referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Streda, 21. októbra 2020
Majetková a kapitálová štruktúra
Dátum pridania: 06.05.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kaciatkooo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 999
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 20s
Pomalé čítanie: 59m 0s
 

3.1 Vlastný kapitál

Šiman (2010, s. 59) vlastný kapitál je tvorený peňažnými aj nepeňažnými vkladmi majiteľov alebo výsledkami vlastnej podnikateľskej činnosti, pričom medzi jeho charakteristické rysy patrí:

• je hlavným nositeľom podnikateľského rizika,
• predstavuje ochotu majiteľov podieľať sa na podnikateľskom riziku,
• zvyšuje finančnú stabilitu podniku,
• požaduje najväčší výnos,
• je dlhodobým zdrojom financovania.

Synek (2010, s. 135) považuje vlastný kapitál, za kapitál, ktorý patrí majiteľom podniku, teda kapitál, ktorý podnik získal od svojich majiteľov, a ktorý získal podnikateľskou činnosťou, pričom jeho podiel na celkovom kapitály je ukazovateľom finančnej istoty, či nezávislosti podniku.
Práve ochota zapojiť vlastné peňažné prostriedky do podnikania je Šiman (2010, s. 59) významným signálom pre okolie podniku, najmä dodávateľov cudzieho kapitálu, pričom štruktúra vlastného kapitálu je zložená zo základného imania, kapitálových fondov, fondov tvorených zo zisku, výsledku hospodárenia minulých rokov, a výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia, pričom charakteristickým rysom výsledku hospodárenia minulého, resp. bežného účtovného obdobia je nestabilita tvorby, keďže sa môže jednať aj o stratu, ktorá znižuje hodnotu vlastného kapitálu, a taktiež fakt, že zisk sa nemusí v majetkovej štruktúre vyskytovať vo forme peňažných prostriedkov, a preto podnik vykazujúci vysoké hodnoty nerozdeleného zisku, či zisku bežného obdobia, môže mať problém so solventnosťou.

3.2 Cudzí kapitál


Cudzí kapitál predstavuje podľa Syneka (2010, s. 136) ďalší dôležitý zdroj financovania, pričom sa bez neho obíde len málo firiem. Predstavuje záväzok, dlh, ktorý podnik musí v určitej dobe splatiť, pričom ho podľa tejto doby rozdeľujeme na krátkodobý a dlhodobý. Ďalším zdrojom financovania sú aj rezervy.
Do skupiny krátkodobého cudzieho kapitálu Synek (2010, s. 136) zaraďuje krátkodobé záväzky, dlhy podniku, ktoré sú splatné do jedného roka, pričom medzi ne patria krátkodobé bankové úvery, dodávateľské úvery, teda dodávateľ dodá tovar na úver, čím vznikne záväzok z obchodného styku, zálohy prijaté od odberateľov, ktoré sú k dispozícií podniku do doby dodávky, teda odberateľské úvery, rôzne pôžičky, časť nevyplatených miezd, teda záväzky voči zamestnancom, nezaplatené dane, výdaje budúcich období, a nevyplatené dividendy.
Do tento skupiny Synek (2010, s. 136) zaraďuje dlhodobé bankové úvery, napr. hypotekárne úvery, emitované podnikové dlhopisy, leasingové dlhy a iné dlhodobé záväzky.

3.2.1 Dôvody použitia, resp. nepoužitia cudzieho kapitálu


Synek (2010, s. 138) medzi dôvody použitia cudzieho kapitálu zaraďuje:

• podnikateľ nemá dostatočný vlastný kapitál nevyhnutný k založeniu podniku, pričom možnosť pribrať spoločníka by obmedzovala jeho právomoc,
• podnikateľ prechodne nedisponuje potrebným kapitálov, v čase, keď ho potrebuje, napr. pri nákupe strojov, či surovín, teda tento cudzí kapitál mu umožní uskutočniť činnosť, ktorú by inak nemohol vykonať,
• použitím cudzieho kapitálu nevznikajú jeho poskytovateľovi žiadne práva na riadení podniku, zatiaľ do pribranie spoločníkov rozdeľuje vlastný kapitál a teda aj riadiacu právomoc,
• cudzí kapitál je väčšinou lacnejší ako vlastný kapitál, pričom jeho použitie zvyšuje rentabilitu podniku.

