Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nepriame dane - spotrebné dane

Spotrebná daň z vína

Predmet dane – vyrobené alebo dovezené
Základ dane – víno vyjadrené v hektolitroch (hl)
Sadzba dane – závisí od typu vína
Správca dane – colný úrad
Oslobodenie od dane – víno použité na skúšky kvality, do jedla, na výskum...
Zdaňovacie obdobie – kalendárny mesiac
Typy vína: a) tiché
                b) šumivé
                c) medziprodukt

Spotrebná daň z piva

Predmet dane – pivo vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska, spracované v tuzemsku
Platiteľ dane – FO alebo PO, ktorá pivo vyrába, vyváža, dováža, uskutočňuje výčap...
Základ dane – množstvo piva vyjadrené v hektolitroch
Sadzba dane – pevne stanovená (podľa stupňa)
Výpočet dane – množstvo piva v hl x koncentrácia piva v stupňoch Plato x príslušná sadzba dane
Vznik daňovej povinnosti – uvedením piva do daňového voľného obehu (do predaja)
Oslobodenie od dane – pivo spotrebované na výrobu piva a prípravu liekov, vzorka na úradné skúšky
Daňové priznanie – mesačne do 25. mesiaca nasledujúceho o vzniku daňovej povinnosti
Zdaňovacie obdobie - kalendárny mesiac
Správca dane – miestne príslušný colný úrad

Spotrebná daň z liehu

Predmet dane – lieh vyrobený v tuzemsku alebo dovezený do tuzemska, spracovaný v tuzemsku
Základ dane – množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (hl a.)
Sadzba dane – pevne určená (€/hl)
Výpočet dane – základ dane x sadzba dane
Vznik daňovej povinnosti – uvedením liehu do voľného obehu
Oslobodenie od dane – lieh ako surovina pri výrobe potravinárskych výrobkov, pri príprave liekov
Daňové priznanie – mesačne do 25. mesiaca nasledujúceho po vzniku daňovej povinnosti
Zdaňovacie obdobie - kalendárny mesiac
Správca dane – miestne príslušný colný úrad
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu – každé balenie liehu musí byť označené kontrolnou známkou. Platiteľ je povinný požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla.


Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov

Predmet dane – tabakové výrobky vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska, spracované v tuzemsku
Základ dane - množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch (cigary, cigarky)
                   - množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kilogramoch (tabak, tabakový zvyšok)
                   - počet kusov cigariet v balení a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke (cigarety)
Sadzba dane - cigarety (€/ks)
                   - tabak (€/kg)
Výpočet dane – základ dane x príslušná sadzba
Vznik daňovej povinnosti – dňom uvedenia tabakových výrobkov do obehu
Oslobodenie od dane – tabakové výrobky odovzdané ako vzorky na vykonanie kvantitatívnej skúšky
Daňové priznanie – mesačne do 25. mesiaca nasledujúceho po vzniku daňovej povinnosti
Zdaňovacie obdobie - kalendárny mesiac
Správca dane – miestne príslušný colný úrad

Spotrebná daň z minerálneho oleja

Predmet dane – minerálne oleje vyrobené na daňovom území
Základ dane – množstvo minerál. oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C alebo kilogramoch
Sadzba dane – podľa kódu kombinovanej nomenklatúry
Výpočet dane – základ dane x príslušná sadzba
Oslobodenie od dane – zákon presne vymedzuje, ktorý minerálny olej je oslobodený od dane
Daňové priznanie – mesačne do 25. mesiaca nasledujúceho po vzniku daňovej povinnosti
Zdaňovacie obdobie - kalendárny mesiac
Správca dane – miestne príslušný colný úrad


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk