referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Pondelok, 26. októbra 2020
Manažment
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 473
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

v podniku s dôrazom na účelovú stránku riadenia, treba pod tým rozumieť: prístupy, techniky a metódy používané v riadení podniku) ; inštitúcia (riadiaci a správny aparát podniku – vykonávatelia, pyramída manažmentu podniku: vrcholový, stredný a najnižší manažment) ; profesia (teoretické vedomosti a praktické skúsenosti = manažérske schopnosti) ; proces (neustále prebiehajúci cyklický, relatívne uzavretý proces, pozostávajúci z nadväzujúcich fáz - predvídanie, vytyčovanie cieľov, organizovanie, výber a príprava ľudí, vedenie a kontrolovanie so spätnou väzbou)
Prístupy k modelovaniu manažmentu: jednodimenzionálne (vychádza sa iba z 1 hľadiska – prístup z hľadiska rozhodovania, kybernetický prístup, sociálno-psychologický prístup, matematický prístup; výhody: dôslednosť analýzy; nevýhody: často umožňuje zveličovať význam niektorej stránky) ; viacdimenzionálne (je výhodnejší pri komplexnom systémovom modelovaní manažmentu, integrujú sa v ňom všetky jednotlivé čiastkové prístupy do celku)
Funkcie riadenia: plánovanie (stanovenie cieľov a postupov na ich dosiahnutie, voľba cieľa, zhodnotenie alternatívnych ciest, rozhodnutie o postupe) ; organizovanie (stanovenie a usporiadanie realizačných úloh ľudí, ktorí v priestore a čase splnia plán) ; výber a rozmiestnenie pracovníkov (identifikácia nárokov na pracovníkov ich výber a rozmiestnenie) ; vedenie ľudí (priame i nepriame usmerňovanie ľudí za účelom efektívneho a včasného splnenia úlohy) ; kontrolovanie (porovnáva zámer s realitou, meria kvalitu výsledkov a vyvodzuje závery)
Manažérske role: rozhodovacia (výber jedného z riešení, alokácia činností a zdrojov) ; interpersonálna (medziľudský kontakt s partnermi mimo podnik i v podniku) ; informačná (účasť na vytváraní, zbere, prenose, triedení, filtrácii a využití informácií) ; administratívna (koncipovanie, kontrola a podpisovanie dokladov a dokumentov) MR sú komplementárne
Plánovanie: vytýčenie cieľov, prostriedkov a ciest ako ich dosiahnuť; kritériá na dosiahnutie cieľa: (jednoznačná formulácia, vecné vymedzenie cieľa, merateľnosť, časová dimenzia (krátko, stredno, dlhodobá)) ; určenie prostriedkov (pracovné zdroje, materiál, výrobné kapacity, financie, ostatné (informácie, čas)); ďalšie kroky: určenie ciest a výber najlepšej alternatívy, rozbor východiskovej situácie, prognózy rozvoja, stanovovanie cieľov a väzieb, návrh postupov na dosiahnutie cieľov, výber najvhodnejšej varianty, spôsob realizácie
3 zákl. procesy tvorby plánov: strategické, taktické, operatívne
Plánovacie kategórie: poslanie(zmysel existencie), ciele, stratégie(spôsob správania sa), taktiky(dokumenty s návodmi), postupy, pravidlá(spôsob a návody pre každú činnosť), rozpočty, prognózy
Metóda riadenia podľa cieľov : MBO (Management By Objectives): = riadenie podľa cieľov ; zhora dolu v hierarchii riadenia sa skracuje časový horizont úloh a zmenšujú sa čiastkové ciele
Analytická časť: Swot analýza(silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby); Portfóliové matice: BCG(podiel na trhu, miera obratu(h,o,p,dk);MKV(silné stránky, počet ciest ku konkur.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.