Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pracovno-právne vzťahy

TÉMA: PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY

Ak si chcete privyrobiť pracujte na:
1, dohodu,
2, vedľajší pracovný pomer.

Dobre si však preverte, aké povinnosti vám z jednotlivých foriem pracovného vzťahu vyplývajú.


Na základe čoho si teda môžu privyrobiť jednotlivé kategórie potencionálnych brigádnikov.


1, Nezamestnaný:
Uchádzač zaradený v evidencii nezamestnaných má možnosť privyrobiť si takým spôsobom, aby neprišiel o dávku v nezamestnanosti. Jeho mzda alebo odmena nesmie podľa zákona o službách zamestnanosti prekročiť 65% zo životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, zvýšená o úhradu preddavku na poistné na:
1, zdravotné poistenie,
2, poistné na sociálne poistenie,
3, preddavok na daň z príjmov.
Suma životného minima je do 30. júna tohto roka 185,19 €.
( od 1.7.2010 predstavuje životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu 185,38 € )
Zákon nehovorí o počte odpracovaných hodín. Jediný limit pre nezamestnaných je vo výške zárobku, ktorý môžu zarobiť, aby neprišiel o príspevok v nezamestnanosti, a to 120,37 € + odvody a daň. ( výpočet: 185,19 € x 65% = 120,37 € ) do 30.6.2010
( od 1.7.2010 predstavuje životné minimum 185,38 € x 65 % = 120,50 € )


2, Študenti:
Optimálna forma pre brigádujúcich študentov je dohoda.
Dohody:
1, dohoda o vykonaní práce,
2, dohoda o pracovnej činnosti,
3, dohoda o brigádnickej činnosti.
Z nej zamestnávateľ strhne iba daň. Odvody sa brigádnika nedotknú, zaťažia iba zamestnávateľa, ktorý za neho zaplatí príspevok:
1, na úrazové poistenie,
2, garančné poistenie.
Daňové priznanie musí študent podať len vtedy, ak zarobí za celý rok viac ako 2012,85 €.
Študenti môžu a majú tiež možnosť podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie a uplatniť si nárok na nezdaniteľnú čiastku základu dane. Na rok 2010 je to 335,47 € za mesiac.
( ročne 4025,64 € ) Preddavky na daň im bude zamestnávateľ strhávať iba v prípade, že základ dane prekročí výšku nezdaniteľnej čiastky.
Pokiaľ vyhlásenie nepodpíšu, majú nárok si v ročnom zúčtovaní dane alebo pri podaní daňového priznania túto nezdaniteľnú čiastku uplatniť a zrazené preddavky na daň im budú v celej výške alebo vo výške rozdielu zo zúčtovania vrátené.


3, Na materskej dovolenke:

Ženy na materskej dovolenke nie sú zo zákona obmedzované žiadnou sumou. To znamená, že pokiaľ je žena na materskej dovolenke a chce si privyrobiť na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru, je to možné bez obmedzenia výšky príjmu. Platí len obmedzenie počtom hodín podľa zákonníka práce.


4, Dôchodcovia:
Penzisti môžu pracovať na pracovný pomer na:
1, dohodu o vykonaní práce,
2, dohodu o pracovnej činnosti.
Dôchodca nemá nárok na nezdaniteľnú čiastku základu dane, ak poberal penziu celý rok.
Ak chce ušetriť na dani z príjmov, mal by sa snažiť, aby jeho hrubý príjem:
1, v zamestnaní,
2, v podnikaní,
3, z práce na dohody
za rok 2010 neprekročil 2012,85 €. Pri príjme do tejto sumy sa nemusí podávať daňové priznanie ani zaplatiť daň. Oplatí sa mu však priznanie podať, pretože daňový úrad mu zrazené preddavky na daň vráti. Ak sa stal poberateľom starobného dôchodku počas roka, nárok na nezdaniteľnú čiastku základu dane v ten rok mu vzniká.


5, Na rodičovskej dovolenke:
Na to, aby rodič mal nárok na rodičovský príspevok, môže mať od januára 2010 jedine príjem, ktorý je oslobodený:
– od dane z príjmov,
–nie je predmetom dane z príjmov.
Znamená to, že rodič nesmie mať príjem ani:
1.Na dohodu o vykonaní práce,
2.Dohodu o pracovnej činnosti,
3.Dohodu o brigádnickej práci študentov.
Nesmie mať ani:
1, žiadne iné príjmy zo závislej činnosti,
2, príjem z príkaznej zmluvy, považovaný za príjem zo závislej činnosti.

 

ZHRNUTIE

Na základe akej zmluvy môžete brigádovať:
1, práca na dohodu o vykonaní práce:
-nemôže prekročiť rozsah 350 hodín v kalendárnom roku,
-uzatvára sa, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom,
-do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce,
-musí byť v nej vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, lehota, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať.


2, práca na dohodu o pracovnej činnosti:
–nemôže byť v rozsahu väčšom ako 10 hodín týždenne,
–uzatvára sa, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
–v dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca a odmena, za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a lehota, na ktorú sa dohoda uzatvára.


3, dohoda o brigádnickej práci študentov:
-uzatvára sa, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
-k dohode je potrebné priložiť potvrdenie štatútu študenta ( potvrdenie o štúdiu ),
-v dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca a odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a lehota, na ktorú sa dohoda uzatvára,
-nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, spravidla teda prácu v rozsahu 20 hodín priemerne týždenne.

Pri dohode:
-vykonávané mimo pracovného pomeru je na strane zamestnávateľa, povinnosť za zamestnanca odvádzať:
1, úrazové poistenie,
2, garančné poistenie.

Pri odmeňovaní práce na dohodu sa nemusí rešpektovať zákon o minimálnej mzde.
Pri práci na dohodu nemá brigádnik rovnaké práva ako riadny zamestnanec.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk