Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Franchising

Pre výraz franchising neexistuje vhodný ekvivalent v slovenskom jazyku. Používa sa v mnohých krajinách a určitý rozdiel vzniká v jeho výslovnosti:

la franchise (la franšíz) - vo francúzskom jazyku

franchising (frenčajzing) - v anglickom jazyku

Pôvodný význam pochádza z francúzskej frazeológie, kde „la franchise“ značí oslobodenie od cla, daní. V neskoršom význame sa potom v anglo - saskom prostredí jedná o povolenie súhlasu využívať na komerčné ciele, ktoré prislúchajú inému. V súčasnosti sa už i vo Francúzsku toto slovo používa v komerčnom zmysle ako právo odbytu.

Franchising vznikol koncom 19. storočia v USA. Prvým užívateľom (1860 - 1863) bola spoločnosť s priemyselným odbytom šijacích strojov značky SINGER. General motors zaviedla franchisingovú formu predaja automobilov v roku 1898. Rozvoj začal najmä po 2. svetovej vojne nielen v USA, ale i v západnej Európe ako reakcia na zmenené podmienky konkurencie a odbytu. Na začiatku 50. rokov sa v USA otvorili už dnes svetoznáme franchisingové firmy HOLIDAY IN, MC´ DONALDS, ktoré dali základ dynamického rozvoja franchisingu v jeho dnes najtypickejšej podobe v oblasti reštauračného stravovania a rýchleho občerstvenia. Rozšíril sa aj do podnikania v hotelovej sieti, v obchode s elektronikou, z nehnuteľnosťami, v doprave v podobe dopravných agentúr, v prenájme áut, v maloobchodnom predaji vo všetkých druhoch tovaru, v poskytovaní podnikateľských a odborných služieb a pod.

Franchisingové podniky v USA vyrábajú cirka 15 % HNP. V súčasnosti 1 z 3 USD prechádza už franchisingom a predpokladá sa, že v roku 2000 to bude každý 2 USD, to znamená polovica maloobchodného obratu bude realizovaný prostredníctvom franchisingu.

Franchising je jednou z foriem prevádzkovania odbytu tovaru, finančnou spoluúčasťou na podnikaní. To znamená, že franchising je forma podnikania založená na vytváraní kooperačných vzťahov. Franchising je odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológia. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov.

Franchisor (dodávateľ) - podnikateľský subjekt, ktorý predáva osvedčenú koncepciu podnikania a využitie svojich skúseností.Franchiser (odberateľ) - podnikateľský subjekt, ktorý preberá koncepciu a tak sa stáva ďalším článkom reťazca.

Franchising je najrozšírenejšou formou vertikálnej spolupráce veľkých a malých firiem.

Zakladateľ systému - frančízor - predstavuje jadro, koordinačné centrum celého systému. Je pôvodcom a majiteľom podnikateľského nápadu, ktorý sa ďalej stáva predmetom obchodu. Frančízor vypracúva podmienky, v ktorých predmet svojej podnikateľskej činnosti predáva ďalej. Na druhej strane stojí odberateľ - franšízant - podnikateľský subjekt, partner, ktorý kupuje od dodávateľa (franšízora) určitý výrobok, služby, recept atď. Nejde samozrejme len o samotný výrobok, ide hlavne o značku, s ktorou kupuje kompletný „image“ danej firmy. Poskytovateľ, ktorý je pôvodcom a majiteľom úspešnej podnikateľskej koncepcie, ju ďalej predáva a rozširuje samostatným partnerom - prijímateľom a vytvára franchisingový reťazec. Vo franchisingovom reťazci je každý člen, poskytovateľ i prijímatelia, samostatným právnym subjektom, podniká na vlastný účet, ale podnikateľská samostatnosť a iniciatíva prijímateľa je čiastočne ohraničená celkovou marketingovou koncepciou poskytovateľa. Poskytovateľ dáva prijímateľovi práva na predaj jeho produktov, používanie obchodného mena, značky, výrobnej technológie, formy predaja, skúsenosti a marketingovej stratégie. Reťazec sa prezentuje na trhu pod spoločným názvom a značkou, úpravou a vytvára spoločný image. Za franchisingovú koncepciu platí prenajímateľ poplatky, ktoré môžu mať viacero foriem: jednorázový poplatok za vstup do reťazca, pravidelné poplatky za využívanie poskytnutej koncepcie a poplatky za niektoré ďalšie služby.

