Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ekonomické problémy

ČO vyrábať - aké výrobky v akom množstve

AKO vyrábať - s akými zdrojmi a akou technológiou

PRE KOHO vyrábať - kto má mať z nich úžitok, ako sa rozdelí produkt medzi jednotlivcov, príp. na súčasnú a budúcu spotrebu

input
- vstup do výroby = výrobné zdroje
- zdroje sa kombinujú, nepostačuje 1
- 3 zákl. výrobné faktory: prírodné zdroje (pôda), práca a kapitál

output
- výsledok (výstup) ekonomickej činnosti
- statky a služby, kt. sa buď bezprostredne spotrebúvajú al. používajú na Ďalšiu výrobu (kapitálové statky)

ČO, aké outputy vyrábať
- a akom množstve
- voľba medzi rôznymi alternatívami, pretože pri danom množstve výrobných zdrojov (inputov) zvýšenie výroby jedných výrobkov a služieb nevyhnutne vyvolá zníženie výroby druhých výrobkov a služieb

AKO outputy vyrábať
- s akými zdrojmi
- ako kombinovať inputy (vyrábať elektrickú energiu z uhlia, vody, či jadrového paliva), pri výrobe statkov použiť viac strojov či ľudskej práce, uprednostniť malovýrobu či veľkovýrobu...

PRE KOHO outputy vyrábať
- komu a ako rozdeľovať výrobky - zachovať rovnostársky prístup (rovnako všetkým, i lenivým), alebo postupovať diferencovane, aj keď sa tým pripustí sociálna nerovnosť?
- Aké veľké diferencie pripustíme?
- Dôležitá bude napokon i odpoveď na otázku, či má riešenie problému „pre koho" vyplývať iba z trhu, alebo má do neho zasahovať aj štát.

Zdroje:
Lisý, J. a kol.: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Iura Edition, Bratislava 2000 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk