referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Manažment
Dátum pridania: 17.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mery
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 473
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

výhode; GE(atraktivita, silné stránky(stúpajúca priamka);
Organizovanie možno chápať ako proces tvorby a usporadúvania prvkov určitého objektu a vzťahov medzi nimi v priestore a čase s tým, aby sa efektivita jeho fungovania zvýšila vzhľadom na stanovené ciele.;
činnosti patriace do organizovania vyjadruje systém OSCAR: ciele, špecializácia, koordinácia, autorita(kompetencie), zodpovednosť;
Organizačné štruktúry:
podľa počtu prvkov: plochá(doširoka), štíhla;
podľa spôsobu riadenia: centralizovaný, decentralizovaný(výhody, nevýhody);
podľa právomocí:
- líniová os : podriadenosť nižších útvarov jednému zodpovednému vedúcemu(najstaršia)
- funkčná : špecializácia podnikovej činnosti na funkčné oblasti (výroba, marketing)
- líniovo – štábna : kombinácia predošlých; na každej úrovni je ešte štábny útvar
cieľovo programové OŠ:
: projektová organizačná štruktúra – tvorba teamov na riešenie projektov
: maticové organizačná štruktúra – líniová výkonné útvary, funkčné špecializované oblasti projektové útvary
podľa združovanie činností: objektovo orientované OŠ, divízne usporiadanie
organizačná filozofia: špecifický podnikový spôsob konania podniku navonok aj vo vnútri; (symboly – dokumenty, oblečenie; modely – vzory typické pre zamestnancov; rituály – oslavy, oceňovanie; hodnoty – čo má význam pre firmu)
organizačná filozofia: všeobecná formulácia cieľov a smerovania podniku smer dnu aj von;
organizačný imidž: záležitosť pohľadu okolia na podnik
Funkcie personálneho manažmentu a ich obsah + štýly vedenia ľudí
funkcie: staffing(zabezpečenie ľudí), leading(vedenie ľudí)
zabezpečenie: ako získať, pripraviť a udržať zamestnanca; získanie pracovníka na konkrétne posty, pracovné činnosti;
základné funkcie staffingu: personálne plánovanie(učiť počet a štruktúru), analýza práce a špecifikácie požiadaviek(výsledkom je popis práce aj vzájomné väzby; požiadavky: vítané, mininálne), vyhľadávanie a nábor(dlhodobé alebo krátkodobé, využívam interné aj externé prostredie, inzercia, plagáty, letáky, úrady práce, štipendiá), výber(predbežná selekcia podľa požiadaviek; osobný pohovor), prijatie a adaptácia(skúšobná lehota), kvalifikačná príprava(v prípade firemných zmien vopred pracovníkov pripraviť; zvyšovanie kvalifikácie – v odbore; rekvalifikácia – na inú odbornú činnosť), rozvoj kariéry(nie u všetkých zamestnancov, posilňuje imidž podniku), uvoľňovanie pracovníkov(krátkodobé, natrvalo)
vedenie ľudí – štýl vedenia – spôsob vedenia pracovníkov ktorý motivuje ich správanie; osobným príkladom, nepriame pôsobenie;
štýly vedenia :
a) byrokratický – prikazovanie
b) nebyrokratický – tvorivá aktivita pracovníkov
c) autoritatívny – manažér trvá na rozhodnutiach a príkazoch
d) participatívny – atmosféra vzájomnej dôvery
e) demokratický – manažér sa radí s podriadenými
f) liberálny – mäkkosť príslušného vedúceho
vedenie ľudí: stimulácia(vonkajšia stimulácia), motivácia(vnútorné podnety, Maslowova pyramída(fyziologické potreby, potreby existenčnej istoty, sociálne potreby, osobného uplatnenie, sebarealizácie), hodnotenie, odmeňovanie
Finančná stratégia – charakteristika základných finančných výkazov
a) výsledovka (výkaz ziskov a strát) – robí sa za určitý čas
výnosy – príjmy z predaja
náklady – nákup materiálu, mzdy, fondy, nájomné, energie,....
b) súvaha – robí sa k určitému času, porovnávajú sa aktíva a pasíva
aktíva – hotovosť, pohľadávka, zásoby, HIM, NIM, odpisy
pasíva – záväzky, krátko, stredno, dlhodobý úver, vlastné imanie, nerozdelený zisk, vlastný vklad
c) cash flow – prehľad toku hotových peňazí
schopnosť plniť záväzky, vyplácať dividendy, realizovať investičné akcie
potreba externých financií, bežná likvidita
Marketingová stratégia – postavenie marketingového prieskumu (na čo sa zameriava)
hovorí, akým spôsobom zabezpečiť predaj výrobku na trhu na základe analýzy trhu:
info o zákazníkoch – či spĺňa potreby zákazníka, aký je potenciál kúpy, spôsob predaja (vhodnosť nevhodnosť)
info o veľkosti trhu – zistiť trhový potenciál, zistiť podiel na trhu(záleží od počtu a veľkosti konkurencie, ceny, výhod výrobku, vzdialenosti od zákazníka, efektívnosť reklamy)
spôsob komunikácie so zákazníkom – presviedčanie zákazníka, aby si kúpil môj výrobok;
4 časti: reklama a podpora predaja (nielen info o výrobkoch, ale aj ako s ním narábať, ako službu využiť, ukázať výrobok v činnosti; spôsob zvýhodnenia distribútora(rabaty, zľavy) a zákazníka(kupóny, darčeky, vzorky zdarma, starý za nový, na úver)
spôsob distribúcie (maloobchod, veľkoobchod, priamo u výrobcu)
spôsob stanovenia ceny (rešpektuje výrobné náklady; pod cenu aby sa uchytil; cenové stratégie: stratégia mimoriadnej ceny, stanovenia ceny podľa cien na trhu, ceny podľa hodnoty výrobku, cena podľa kapacity produkcie)
spôsob predaja (závisí od: odvetvia, komunikácie so zákazníkom, technickej náročnosti výrobku;
Kontrolovanie
zameriava sa na hodnotenie javov a procesov, ktoré už prebehli, prebiehajú alebo sa očakávajú; kontrolovanie: proces sledovania, rozboru a prijatie záver v súvislosti s odchýlkami, ktoré charakterizujú rozdiel medzi zámerom a skutočnosťou
základné činnosti v kontrolovaní:
a) stanovenie cieľov kontrolovania
b) stanovenie kontrolných kritérií, meradiel, štandardov
c) získavanie, triedenie a verifikácia potrebných informácií
d) rozbor sledovaných procesov a stanovenie relevantných odchýlok
e) vyhodnotenie zistených odchýlok a prijatie záverov(buď významné, nevýznamné)
f) zabezpečenie realizácie prijatých záverov prípadne nová kontrola
controlling – činnosť súvisiaca s účtovníckymi aktivitami;
klasifikácia kontrolovania:
- podľa obsahu kontrolovaných činností (predvýrobné, výrobné, postvýrobné)
- podľa úrovne riadenia (strategické – spadajú do kompetencie topmanažérov; operatívne – čiastkové oblasti činnosti podniku)
- podľa charakteru kontrolnej činnosti (pravidelné, nepravidelné, nepretržité; externé, interné; preventívne, priebežné, následné)
- podľa výkonu manažérskych aktivít (podnecovacie, prikazovacie)
- podľa lokalizácie kontrolnej činnosti (priame a nepriame kontrolovanie)
- podľa rozsahu kontrolných činností (komplexné, čiastkové)
- podľa spôsobu kontrolovania (kontroluje jeden, autokontrola, kontrola traťou osobou)
Informácie – charakteristika informácie pre rôzne úrovne riadenia
údaj(to čo objektívne existuje, ale nie je využité); informácia (až keď údaj aktívnej využijem)
a) kvantitatívna stránka – syntax – zloženie správy zo znakov
jednotka informácie – 1 bit
b) kvalitatívna stránka – sémantita (vzťahy) + pragmatická (význam) stránka, t.j. primeranosť zobrazenia skutočnosti danou informáciou, užitočnosť obsahu informácie pre príjemcu; má 7 vlastností: včasnosť, dostupnosť, presnosť, úplnosť(inak by mohla zavádzať), pravdivosť, relevantnosť(využiteľnosť), zrozumiteľnosť;
informácia je ekonomická veličina;
a) vrcholový manažment : informácie charakterizujúce podnik ako celok, majú dlhodobejší charakter
b) stredný manažment : informácie o plánoch a politike firmy, strednodobý charakter
c) najnižší manažment : informácie vyjadrujúce stav, priebežná činnosť, týkajú sa konkrétneho procesu
Rozhodovanie – charakteristika základných prvkov rozhodovacieho procesu
proces nenáhodného výberu z viacerých variant;
znaky: možnosť výberu; vedomý proces; je cieľavedomý; na základe kritérií; má byť realizovateľný;
model rozhodovacieho procesu má fázy:
popisná – diagnostická (popis problému, východiskového stavu
analytická (stanovujem, rozoberám jednotlivé varianty riešenia
výkonná - optimalizačná (hľadám z alternatív najlepšie riešenie)
realizačná (presadenie prijatého riešenia)
Klasifikácia rozhodovacích procesov:
- podľa stupňa informovanosti (rozhodovanie v podm. istoty, neistoty, neurčitosti)
- podľa formalizácie rozhodovacích činností (heuristické, exaktné, empirické)
- podľa významu rozhodovacích činností (strategické, taktické, operatívne)
- podľa subjektu rozhodovania (individuálne, kolektívne)
- podľa postupu rozhodovania (programované, neprogramované)
Historické základy manažmentu
a) vedecké riadenie - racionalizácie výrobných a obslužných procesov na najnižších úrovniach podnikového riadenia, normovanie a plánovanie, organizácia spoločnosti, evidencia nákladov a výsledkov, motivovanie a odmeňovanie
b) škola ľudských vzťahov – psychologické a sociálne činitele pôsobia na výsledky práce ľudí; vytváranie vhodných podmienok pracovného a sociálneho prostredia, význam právomoci, autority a zodpovednosti,
c) správne riadenie – úloha riadiacich pracovníkov + organizovanie riadiaceho procesu; v tejto dobe funkcie správy: plánovanie, organizovanie, prikazovanie, koordinácia a kontrola
d) byrokratická organizácia – význam pevnej administratívnej organizácie riadenia, spravodlivý správny štáb, ktorý bdie nad dodržiavaním povinností; systém fungujúci na základe pevných noriem;
Základné procesy rozvoja:
kvantitatívne – založené na nástrojoch, ktoré sú súčasťou operačnej analýzy
empirické – snažia sa zovšeobecniť zadokumentované postupy špičkových manažérov.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9785 733 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.