Vzájomné vzťahy medzi dodávateľom franchisingu, jednotlivými odberateľmi a ostatnými subjektami trhu vytvárajú spolu fungujúci franchisingový systém. Preto sa aj v literatúre vyskytuje pojem franchisingový systém častejšie ako franchising. V rámci systému franchisor (dodávateľ) poskytuje finančnú, odbytovú a investičnú pomoc obyčajne vo forme financovania na zmluvnom základe.

Franchisingová zmluva - základ pre spoluprácu vo franchisingovom systéme. Do hĺbky sa zaoberá partnermi, právami a povinnosťami jednotlivých zmluvných partnerov, obchodnou činnosťou, reklamou a ďalšími skutočnosťami. Zmluva vo franchisingu je vždy dlhodobá, jej uzavretím vzniká zvláštny na spolupráci založený úverový vzťah.

Poskytovateľ - dodávateľ frančízy s úverom poskytuje i právo predaja, technologické know-how, ochranné práva, školenie personálu.

Príjemca - odberateľ frančízy sa zaväzuje okrem predaja tovaru splácať úverované zariadenie a za frančízu platiť určité poplatky.

Mnohé franchisingové spoločnosti prekročili hranice vlastnej krajiny a svoju činnosť vykonávajú v mnohých krajinách sveta.

Príčinou rozvoja franchisingu je:

a) vzrast trhovej konkurencie

b) rýchlo sa meniaci dopyt

c) rastú nároky na pružnosť a kvalitu služieb

V odbornej literatúre sa uvádzajú tieto 4 základné črty franchisingu:

a) franšízor dovolí franšízantovi používať obchodné meno a jednotný image, ktoré doteraz bolo spojené s franšízorom, avšak franšízor a franšízant sú právne samostatné subjekty

b) franšízor vykonáva trvalú kontrolu nad činnosťou franšízanta

c) franšízor poskytuje pomoc franšízantovi (reklama, riadiaca práca, atď)

d) franšízant platí franšízorovi pravidelne poplatky na základe zmluvy - tzv. úvodný poplatok (up-front payment), ktorý sa platí pri podpise franchisingovej zmluvy alebo krátko po jej podpise, zvyčajne mesačný poplatok označovaný ako poplatok za služby.

Základné druhy franchisingu:

a) job/service (servisný) franchising - zvyčajne sa využíva jednotlivcami alebo rodinnými firmami. Podnikateľ poskytuje služby vo svojom vlastnom dome alebo v mobilnej jednotke. Nezamestnáva ďalších zamestnancov. b) property/product (výrobkový) franchising - v tomto prípade franšízant predáva nejaký výrobok zo širokej škály výrobkov, ktoré vyrába franšízor, pričom pri ich distribúcii využíva marketing, reklamu a skúsenosti franšízora. Typický je pre rýchlo obslužné reštaurácie, módne butiky, predajne.

c) investment (investičný) franchising - tento typ zvyčajne využívajú väčšie firmy alebo skupiny, typický je pre hotelové služby, prenájom áut, výroba nealkoholických nápojov. V niektorých krajinách sa používa ďalšie členenie, pričom jednotlivé rozdiely medzi druhmi franchisingu sa ťažšie definujú a rozlišujú.

V rámci EÚ je definovaných 5 typov franchisingu. Ide o vzťah medzi:

1/ výrobcom a veľkoobchodníkom

2/ výrobcom a maloobchodníkom

3/ veľkoobchodníkom a maloobchodníkom

4/ priemyslom služieb a maloobchodníkom

5/ jednotlivými podnikateľmi v rámci tej istej distribučnej skupinyÚloha bánk v rozvoji franchisingu

Dôležitým momentom zakladania podnikov formou franchisingovej zmluvy je problém financovania. Prekážkou je nesolventnosť. Náklady pri zakladaní nového franchisingového podniku sú jednorázovo pomerne vysoké. Vstupný poplatok platený franchisorovi je významnou položkou. Často tu vzniká potreba úveru pre vstup do franchisingového systému. Pri franchisingovej forme podnikania nejde o odkúpenie podniku. Prijímateľ franchisingu zostáva podnikateľom, ktorý akceptuje podmienky dodávateľa franchisingu týkajúce sa spôsobu podnikania. Problém je v získaní kapitálu.