Naproti tomu stoja dôvody proti použitiu cudzieho kapitálu, medzi ktoré Synek (2010, s. 138) zaraďuje:

• cudzí kapitál zvyšuje zadlženosť podniku, a tým znižuje jeho finančnú stabilitu,
• pri veľkom rozsahu dlhou rastie nebezpečenstvo bankrotu, čo sa prejavuje najmä v období recesie,
• každý ďalší dlh je drahší a jeho získanie je náročnejšie, pretože potenciálni veritelia sa obávajú o svoj kapitál v prípade likvidácie vysoko zadlženého podniku,
• vysoký podiel cudzieho kapitálu obmedzuje konanie manažmentu, ktorý sa musí prispôsobovať veriteľom, pričom ďalšia emisia akcií znižuje právomoc pôvodných vlastníkov, ktorý preto preferujú väčšiu zadlženosť, na rozdiel od veriteľov, a to napr. použití nových foriem financovania ako je leasing či faktoring.

 

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Monika Majková, Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR Librix.eu, 2008, 204 strán, 8073995905, 9788073995904, Eva Kislingerová, Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck pro praxi Nakladatelství C H Beck, 2001, 367 strán, 8071795291, 9788071795292, Kolektív autorov: Financovanie a plánovanie podnikania. Bratislava, Združenie podnikateľov Slovenska, 2008, BELÁS, J. – DEMJAN, V. Finančné riadenie komerčnej banky. Žilina: Georg, 2009. 155 s. ISBN 978-80-89401-06-2, KISLINGEROVÁ, E. – HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5, KNÁPKOVÁ, A. – PAVELKOVÁ, D. Finančná analýza komplexní průvodce s přiklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4, KRÁĽ, M. Bankovnictví a jeho produkty. Žilina: Georg, 2009. 265 s. ISBN 978-80-89401-07-9, RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazovatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1, VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. Bratislava: Elita, 1993. 238 s. ISBN 80-85323-37-0, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s. 256, ISBN 9788024724249, MACÍK, K. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing 1995, 352 s. ISBN 80-7169-225-5, VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 248. ISBN 978-80-247-3647-1, HARUMOVÁ, A. – a kolektív. Stanoveni hodnoty majetku, hlavné aspekty ekonomickém znaleckém a expertnej činnosti. Bratislava: Iura Edition, s. r. o., 2008, s. 499, ISBN 978-80-8078-224-5, KUPKOVIČ, M. – a kolektív. Podnikové hospodářství. Bratislava: Sprint, 1997, s. 347, ISBN 80-88848-08-3, KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-3349-4, CHAJDIAK, J. Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy. Bratislava: Statis, 2004. s. 353, ISBN 80-85659-32-8, CHAJDIAK, J. Finančné analýzy. Bratislva: Statis, 1997. s 222, ISBN 80-85659-09-3, FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1999, s 152, ISBN 80-7169-694-3, MAJTÁN, Š. – a kolektív. Podnikové hospodářství. Bratislva: Sprint 2, s. r. o., 2012. s 323, ISBN 978-80-89393-63-3, SYNEK, M. a kolektív. Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. s 464, ISBN 978-80-247-1992-4, KISLINGEROVÁ, E. Manažérske finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 811, ISBN 978-80-7400-194-9, ČERNOHORSKÝ, J. – TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 304. ISBN 978-80-247-3669-3, SRPOVÁ, J. – ŘEHOŘ, V. – a kolektív. Základy podnikání – Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. X. ISBn 978-80-0247-3339-5, SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2010. s 498. ISBN 978-80-7400-336-3, ŠIMAN, J. – PETERA, P. Financování podnikatelských subjektu: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 192. ISBN 978-80-7400-117-8, ZALAI, K. – a kolektív. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 1998, s. 299, ISBN 80-88848-18-0, ČUNDERLÍK, D. Manažment rizika podnikania. Bratislva: EPOS, 1998, s. 463, ISBN 80-88810-95-7, MAJDÚCHOVÁ, H. Podnikové hospodártsvo. Bratislva: Iura Edition, s. r. o., 2007, s. 226, SIBN 978-80-8078-138-5
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.