Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Študent a sociálne poistenia

Téma: Študent a poistenie

Za študenta nikto neplatí poistenie do Sociálne poisťovne. Po absolvovaní školy sa to môže zmeniť.
Závisí to od toho, čo absolvent začne:
- pracovať,
- podnikať.

Ďalšiu možnosť predstavuje dobrovoľné poistenie.
Absolvent vysokej školy pokiaľ sa nezamestná:
- má povinnosť registrovať sa na úrade práce.
Alebo:
- ak nechce byť registrovaný ako nezamestnaný, mal by sa registrovať v sociálnej poisťovni - ako dobrovoľný platiteľ.
Potom to isté musí do 8 dní absolvovať vo svojej zdravotnej poisťovni.

Výhoda zaevidovania na úrade práce:
Stáva sa poistencom štátu a zdravotné odvody za neho platí štát.

Vysoká škola:
Maturant má štatút študenta až do konca prázdnin, teda do 31.augusta 2010.
Vysokoškolské štúdium sa oficiálne končí štátnicami.
Ak stredoškolák bude od septembra pokračovať v štúdiu na vysokej škole, nemusí o tom informovať Sociálnu poisťovňu.
Štát za študentov neplatí sociálne poistenie, a obdobie štúdia sa nepočíta do limitu odpracovaných rokov na nárok na dôchodok.
Zdravotné poistenie za vysokoškoláka platí štát.

Práca na dohodu:
Ak sa žiak či študent po končení školy stane zamestnancom, do Sociálnej poisťovne ho automaticky prihlási zamestnávateľ.
Ak však po škole začnete pracovať na dohodu zamestnávateľ vás síce prihlási do Sociálnej poisťovne, ale len:
1, úrazové poistenie,
2, garančné poistenie.

Nemusíte platiť:
1, nemocenské poistenie,
2, dôchodkové poistenie.

Toto obdobie sa vám však nepočíta do odpracovaných rokov na nárok na dôchodok.
Tak isto neplynie 6-mesačná lehota na prihlásenie sa do II. piliera. Zdravotné odvody si musíte platiť sami.

Úrad práce:
Ak bývalý študent požiada o zaradenie do evidencie nezamestnaných do 7 dní odo dňa ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, bude do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie.
Z registrácie do evidencie nezamestnaných mu automaticky nevzniká povinnosť poistiť sa v Sociálnej poisťovni.
Čerstvý absolvent strednej školy nebude mať nárok na dávku v nezamestnanosti.
Na túto dávku má právo ten, kto si v predchádzajúcich štyroch rokov aspoň 3 roky platil poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne.
Alebo:
Od 1.9. 2010 bude mať právo na túto dávku ten, kto si v predchádzajúcich troch rokov aspoň 2 roky platil poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne.
Alebo:
Najmenej 2 roky za posledné štyri roky pri zamestnaní - na dobu určitú.
Ak sa študent prihlási na úrad práce, poisťovni spolu s oznámením a dokladom o ukončení štúdia predloží aj potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Úrad práce bude za nezamestnaného platiť zdravotné poistenie.


Pobyt v zahraničí:
Mnohí mladí ľudia sa po škole rozhodnú pre odchod za prácou do zahraničia. Voči sociálnej poisťovni nemajú žiadne povinnosti.
Sociálna poisťovňa informuje:
- že ak budú pracovať v riadnom zamestnaneckom pomere v niektorej členskej krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, budú za nich zahraniční zamestnávatelia platiť odvody na sociálne poistenie. Preto sa im odpracovaný čas v zahraničí započíta ako doba poistenia v prípade dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni:
Ak sa bývalý študent stane nezamestnaným, musí to oznámiť do 8 dní zdravotnej poisťovni a mal by zo sebou priniesť aj potvrdenie o zaevidovaní sa na úrade práce. Úrad práce bude za nezamestnaného platiť zdravotné poistenie.
Zdravotnej poisťovni musí oznámiť nielen ukončenie, ale aj prerušenie štúdia.
Ukončenie školy si nechajte potvrdiť.

Vysokoškoláci:
Po skončení štúdia a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky síce všetci dostanú diplom a vysvedčenie, a však potrebujú aj potvrdenie o ukončení štúdia.
Pri oznámení zdravotnej poisťovni ho totiž musia priložiť k tlačivu oznámenia.
Rovnako potrebujú aj písomné potvrdenie, ak končia bakalárske štúdium a ďalšie, ak ich prijali na magisterské či inžinierske štúdium. Tie vždy prikladajú k oznámeniu zdravotnej poisťovni.

Stredoškoláci:
Potvrdenie potrebujú aj stredoškoláci – či už kópiu:
- maturitného vysvedčenia alebo výučného listu.
Tieto doklady všetky treba priložiť k oznámeniu v zdravotnej poisťovni, že študent školu ukončil.
Vydokladovať musí aj prerušenie štúdia, tak isto písomným potvrdením zo školy.

Rovnako ako ukončenie alebo pokračovanie v štúdiu na druhom stupni musí študent svojej zdravotnej poisťovni oznámiť aj prerušenie štúdia.
Prerušením totiž stráca štatút poistenca štátu, a preto sa musí informovať, kto bude ďalej platiť zdravotné odvody.
Ak študent preruší štúdium preto, že sa zamestná, platiť za neho odvod bude zamestnávateľ.
V prípade ak si založí živnosť, alebo zostane takzvane dobrovoľne nezamestnaný, bude si platiť preddavky na zdravotné poistenie sám. Tie sa určia z minimálneho vymeriavacieho základu.
Akékoľvek prerušenie štúdia teda musí študent oznámiť do 8 dní odo dňa prerušenia školy.
Rovnako musí zmeniť aj fakt, ak by sa napr. študentka vydala a zmenila si priezvisko. Zmenu treba doložiť či už kópiou sobášneho listu alebo novým občianskym preukazom so zmeneným menom. Urobiť to treba tiež do 8 dní.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk