referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Streda, 21. októbra 2020
Majetková a kapitálová štruktúra
Dátum pridania: 06.05.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kaciatkooo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 999
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 20s
Pomalé čítanie: 59m 0s
 

 

2.1 Dlhodobý majetok

Synek (2010, s. 131) označuje dlhodobý majetok ako stály, zriaďovací, fixný, neobežný, stále aktíva, investičný, prípadne ako základné prostriedky, teda taký majetok, ktorý slúži podniku dlhú dobu, spravidla viac ako jeden rok, a tvorí podstatu jeho majetkovej štruktúry.
Ako uvádza Šiman (2010, s. 53-54) dlhodobý majetok nemá podnik v pláne ďalej predávať, ale naopak snaží sa z neho generovať podnikateľské tržby, teda zisk. Využíva sa v podniku dlhšie ako jeden rok, nespotrebováva sa, ale len sa postupne opotrebúva, je základom majetkovej štruktúry, najmä priemyselných podnikov. Jeho obstarávacia cena predstavuje pre podnik výdaj a nie náklad, náklad tvoria až účtovné odpisy tohto majetku, avšak majetok, ktorý nestráca hodnotu, napr. pozemky či umelecké diela, sa neodpisuje. Odpisy vyjadrujú postupné opotrebenie, sú nákladom, ktorý nevyvoláva výdaj peňažných prostriedkov, a sú interným vlastným zdrojom podnikového financovania.
„Neobežný majetok je tá časť majetku, ktorá v transformačnom procese podniku nemení svoju formu a v činnosti podniku pôsobí dlhodobo (viac ako 1 rok).“ (Majtán, 2012, s. 121)
Černohorský (2011, s. 262-263) takisto tvrdí, že dlhodobý majetok slúži firme viac ako jeden rok, pričom sa nespotrebúva, len o opotrebúva. Rozlišujeme tri podskupiny dlhodobého majetku podniku a to dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok.

2.1.1 Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok, ako uvádza Majtán (2012, s. 123) tvoria nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400,- eur, doba používania je dlhšia ako 1 rok, a teda sem zaraďujeme oceniteľné práva – know-how, licencie, obchodné značky, receptúry, software – ak je kúpený samostatne, goodwill, badwill – obstaraný kúpou, výmenou, vkladom, rozdelením, splynutím či zlúčením, aktivované náklady na vývoj.

2.1.2 Dlhodobý hmotný majetok

Podľa Majtána (2012, s. 123) do tohto majetku zaraďujeme pozemky, budovy, stavby, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov, samostatné hnuteľné veci – ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 1 700,- eur a doba používania dlhšia ako jeden rok, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, iný majetok – otvárky lomov, technické zhodnotenie a iné.

2.1.3 Dlhodobý finančný majetok

Majtán (2012, s. 123) za súčasť dlhodobého finančného majetku považuje cenné papiere a vklady – ktoré budú v držbe podniku dlhšie ako jeden rok, pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, ostatné investičné cenné papiere a vklady so splatnosťou nad jeden rok, nehnuteľnosti, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, s ktorými podnik obchoduje.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Monika Majková, Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR Librix.eu, 2008, 204 strán, 8073995905, 9788073995904, Eva Kislingerová, Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck pro praxi Nakladatelství C H Beck, 2001, 367 strán, 8071795291, 9788071795292, Kolektív autorov: Financovanie a plánovanie podnikania. Bratislava, Združenie podnikateľov Slovenska, 2008, BELÁS, J. – DEMJAN, V. Finančné riadenie komerčnej banky. Žilina: Georg, 2009. 155 s. ISBN 978-80-89401-06-2, KISLINGEROVÁ, E. – HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5, KNÁPKOVÁ, A. – PAVELKOVÁ, D. Finančná analýza komplexní průvodce s přiklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4, KRÁĽ, M. Bankovnictví a jeho produkty. Žilina: Georg, 2009. 265 s. ISBN 978-80-89401-07-9, RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazovatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1, VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. Bratislava: Elita, 1993. 238 s. ISBN 80-85323-37-0, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s. 256, ISBN 9788024724249, MACÍK, K. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing 1995, 352 s. ISBN 80-7169-225-5, VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 248. ISBN 978-80-247-3647-1, HARUMOVÁ, A. – a kolektív. Stanoveni hodnoty majetku, hlavné aspekty ekonomickém znaleckém a expertnej činnosti. Bratislava: Iura Edition, s. r. o., 2008, s. 499, ISBN 978-80-8078-224-5, KUPKOVIČ, M. – a kolektív. Podnikové hospodářství. Bratislava: Sprint, 1997, s. 347, ISBN 80-88848-08-3, KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-3349-4, CHAJDIAK, J. Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy. Bratislava: Statis, 2004. s. 353, ISBN 80-85659-32-8, CHAJDIAK, J. Finančné analýzy. Bratislva: Statis, 1997. s 222, ISBN 80-85659-09-3, FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1999, s 152, ISBN 80-7169-694-3, MAJTÁN, Š. – a kolektív. Podnikové hospodářství. Bratislva: Sprint 2, s. r. o., 2012. s 323, ISBN 978-80-89393-63-3, SYNEK, M. a kolektív. Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. s 464, ISBN 978-80-247-1992-4, KISLINGEROVÁ, E. Manažérske finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 811, ISBN 978-80-7400-194-9, ČERNOHORSKÝ, J. – TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 304. ISBN 978-80-247-3669-3, SRPOVÁ, J. – ŘEHOŘ, V. – a kolektív. Základy podnikání – Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. X. ISBn 978-80-0247-3339-5, SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2010. s 498. ISBN 978-80-7400-336-3, ŠIMAN, J. – PETERA, P. Financování podnikatelských subjektu: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 192. ISBN 978-80-7400-117-8, ZALAI, K. – a kolektív. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 1998, s. 299, ISBN 80-88848-18-0, ČUNDERLÍK, D. Manažment rizika podnikania. Bratislva: EPOS, 1998, s. 463, ISBN 80-88810-95-7, MAJDÚCHOVÁ, H. Podnikové hospodártsvo. Bratislva: Iura Edition, s. r. o., 2007, s. 226, SIBN 978-80-8078-138-5
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.