referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Utorok, 20. októbra 2020
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Ekonomické analýzy

Súbor ekonomických princípov, ktoré zjednodušene zobrazujú ekonomickú realitu.  Nástrojom ekonomických analýz je ekonomická teória.  Sú postavené na hypotézach, v akom vzťahu je množina faktorov
k stanovenému cieľu.

Aplikované ekonomické analýzy – využívané a aplikované v ekonomike pri riešení konkrétneho ekonomického problému.

Obmedzenosť (scarcity) Je základný ekonomický problém. Chápe sa ním obmedzenosť v ponuke.


Zákon vzácnosti (obmedzenosti) hovorí že, nikdy nebude dostatok zdrojov a statkov na úplné uspokojenie každého človeka.


Teória obmedzenosti a voľby rozoznáva statky: Vzácne statky, Voľné statky – nie sú obmedzené (morská voda pri kúpaní na pláži).

Nutnosť riešenia problémov obmedzenosti a voľby v ekonómii vyplýva zo skutočnosti, že ľudské potreby, želania a túžby prevyšujú možnú produkciu závislú od ohraničených zdrojov.


Voľba (ľudia nemôžu uspokojiť všetky svoje potreby). Je to spôsob rozhodovania založený na slobodnej vôli jednotlivca, kde sa volia jednotlivé alternatívy a spôsoby
uspokojovania potrieb.

Bohatstvo a vlastníctvo-Súbor statkov – (ekonomických premenných), ktoré sú k dispozícii v určitom časovom okamihu a spĺňajú podmienky:

A, užitočnosť (schopnosť uspokojovať potreby)

B, peňažná hodnota

C, ohraničená ponuka

D, schopnosť prevodu vlastníctva cez trh a iných vlastníkov


Zdroj bohatstva ako základný ekonomický problém.

Ľudské potreby - Vrodené alebo získané požiadavky človeka, ktoré si uvedomuje ako pocit nedostatku, ktorý sa snaží odstrániť.

Základné členenie: ekonomické, mimoekonomické


IV. Výroba a tovar

Výroba (produkcia) je cieľavedomá činnosť, v ktorej sa transformujú (predávajú) výrobné vstupy a výstupy.

Produkcia: Hmotné statky (tovary) a služby.

Vstupy (inputy) – všetko, čo vchádza do výrobného procesu (práca, pôda, kapitál).


Výstupy (outputy) - všetko, čo vychádza z výrobného procesu (kapitálové statky, spotrebné statky).

Použitím výrobných činiteľov (ich realizáciou) získava ich vlastník dôchodok.

Dôchodok je trhová veličina, ktorá vyjadruje veľkosť peňažného príjmu za určité časové obdobie.

Formy dôchodku :Mzda -  dôchodok za vykonanú prácu, Renta – dôchodok vlastníka pôdy za prenajatú pôdu, Zisk – dôchodok vlastníka kapitálu, kvantitatívny a kvalitatívny výsledok hospodárskej činnosti.

PôDA (pôda nerastné bohatstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, voda a vzduch) -Spolu s prácou nie je výsledkom ekonomickej činnosti, ale mimo ekonomických faktorov. Jej využitím získava vlastník dôchodok , ktorý má formu renty. Renta je dôchodok vlastníka pôdy za službu (prenájom pôdy).

PRÁCA (súhrn fyzických a duševných schopností, ktorými ľudia prispievajú k výrobe tovarov a procesom poskytovania služieb). Spolu s pôdou nie je výsledkom ekonomickej činnosti ale mikroekonomických faktorov. Množstvo práce určuje: počet všetkých obyvateľov krajiny, podiel práceschopného obyvateľstva na celkovom obyvateľstve, dĺžka pracovného dňa a týždňa.


Mzda je dôchodok za vykonanú prácu (platba za prácu), každá práca, ktorá dosiahne svoj cieľ je produktívna (Marshall). Delenie miezd:

Nominálna mzda – (suma peňazí za vykonanú prácu) a Reálna mzda – (súhrn statkov, ktoré si za mzdu možno kúpiť).

Produktivita práce – množstvo produkcie za jednotku pracovného vstupu v sledovanom časovom období. Rozhodujúci faktor výkonnosti ekonomík. Je ukazovateľom účinnosti živej ľudskej práce.

Mobilita práce (pohyb práce z jedného odvetvia /povolania /do iného).

Ľudský kapitál (akumulácia investície do práce a ľudí).

KAPITÁL je vyjadrenie bohatstva k určitému časovému okamihu, je jeden z výrobných činiteľov (bohatstvo, ktoré sa produktívne používa).

Je výsledok výroby a kombinácie výrobných faktorov.


Ekonomické členenie: fyzický (budovy, stroje, zariadenia, zásoby, suroviny, tovary), peňažný (peniaze vo svojich funkciách, obeživo, peniaze na účtoch, cenné papiere, obligácie, účastiny).

Členenie podľa doby trvania: fixný (časovo dlhšie trvajúci /budovy, stroje /), obežný (časovo kratšie trvajúci /zásoby, peniaze /)
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.