referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klára
Štvrtok, 29. októbra 2020
ekonómia BIVS
Dátum pridania: 26.01.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: xena
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 027
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Investície – predstavujú všetky pridania (pridané hodnoty)k existujúcemu kapitálu, ide o novootvorený kapitál

základné delenie investícií: hrubé(bez vyjadrenia opotrebovania- odpisov), čisté (odpočítané odpisy, ktoré prostredníctvom účtovného výkazu vyjadrujú opotrebenie)

 

Zisk

Je forma dôchodku vyplývajúca z využitia kapitálu, je základná ekonomická kategória, rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Je kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výsledkov hospodárskej činnosti jednotlivca a podniku. Je odmena podnikateľa za jeho prácu a riziká. Náklady (spotreba živej a zhmotnenej práce vo výrobnom procese).

Tovar – je výrobok alebo statok určenej na trh, na predaj - konečnému spotrebiteľovi alebo výrobcovi( ten ho použije v ďalšom výrobnom procese )

Dôležité východiská: Každý tovar je  výrobok (služba), Každý výrobok (služba) je  tovar (už vtedy keď sa predá). Nie každý output je  tovar. Tovar je statok určený na trh.

Predpoklady výroby tovaru:

1.) jednoduchá tovarová výroba

2.) rozšírená tovarová výroba

3.) spoločenská deľba práce


Spoločenská deľba práce - Nevyhnutná podmienka tovarovej výroby. Proces osamostatňovania jednotlivých druhov prác v spoločnosti. Základné východisko rastu produktivity práce. Základný predpoklad kooperácie (spolupráce hospodárskych subjektov na úrovni národného hospodárstva alebo medzinárodnej úrovni). Určujúci vzťah na zákon komparatívnych výhod.


Delenie tovarov

Podľa spôsobu použitia: 

- spotrebné predmety (bezprostredne uspokojujú potreby,    

- kapitálové (investičné) statky.


Podľa vzájomného vzťahu

- substitučné (ktoré si konkurujú),   

- komplementárne (ktoré sa dopĺňajú).


Podľa materiálnej a nemateriálnej povahy:

- tovary (materiálny výrobok určený na ďalšiu výrobu alebo spotrebu),

- služby (nemateriálny produkt, ktorý má nehmotný charakter).


Trh  - miesto kde sa tovary a služby sústreďujú, kupujú a predávajú, mechanizmus, ktorý poskytuje kupujúcim a predávajúcim možnosť realizovať svoje tovary a služby.

Delenie trhu podľa predmetu kúpy a predaja: trh výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál), trh tovarov a služieb, finančný trh (na základe ponuky a dopytu sa sústreďuju  rozmiestňujú, rozdeľujú a prerozdeľujú peňažné prostriedky medzi ekonomické subjekty).

 

Ekonomický model hranice produkčných možností


Objem zdrojov, ktoré sa rozdeľujú je fixný, technika a vedecko- technické poznatky sú konštantné,všetky zdroje sú plne a efektívne využité. Ukazuje ekonomické voľby, ktoré má spoločnosť k dispozícií pre maximalizáciu produkcie. Kombinácia maximálnej produkcie. Rieši problém obmedzených zdrojov versus neohraničené ľudské potreby. Reaguje na otázky troch základných ekonomických problémov.


Zákon komparatívnych výhod

Definuje súbor charakteristík, ktoré sú rozhodujúce pre špecializáciu v ekonomických činnostiach, kde má jednotlivec najväčšie výhody a predpoklady.

Zo zákona vychádza:

A) rozdelenie typov vlastníctva (súkromné, verejné)

B) spôsob rozhodovania a druhy rozhodovacích mechanizmov v ekonomických systémoch:

- voľná trhová ekonomika (pri rozdeľovaní a rozhodovaní je určujúci zisk ovplyvňujúci cenu a tendencia znižovania nákladov)

- príkazová ekonomika (pri rozdeľovaní a rozhodovaní je rozhodujúci plán ovplyvňujúci výrobu a spotrebu na základe centrálneho rozhodnutia)

- zmiešaná ekonomika (pri rozdeľovaní a rozhodovaní sa vyskytujú  prvky trhové aj prvky príkazové a realizuje sa prostredníctvom súkromného a verejného  sektora)

Formy a typy trhov

Územné hľadisko: Miestny, Regionálny, Národný, Medzinárodný, Trh integračných zoskupení, svetový

Hľadisko predmetu a kúpy, predaja: trh tovarov a služieb, trh práce, trh pôdy, trh kapitálu, finančný trh, trh s informáciami

Relevantný trh

– Pojem relevantný trh je definovaný ako „... priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov a služieb, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné“ (§ 3 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže).

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.