Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Autonómne prostriedky ZOP (zahranično-obchodnej politiky)

- podľa kvalitatívneho charakteru:
a) tarifné (clá a colné režimy)
b) netarifné ( dovozné a vývozné licencie, množstevné obmedzenia...)
c) paratarifné

Tarifné prostriedky ZOP

Po roku 1989 sa začal ZO liberalizovať. Pred r. 1990 sa clo zúčtovalo len globálne medzi organizáciami ZO, medzi MF a ŠR. Clo je jednou z foriem ochranárskej politiky štátu jpred dovozom lacnejších tovarov zo zahraničia. Clo – verejná dávka vyberaná štátom pri prechode tovaru cez hranice. Je to priama, selektívna daň s najvyššou mierou selektívnosti. Clo je príjmom do ŠR (fiškálna funkcia). Každé clo sa odráža v cene tovaru (cenotvorná funkcia).
Legislatívne prostredie
a) colný zákon
b) colný sadzobník
Druhy cla:
1, dovozné (pri všetkých dovážaných tovaroch, s výnimkou T, ktorý clu nepodlieha)
2, vývozné (pri niektorých T sa u nás neuplatňuje)
3, antidumpingové (vyberá sa z T, ktorý je predmetom dumpingu => nižšia cena ako sú min vstupy
4, vyrovnávacie (za účelom vyrovnania prémie, alebo subvencie priamo alebo nepriamo poskytnutý výrobcovi alebo vývozcovi T)
5, odvetné (má charakter colnej prirážky na T, kt inak clu nepodlieha)

Štruktúra colného sadzobníka:
- T je rozdelený v 97 kapitolách, vždy je veľmi dôležité zaradiť T do príslušnej kapitoly, pod správne číslo T nomenklatúry
3 druhy colných sadzieb:
1. všeobecná (T dovezený z nečlenských krajín GATT)
2. zmluvné (T dovezený z členských krajín GATT)
3. preferenčné ( vybrané T dovážané z rozvojových krajín a najmenej rozvinutých krajín)

Colné konanie
- na základe colného vyhlásenia, kt T prepúšťa do príslušného colného režimu. - 3 spôsoby vydaja:
a) písomne (JCD)
b) elektron nosič údajov
c) ústne


Netarifné prostriedky ZOP

- používajú sa na zníženie alebo odstránenie dovozu a na ochranu vlastných výrobcov a spotrebiteľov. 1. dovozné a vývozné licencie – licenčnému konaniu podliehajú vš položky, kt sú pre SR (trh) „citlivé“. Ide o T, kt vývoz by mohol spôsobiť problémy na trhoch iných krajín => príslušný subjekt, kt ide obchodovať, musí požiadať o licencie na M hospodárstva – lic.registr. odbor. Je uvedená doba platnosti, t sa musí dodržiavať. Pod licenčné konanie patria zbrane, farmaceutiká.
2. množstevné obmedzenie
3. dovozná prirážka – od r.

1994 sa uplatňuje na dovezený T uvedený v prílohe prihlášky a na T neobchodného charakteru.
4. devízové, daňové a iné administratívne opatrenia
- musia sa rešpektovať: devízový zákon, Z o ochrane spotrebiteľa, Z o štátnom skúšobníctve, vyhláška o certifikácii výrobkov, všeobecné právne normy príslušnej K s ktorou sa obchoduje
5. nástroje proexportnej politiky – priama a nepriama metóda podpory (dotácie, subvencie, vývozné prémie, štátne záruky).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk