referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Majetková a kapitálová štruktúra
Dátum pridania: 06.05.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kaciatkooo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 999
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 23.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 39m 20s
Pomalé čítanie: 59m 0s
 

1 FINANČNĚ HOSPODÁRSTVO PODNIKU

Finančné hospodárstvo podniku sa podľa Kupkoviča (1996, s. 327) stará o pohyb peňazí, majetku a kapitálu podniku, pričom peňažné prostriedky predstavujú „časť aktív podniku, ktorá má podobu hotovostných peňazí a rôznych foriem vkladov v peňažných ústavoch“, majetok podniku predstavuje „súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľskému subjektu a slúžia na podnikanie“, a pod pojmom kapitál rozumieme zdroje, z ktorých majetok podniku vznikol.
Majtán (2012, s. 295) dodáva, že predmetom finančného hospodárstva je riadenie sústavy finančných vzťahov podniku, či už rozpočtových, úverových, poisťovacích či realizačných a ich hmotných nositeľov, aby sa zabezpečila plynulosť transformačného procesu podniku, z hľadiska naturálno-vecnej a hodnotovo-finančnej. Ide teda „o riadenie finančných procesov takými činnosťami, aby sa dosiahol cieľ podniku“, pričom základné úlohy sú:

  • získanie finančného kapitálu – zabezpečenie jednotlivých zdrojov v požadovanej štruktúre,
  • alokácia kapitálu – umiestnenie získaného kapitálu do štruktúry majetku,
  • využitie kapitálu – s cieľom zvýšiť efektívnosti podniku efektívnym využívaním finančných prostriedkov.

Cieľom každého podniku je dosahovanie zisku, pričom podľa Syneka (2010, s 129) okrem riadiacich a výkonných pracovníkov potrebuje aj dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a materiál, z ktorého bude vyrábať, teda hospodárske prostriedky, ktorých zloženie označujeme ako majetok, pričom ich súhrnné peňažné vyjadrenie predstavujú aktíva. Majetok je teda to, čo podnik vlastní a finančné zdroje, teda kapitál, vyjadrujú skutočnosť, komu to patrí.

1.1 Majetok podniku

Podnik k splneniu svojho poslania a cieľov potrebuje majetok a kapitál, pričom majetok podniku predstavuje podľa Šimana (2010, s. 51-52) súhrn všetkých hmotných a nehmotných vecí, pohľadávok, zásob, peňažných prostriedkov a iných majetkových hodnôt, ktorého rozdelenie závisí od doby jeho použiteľnosti, kedy majetok rozdeľujeme na dlhodobý a obežný, a tiež od likvidity jeho jednotlivých zložiek.
Černohorský (2011, s. 261) majetok podniku nazýva aj obchodným majetkom, ktorý zahŕňa veci, pohľadávky a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia, prípadne sú určené k podnikaniu.
S týmto tvrdením sa stotožňuje aj Synek (2007, s. 46), ktorý dodáva, že ho tvoria dve základné skupiny prostriedkov, ktoré sa líšia dobou, počas ktorej slúžia v podniku, než sa vrátia do peňažnej formy, a to prvá skupina je dlhodobý – neobežný majetok, nazývaný aj investičný majetok, v súvahe ako stále, fixné aktíva. Druhú skupinu tvorí obežný majetok, v súvahe je označený ako obežná aktíva. Spomína tiež prechodné aktíva, čo sú položky prechodného charakteru medzi majetkom a nákladmi alebo výnosmi.
Majetkom podniku podľa Majtána (2012, s. 298) rozumieme súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľskému subjektu a slúžia na podnikanie, pričom ho tvoria dve základné skupiny, ktoré sa od seba líšia časom, po ktorý majetok pracuje v reprodukčnom procese, a teda neobežný majetok a obežný majetok.
Kupkovič (1996, s. 328) sa s týmto tvrdením plne stotožňuje, pričom neobežný majetok nazýva investičným majetkom, ktorí tvorí hmotný investičný majetok, nehmotný investičný majetok a finančné investície, a obežný majetok zahŕňa zásoby, pohľadávky a peniaze. Rozhodovanie o štruktúre podnikového majetku vychádza z rešpektovania vecnej stránky transformačného procesu, pričom konštatuje, že iná bude štruktúra majetku v obchodnom podniku, iná v priemyselnom či finančnom podniku.
Majetok podniku je podľa Synka (2010, s. 131) súhrn všetkých vecí, peňazí, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia k podnikaniu.

1.2 Kapitál podniku

Fotr (1999, s. 26) tvrdí, že podnik pre svoj rozvoj vyžaduje zabezpečenie potrebných zdrojov financovania, teda finančných zdrojov, ktoré nazýva kapitálom, a člení ho z hľadiska vlastníctva na vlastný a cudzí kapitál. Z hľadiska miesta tieto finančné zdroje člení na interné, teda ktoré pochádzajú z jeho vlastnej činnosti, a externé, ktoré prichádzajú vonkajšieho prostredia, teda okolia podniku. Vzhľadom na dobu, na ktorú podnik kapitál získava ho člení na dlhodobý, teda so splatnosťou dlhšou ako jeden rok, a krátkodobý so splatnosťou kratšou ako jeden rok.
Synek (2010, s. 129) dodáva, že podnik k zahájeniu svoje činnosti potrebuje finančné zdroje, teda kapitál, peniaze, pričom týmto zdrojom môže byť buď vlastný alebo cudzí kapitál.
Kapitál je podľa Šimana (2010, s. 56) suma zdrojov, z ktorých je financovaný majetok podniku, pričom dominantná časť je viazaná v dlhodobom hmotnom, nehmotnom alebo finančnom majetku, resp. zásobách. menšia časť je viazaná v pohľadávkach či peňažných prostriedkoch, pričom potrebnú hodnotu a štruktúru pri založení podniku stanovuje zakladateľský rozpočet, a pri bežnej prevádzke finančný plán.
Podľa Chajdiaka (2004, s. 13) „kapitál predstavuje jeden zo vstupov do výrobného procesu“, ktorý môžeme vyjadriť ako vlastné imanie a záväzky.
Kapitálom Kupkovič (1996, s. 328) rozumie zdroje, z ktorých majetok podniku vznikol, pričom ak vložil kapitál do podniku sám zakladateľ, jedná sa o vlastný kapitál, a ak vložil kapitál do podniku veriteľ, jedná sa o cudzí kapitál.
Vlastný kapitál je ako uvádza Majtán (2012, s. 301) taký, ktorý „patrí majiteľovi, je nositeľom podnikateľského rizika a je ukazovateľom finančnej nezávislosti.“ Vlastné zdroje nie sú zaťažené povinnosťou spätnej väzby, teda vrátením veriteľovi, a čím je väčší podiel vlastných zdrojov, tým je väčšia finančný nezávislosť, samostatnosť, teda je podnik odolnejší voči krízam a dáva istotu veriteľom. Na druhej strane však nedostatok kapitálu, či nemožnosť získať cudzie zdroje, brzdí tempo rozvoja podniku, zoslabuje úsilie o rentabilitu.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Monika Majková, Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR Librix.eu, 2008, 204 strán, 8073995905, 9788073995904, Eva Kislingerová, Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. Beck pro praxi Nakladatelství C H Beck, 2001, 367 strán, 8071795291, 9788071795292, Kolektív autorov: Financovanie a plánovanie podnikania. Bratislava, Združenie podnikateľov Slovenska, 2008, BELÁS, J. – DEMJAN, V. Finančné riadenie komerčnej banky. Žilina: Georg, 2009. 155 s. ISBN 978-80-89401-06-2, KISLINGEROVÁ, E. – HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5, KNÁPKOVÁ, A. – PAVELKOVÁ, D. Finančná analýza komplexní průvodce s přiklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4, KRÁĽ, M. Bankovnictví a jeho produkty. Žilina: Georg, 2009. 265 s. ISBN 978-80-89401-07-9, RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza metody, ukazovatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 144 s. ISBN 978-80-247-3308-1, VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. Bratislava: Elita, 1993. 238 s. ISBN 80-85323-37-0, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, a. s., 2008, s. 256, ISBN 9788024724249, MACÍK, K. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing 1995, 352 s. ISBN 80-7169-225-5, VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 248. ISBN 978-80-247-3647-1, HARUMOVÁ, A. – a kolektív. Stanoveni hodnoty majetku, hlavné aspekty ekonomickém znaleckém a expertnej činnosti. Bratislava: Iura Edition, s. r. o., 2008, s. 499, ISBN 978-80-8078-224-5, KUPKOVIČ, M. – a kolektív. Podnikové hospodářství. Bratislava: Sprint, 1997, s. 347, ISBN 80-88848-08-3, KNÁPKOVÁ, A. Finanční analýza – komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-3349-4, CHAJDIAK, J. Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy. Bratislava: Statis, 2004. s. 353, ISBN 80-85659-32-8, CHAJDIAK, J. Finančné analýzy. Bratislva: Statis, 1997. s 222, ISBN 80-85659-09-3, FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1999, s 152, ISBN 80-7169-694-3, MAJTÁN, Š. – a kolektív. Podnikové hospodářství. Bratislva: Sprint 2, s. r. o., 2012. s 323, ISBN 978-80-89393-63-3, SYNEK, M. a kolektív. Manažerská ekonomika 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. s 464, ISBN 978-80-247-1992-4, KISLINGEROVÁ, E. Manažérske finance. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 811, ISBN 978-80-7400-194-9, ČERNOHORSKÝ, J. – TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 304. ISBN 978-80-247-3669-3, SRPOVÁ, J. – ŘEHOŘ, V. – a kolektív. Základy podnikání – Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010, s. X. ISBn 978-80-0247-3339-5, SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2010. s 498. ISBN 978-80-7400-336-3, ŠIMAN, J. – PETERA, P. Financování podnikatelských subjektu: teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 192. ISBN 978-80-7400-117-8, ZALAI, K. – a kolektív. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 1998, s. 299, ISBN 80-88848-18-0, ČUNDERLÍK, D. Manažment rizika podnikania. Bratislva: EPOS, 1998, s. 463, ISBN 80-88810-95-7, MAJDÚCHOVÁ, H. Podnikové hospodártsvo. Bratislva: Iura Edition, s. r. o., 2007, s. 226, SIBN 978-80-8078-138-5
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.