referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Banková sústava SR
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neuvedeny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 870
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 

Banka je povinná požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode, poskytnutie služieb so zachovaním anonimity odmietne.

Banka je povinná písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo bydliska podnikateľa, ktorý je jej klientom, číslo každého otvoreného a každého zrušeného bežného a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom, a to do 10 dní.

Na všetky bankové obchody, peňažné služby bánk, vrátane stavov na účtoch a depozíť klientov sa vzťahuje bankové tajomstvo.

Správu o záležitostiach, týkajúcich sa klienta, podá banka bez súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie:

- súdu na účely občianskeho súdneho konania,

- orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,

- finančných a colných orgánov vo veciach daňového alebo colného konania, ktorého je klient

banky účastníkom,

- súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného zákona (exekučný

poriadok),

- Úradu finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia jeho úloh ustanovených záko-

nom,

- ministerstva pri výkone dozoru ustanoveného zákonom.

Banky so špeciálnymi funkciami ich postavenie a úlohy v ekonomike štátu
Tieto banky majú presne vymedzenúnužšiu náplň činnosti, od ktorej by sa nemali odchýliť, napr.:

- záručná banka – špecializuje sa na poskytovanie bankových záruk pre vybranú klientelu,

- clearingová banka – vedie clearingové účty pre účastnícke banky, eviduje a kompenzuje

ich vzájomné záväzky a pohľadávky,

- depozitná banka

- devízová banka

- eskontná banka

- akceptačná banka a pod.

V SR bankou so špeciálnymi funkciami je napr. Konsolidačná banka Bratislava, ktorá sa zaoberá nasledovnými špecifickými úlohami:

- zabezpečuje inkaso pohľadávok z dlhodobých úverov na trvalo sa obracajúce sa zásoby

( ide o pohľadávky kryté zdrojmi významných bankových a finančných inštitúcii, vrátením

týchto zdrojov do obehu sa vytvorí priestor na poskytovanie nových úverov subjektom,

čo prispieva k oživeniu ekonomiky SR),

- podiela sa na základe rozhodnutí vládnych orgánov na riešení platobnej neschopnosti podni-

kov a dopadov konvenzie štátnych podnikoch určených na privatizáciu,

- zúčastňuje sa obchodovania na medzibankovom peňažnom trhu a na trhu krátkokodobých

c.p.,

- v záujme podpry transformácie ekonomiky poskytuje špecifický nepeňažný úver záujem-

com o kúpu prebytočného majetku svojich klientov,

- poskytuje tiež poradenstvo vo veciach likvidácie organizácii a konania podľa zákona,

- príjma termínované vklady od podnikateľských subjektov na základe individuálne dohod-

nutých podmienok.

Ďalšou bankou so špeciálnymi funkciami v SR je Slovenská záručná banka. Záručná banka používa záručné fondy na podpru rôznych podnikateľských aktivít. Finančným zdrojom týchto podporných aktivít – na rozdiel od ostatných komerčných bánk – sú zverené prostriedky buď zo štátneho rozpočtu alebo iných subjektov. Hlavnou formou podpory je preberanie záruk pre malé a stredné podniky až do výšky 75% úveru. Tieto záruky sa preberajú predovšetkým na úvery investičného a investično-prevádzkového charakteru do 20 mil. Sk. Existuje však možnosť poskytnúť záruky aj na úvery do 100 mil. Sk a pri veľkej privatizácii aaž do 250 mil. Sk. V takomto prípade banka môôže preberať záruku až do 85% úveru. Špecifické je poskytovanie záruk na úvery podnikateľom v poľnohospodárstve, pričom sa Slovenská záručná banka zameriava na podporu samostatne hospodáriacich roľníkov.

V rámci štátnych programov na rozvoj cestovného ruchu, rozvoj priemyselnej výroby na báze domácich surovín a podpory aktivít vedúcich k úspore energie a dovážaných surovín poskytovala Slovenská záručná banka aj nenávratné príspevky na úhradu úrokov.

Slovenská záručná banka naďalej spolupracuje i s partnerskými zahraničnými bankami v Rakúsku , Francúzsku a Európskym spoločenstvom v rámci prokramu PHARE.

Zdroj: http://www.geocities.com/Athens/Sparta/6374/new.htm.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Podobné referáty
Banková sústava SR 3.0037 1864 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.