referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 537
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Pre časovú náročnosť, komplikovanosť a obmedzený úžitok sa tieto postupy využívali len v obmedzenom rozsahu alebo sa od nich celkom upustilo. Pri hodnotení rizík sa odporúča osvedčený postup, podľa ktorého pracovali mnohí bezpečnostní technici vo väčších závodoch. Najskôr zisťovali ohrozenia
a spolu s vedúcim závodu alebo majstrom stanovili opatrenia na odstránenie rizika, čo sa tiež dokumentovalo protokolmi, príkazmi, prípadne sa na základe toho vypracovali interné podnikové smernice. Užitočné je aj poskytnúť vzor na zisťovanie rizík a na podchytenie výsledkov. Pre výrobné odvetvia tak možno opisovať typické situácie spolu s opatreniami, ktoré sa majú už len upraviť podľa konkrétnych podmienok v jednotlivých závodoch. Pri hodnotení rizík sa nemusí bezpodmienečne používať vysoká matematika a ústredný počítač, zistené nedostatky sa väčšinou môžu zvládnuť podľa základných poznatkov bezpečnostnej techniky ( Sicherheitsingenieur,
č. 6, 1997). 4. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PRACOVNÍKOV A ZAMEST-
NÁVATEĽOV Z OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE. Pracovník je povinný /paragraf 135/ – Zákonník práce
· Aktívne sa zúčastňovať na riešení všetkých otázok súvisiacich so starostlivosťou o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Túto aktívnu účasť zabezpečuje odborové hnutie. · Dodržiavať právne predpisy, ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne oboznámený. · NEPOŽÍVAŤ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE a nezneužívať OMAMNÉ PROSTRIEDKY na pracoviskách organizácie a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk. Nenastupovať pod ich vplyvom do práce a dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách. · ZÚČASTŇOVAŤ sa na ŠKOLENÍ a výcviku uskutočňovanom organizáciou v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa S K Ú Š K A M a lekárskym prehliadkam ustanoveným právnym predpisom. · ZÚČASTŇOVAŤ sa na REKONDIČNÝCH POBYTOCH
· Zúčastňovať sa v prípadoch a za podmienok ustanovených pracovnoprávnym predpisom na rekondičných pobytoch. · Oznamovať svojmu nadriadenému alebo orgánom dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní. · Podrobiť sa VYŠETRENIU, ktoré vykonáva organizácia alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či pracovníci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných prostriedkov.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kučera, V. a kol.: Bezpečnosť pri práci v dielňach. Bratislava, Práca 1982, 2. Bezpečná práca 2/1998, 3. Bezpečná práca 3/1998, 4. Bezpečná práca 3/1999, 5. Bezpečná práca 4/1999, 6. Zák. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, 7. Zákon 330/1996 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 8. Vyhl.337/1996 Zb. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 9. Nar.vlády 645/1992 Zb.zák., 10. Vyhl.111/1975, zák. inovovaná Vyhl. 486/1990, 11. časopis Erga noticias,Španielsko,č.44,1996, 12. časopis Sicherheitsingenieur,č.6,1997, 13. časopis Die BG,č.10,1997, 14. časopis Die BG,č.8,1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.