Výhodou franchisingu je možnosť získať úver od:

a) našej banky

b) zahraničnej banky (zahraničnú menu môže získať len so súhlasom NBS)

c) priamo od dodávateľa franchisingu

Z toho vyplýva, že po vrátení úveru pracuje podnik samostatne, nie je vlastníctvom zahraničného podnikateľa. V našich bankách je problematika franchisingu zatiaľ nová. Neexistuje tu nijaký program poskytovania zvýhodnených úverov prípadne jednorázových finančných výpomocí.

V krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou sú možnosti získania úveru lepšie. Úloha bánk je tu však rozhodne nezastupiteľná ako na začiatku, tak i počas podnikateľskej činnosti. Franchisingové systémy sú teda systémami, ktoré združujú podniky nielen výrobné a odbytové, ale aj iné subjekty potrebné pre utvorenie uceleného reťazca, v ktorom banky zaujímajú jedno z najdôležitejších miest.

Franchising sa môže rozvíjať dvoma cestami:

1/ aplikácia zahraničných franchisingových systémov (vyselektované ponuky, dôkladne analyzovaný ich obsah, aby získali skutočne overenú koncepciu podnikania, prinášajúcu moderné know-how).

2/ vznik a rozširovanie franchisingových reťazcov domáceho pôvodu (poskytovateľmi franchisingovej licencie sa môžu stať aj slovenské podniky, ktoré môžu vytvoriť pružný odbytový kanál a prispieť tak k stimulácii výroby a optimalizácii predaja produktov vyrábaných na Slovensku).

Náklady franchisingu

Poplatky za využívanie franchisingového systému - know-how franšízora sú osobitnou časťou zmluvy. V najjednoduchších prípadoch platí odberateľ dodávateľovi franchisingu určité poplatky:

1/ jednorázový vstupný poplatok za ponechanie a využívanie know-how

2/ priebežné členské poplatky platené mesačne buď:

a) v určitom objeme

b) v % obratu

3/ poplatky za ďalšie služby napr. licenčné, za reklamu atď.

Úhrady za franchisingové služby - problém úhrady za franchisingové služby, t. j. otázka, akým spôsobom by slovenský franšízant platil dodávateľovi franchisingu základné a priebežné poplatky, predstavoval jeden zo základných problémov pri tomto spôsobe podnikania. Išlo o spôsob zaplatiť v zodpovedajúcej voľne zameniteľnej mene. Vyriešilo sa to zavedením vnútornej konvertibility Sk. Podniky tak nadobudli možnosť nakúpiť za slovenské koruny voľne zameniteľnú menu, ktorou môžu uhrádzať svoje záväzky voči zahraničnému dodávateľovi. Odstránila sa tým jedna z podstatných prekážok podnikania v tejto oblasti.

Vnútorná konvertibilita koruny umožňuje našim podnikom uhrádzať zahraničné záväzky.

Výhody pre franšízanta:

1/ môže vykonávať obchodné operácie na vlastný účet, ale získavať z predaja značkového tovaru alebo značkových služieb inej firmy

2/ môže využívať už odskúšané metódy, preto riziko neúspechu je značne zredukované

3/ môže využívať pomoc franšízora najmä v účtovníctve, marketingu, výrobných a obchodných postupoch atď.

4/ môže využívať reklamnú kampaň pre franšízora na zvýšenie svojho predaja

Nevýhody pre franšízanta:

1/ investuje do franchisingového obchodu ako do vlastného obchodu

2/ svoju obchodnú činnosť vykonáva pod dohľadom franšízora

3/ v prípade úspešného rozbehu činnosti môže poskytovať obmedzenie zo strany franšízora

4/ v prípade neúspechu franšízora môže utrpieť aj reputácia úspešného franšízanta


Zdroj: http://www.geocities.com/Athens/Sparta/6374/new.htm.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk