Kľúčová a súčasne sporná je podmienka riadnej starostlivosti.

Tzv. “riadna starostlivosť” je definovaná podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Podľa § 3 ods. 3 tohto zákona riadna starostlivosť je:

“osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu oprávnenou osobou v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu.”

Súčasne podľa § 3 ods. 4:

“Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak
:
a) dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b) dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie,
c) dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak oprávnené osoby alebo osamelá oprávnená osoba, ktorá je slobodná, rozvedená, ovdovená, sú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
d) oprávnená osoba počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhou oprávnenou osobou alebo inou plnoletou fyzickou osobou, ktorá neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu a nevypláca sa jej rodičovský príspevok.”

V zákone o rodičovskom príspevku je uvedené, čo sa považuje za riadnu starostlivosť. V tomto zákone však nie je uvedené, čo sa za riadnu starostlivosť nepovažuje.

Podľa môjho názoru podmienka riadnej starostlivosti nie je dodržaná v prípadoch, kedy:

- dieťa je v jasliach, materskej škole a obdobnom zariadení hoci len na časť dňa, napríklad na 4 hodiny a nejde o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,

- dieťa je v jasliach, materskej škole a obdobnom zariadení na viac 4 hodiny denne,

- o dieťa sa stará platená opatrovateľka, ktorá má na túto činnosť živnosť.

Naopak podmienka riadnej starostlivosti je dodržaná vtedy, ak sa o dieťa stará matka (otec pracuje) a podľa potreby na krátky čas je pri dieťati namiesto matky otec alebo iná osoba bez nároku na odmenu – napríklad starý rodič, priateľka a pod.

“Zdravý rozum” hovorí, že matka jednoducho nemôže byť vždy a za každých okolností spolu s dieťaťom. Napríklad ak si potrebuje nakúpiť, ísť ku kaderníčke, zobrať zo schránky pri vchode do domu poštu a podobne. Ak by niekto tvrdil, že tomu tak nie je, potom žiadna matka nespĺňa podmienku riadnej starostlivosti.

ZÁVER


Matka, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 (18) rokov a nepracuje v pracovnom pomere (resp. je na rodičovskej dovolenke alebo na neplatenom voľne), aktívne nepodniká, je poistenkyňou štátu.

Poistenkyňou štátu prestane byť vtedy, ak sa o dieťa bude starať profesionálna opatrovateľka alebo ak dieťa dá do jasieľ či škôlky. Len v takomto prípade je mamička povinná odhlásiť sa zo Sociálnej poisťovne ako poistenkyňa štátu.

Ďalšie výnimky (kedy ide o poistenkyňu štátu) sú uvedené v § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku (viď vyššie).

Aktivity Sociálnej poisťovne v období po 1. januári 2010 možno hodnotiť ako prehnané a sú dôkazom toho, ako je riadená Sociálna poisťovňa, či celý rezort v kompetencii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nútiť mamičky aby sa odhlásili z dôchodkového poistenia len preto lebo si dovolia pracovať na dohodu, je škandál.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk