Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Business Plan - firma Supersound

1 ZHRNUTIE PROJEKTU

Názov firmy: SUPERSOUND s.r.o.
Sídlo: Holubyho 24,
902 01 Pezinok

tel./fax. číslo: 0704 45229553

Predmet činnosti: výroba reproduktorových sústav a akustické poradenstvo

Počet zamestnancov: 6 vo funkciách: majiteľ – hlavný vývojový pracovník
vedúci výroby- vývojový pracovník
marketingový manžér
technický pracovníci (dvaja)
obchodná asistentka-účtovníčka

Finančné prostriedky podniku:

Vlastné finančné prostrekdy: 500 000,-Sk – vklad majiteľa firmy
Použitie: zriaďovacie výdavky, zariadenie kancelárií, nájomné (prvý kvartál)

Výška žiadaného úveru: 2 100 000,- Sk
Použitie úveru:
- nákup testovacieho zariadenia a aparatúry, počítačov (2ks), SW
- úhrada akontácie pre leasing
- výdavky na nákup technického vybavenia
- nákup materiálu na rozbeh výroby

testovacia aparatúra 62 600,-Sk
pentium 166 na vývoj 32 000,-Sk
pentium pre administratívu 37 000,-Sk
SW 91 760,-Sk
testovacie zariadenie 285 000,-Sk
pištolové pajkovačky 2400,-Sk
vŕtačky 3000 Sk
zámočnícke vybavenie 5000 Sk
akontácia osobneho aut. 105 000 Sk
akontácia nákl.autom. 256 000 Sk
nákup materiálu na rozbeh 900 000,-

Firma žiada o úver s dobou splatnosti 5 rokov a požaduje v nadväznosti na predmet činnosti vyžadujúci počiatočný vývoj prototypu odklad prvej splátky do druhého roka – umorovanie dlhu s voľným časom.

2 OPIS FIRMY
Misia podniku

Novozaložená firma Supersound s.r.o. plánuje zahájiť výrobu reproduktorových sústav strednej až vyššej kvality, ktoré budú určené pre bytové využitie. „ Pre“ realizáciu tohto projektu hovoria i vývojové trendy stále rastúcich nárokov zákazníka na kvalitu reprodukovanej hudby ako aj módny trend tzv. domácich kín „ DVD“
( Digital Video Disk), ktorý sa taktiež nezaobíde bez kvalitných reproduktorových sústav.
Na trhu pôsobia prevažne renomované zahraničné firmy, ktorých ceny sú aj pre „náročnejších“ zákazníkov príliš vysoké. Trhovú príležitosť vidí firma v ponúknutí porovnateľnej a vyššej kvality za nižšie ceny. Tajomstvo úspechu tu spočíva v umení transforácie kvantitatívnych výsledkov meraní na výslednú kvalitu zvuku, teda vedieť ako na to. Toto know-how je hlavnou „zbraňou“ majiteľa firmy, ktorý pôsobil niekoľko rokov ako vývojový pracovník v renomovanej zahraničnej firme, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou reproduktorových sústav. Cenné poznatky využije Supersound s.r.o.

pri vývoji nových, kvalitných protopypov reproduktorových sústav, podľa ktorých sa bude realizovať malosériová výroba. Po etablovaní sa na slovenskom trhu plánuje firma Supersound vstúpiť i na okolité trhy. Predpokladaný počet zamestnancov

Organizačná štruktúra firmy Supersound. s.r.o. bude pozostávať s 3 úrovní. Na čele firmy je majiteľ, ktorý je zároveň hlavným vývojovým pracovníkom. Majiteľ firmy plánuje zamestnať ďalších 5 pracovníkov:
vedúceho výroby,
manažéra predaja a marketingu,
2 technických pracovníkov,
účtovníčku – asistentku (kumulovaná funkcia)
Taktiež sa uvažuje s viacerými externými spolupracovníkmi, ktorí budú pracovať vo funkciách dealerov.
Technická základňa:

Firma Supersound s.r.o. bude etablovaná v prenajatých priestoroch v Pezinku. Predpokladá sa potreba prenajatia nasledovných priestorov:
montážna hala (200 m2),
skladový priestor (70 m2),
vývojové pracovisko (30 m2) – podmienkou je tehlová stavba,
administratívne priestory (25 m2),
Výrobný proces bude pozostávať s kompletizácie reproduktorových sústav s využítím subkomponentov od dodávateľov. Pri vytváraní skriniek ozvučnice, ako súčasti reproduktorových sústav, plánuje firma využiť zmluvnú spoluprácu so stolárskymi dieľňami, nakoľko náklady na strojové zariadenia presahujú finančné možnosti novozaloženej Supersound s.r.o.

Finančné prostriedky firmy:

Vlastné finančné prostriedky majiteľa firmy: 500 000 Sk (vklad majiteľa firmy). Cudzie zdroje: úver vo výške 2 100 000 SK

Očakávaný zisk:

Predpokladaný čistý zisk (viď. výsledovka k 31.12.2001) je 1.381.375,- Sk.

3 Definícia produktu

Predmet činnosti

Predmetom činnosti firmy Supersound s. r.o. je výroba reproduktorový sústav, ktoré sú doplnkom k Hi-fi sústavám strednej až vyššej kategórie tzv. triedy „High end“ ponúkaným i na slovenskom trhu. Odbyt výrobkov plánuje firma zabezpečiť prostredníctvom individuálnych malopredajcov ako aj prostredníctvom sieti predajní so spotrebnou elektronikou. Jedným z dôvodov predpokladanej úspešnosti tohto projektu je aj dlhodobý nedostatok akusticky kvalitných bytových reproduktorových sústav strednej cenovej kategórie na slovenskom trhu.
Výrobný proces bude pozostávať z kompletizácie dodávaných subkomponentov podľa otestovaného prototypu. Popis výrobku:

Pasívne dvojpásmové reproduktorové sústavy s objemom cca. 30 L. Skrinka ozvučnice bude vyrobená z podýhovanej drevotrieskovej dosky. Povrchová úprava bude čierna morená dubová dýha. Sieťka bude odnímateľná v čiernom prevedení. Prívodné vodiče sa budú zapájať do samostatného terminálu umiestneného na zadnej stene sústavy.

K výrobku bude dodávaná podrobná technická dokumentácia vyhotovená v dvoch jazykoch. Tieto reproduktorové sústavy budú určené na bytové a komerčné využitie s možnosťou ich umiestnenia na nábytok alebo na samostatné stojany. Nakoľko ide o typ výrobku, ktorý si získa zákazníka svojím zvukom, veľká pozornosť je venovaná práve kvalite výrobku, ktorá je determinantom dobrého kvalitného zvuku.

4 DEFINÍCIA ODVETVIA

Supersound s.r.o. prinesie na trh vysoko kvalitný výrobok za prijateľnú cenu. Trendy vývoja ukazujú na správny smer tohto podnikateľského zámeru, daný rastúcimi nárokmi na kvalitu zvuku ako i neustálym vývojom spotrebnej elektroniky (domáce kino). Realizovaným prieskumom trhu sa potvrdila hypotéza ohľadne záujmu potenciálnych zákazníkov o tento produkt. Nakoľko sa jedná o reproduktorové sústavy s bytovým využitím veľkosť trhu sa tu nijak neobmedzuje, výrobok je vhodný pre každú domácnosť, ale aj kancelárie firiem, čo zväčšuje veľkosť potenciálneho trhu.

Výsledky prieskumu trhu:
Momentálne sú na trhu 2 základné typy reproduktorových sústav (vzhľadom na predpokladané využitie) :
a) Reproduktorové sústavy dodávané spolu s hifi-sústavami, pričom cena reproduktorových sústav tvorí 10 až 20 % z celkovej výrobnej ceny celého systému. Poskytnutá kvalita zvuku však zaostáva za technickou kvalitou ostatných komponentov hi-fi sústavy,
b) Samostatné reproduktorové sústavy, ktoré sú na slovenskom thu zastúpené takmer výlučne zahraničnými výrobkami. Cena týchto výrobkov je však príliš vysoká a to najmä v dôsledku tzv.„imagovej prirážky – platenie za značku“ ale i colnej prirážky,

Prieskum ďalej potvrdzuje vyslovenú hypotézu, že o tieto výrobky by bol záujem nie len zo strany domácností, ale i zo strany podnikateľskej klientely (záujem napríklad prejavili aj jazykové školy – využitie pre posluchové testy ). 5 KONKURENCIA

V súčasnosti hlavnými konkurentami firmy Supersound, s.r.o. sú značkové zahraničné výrobky dovážané na slovenský trh prostredníctvom slovenských importérov. Napr. Firma Basis dováža výrobky značky Pionier a Yamaha, firma NAY sa špecializuje na distribúciu výrobkov značky Jamo, Sony, Panasonic a Technics. Na slovenský trh sa dovážajú aj zahraničné výrobky iných renomovaných značiek, avšak v oveľa menšom zastúpení ako výrobky už vymenovaných firmiem. Zo slovenských výrobcov je konkurentom firma BS Acoustics. Táto firma sa však zaoberá prevažne vývojom a výrobou profesionálnych reproduktorových sústav určených na ozvučovanie väčších priestorov.

Vyrába však aj reproduktorové sústavy, ktoré sú cenou (nie však kvalitou zvuku) priamou konkurenciou firmy Supersound.
Z reproduktorových sústav nižšej cenovej skupiny možno na slovenskom trhu zastúpené výrobky českej firmy Dexon, ktoré sú však kvalitatívne na nižšej úrovni ako bude kalkulovaná cena výrobkov firmy Supersound. Z uvedených faktov vyplýva, že na slovensku nie je momentálne väčší priamy konkurent, ktorý by ponúkal rovnaký stupeň kvality za porovnateľnú cenu ( - porovnanie je vzhľadom ku kalkulovanej cene, za ktorú si bude môcť zákazník kúpiť výrobok firmy Supersound).
Hlavná marketingová stratégia značkových zahraničných firiem je ponúknuť zákazníkovi atraktívny design za relatívne vysoké ceny. Výška týchto cien je umožnená aj prakticky neexistujúcou domácou konkurenciou. Pri týchto výrobkoch je väčšina výrobných a vývojových nákladoch venovaná designu, ktorý má za úlohu prilákať čo najväčší počet zákazníkov.
Tabulka poskytuje porovnanie cien konkurencie a ceny výrobku firmy Supersound
Názov konkurenta Maloobchodná cena s DPH za pár
Pionier 14 450 Sk
Jamo 14 100 Sk
Yamaha 15 100 Sk
Panasonic 13 500 Sk
Sony 14 400 Sk
Technics 14 800 Sk
Dexon 11 700 Sk
BS Acoustics 12 800 Sk
Výrobok fy. Supersound
na pulte obchodov 12 100 Sk

Súčasná konkurencia, najmä veľké firmy ako sú Sonny, Technics, Panasonik, Pionier, Yamaha využívajú väčšinou na propagáciu svojich výrobkov účinnú reklamu s využitím masovokomunikačných prostriedkov ako je televízia, rozhlas. Tiež majú zabezpečenú podporu prostredníctvom plagátov, ktoré sú dostupné v predajniach a bilbordoch umiestnených na frekventovaných miestach. Vzhľadom na všeobecne známe a platné princípy v oblasti akustiky, ktoré sú využívané pri návrhu reproduktorových sústav, konkurenčné firmy nevlastnia žiadne významné patenty, ktoré by im dávali podstatnú konkurenčnú výhodu. To znamená žiaden z nich nevlastní patent, ktorý by bol potrebný k vytvoreniu konkurenčne schopného výrobku v danej triedy reproduktorových sústav. Silné stránky konkurencie sú predovšetkým atraktívny dizajn výrobkov a silná mediálna propagácia výrobkov

Nevýhody firmy Supersound s.r.o v porovnaní s konkurenciou

Predpokladá sa, že výrobky firmy Supersound budú mať v porovnaní s konkurenciou menej atraktívny design, čo pravdepodobne spôsobí, že sa bude musieť investovať viac finančných prostriedkov na reklamu. Cieľom reklamnej kampane bude poukázať na kvalitatívne stránky výrobku, ktoré sú u takéhoto typu výrobku dôležitým aspektom.

6 VÝHODY OPROTI KONKURENCII

Konkurenčná výhoda

Konkurenčnou výhodou je o triedu vyššia kvalita zvuku (ako má vyššie uvedená konkurencia) za nižšiu cenu. Táto vyššia kvalita zvuku je daná odlišnou nákladovou stratégiou firmy Supersound.

Odlišnosť spočíva v tom, že kalkulované náklady, ktoré súvisia priamo s kvalitou zvuku sú vyššie u výrobkov Supersound ako u konkurenčných u ktorých je tento pomer opačný v prospech vonkajšieho designu. SWOT ANALÝZASILNÉ STRÁNKY

- zahraničné know-how,
- momentálne nízka konkurencia domácich výrobcov,
- vhodný pomer ceny ku kvalite,
- atraktívny technický dizajn.
SLABÉ STRÁNKY

- predpokladané vyššie náklady na reklamnú kampaň,
- menej atraktívny optický dizajn ,
- obmedzené finančné prostriedky.

PRÍLEŽITOSTI
- trendy vývoja rastúcich nárokov spotrebiteľov na kvalitu reprodukovaného zvuku,
- v súčasnosti nedostatočná konkurenica výrobkov, ktoré dosahujú rovnaký stupeň kvality za porovnateľnú cenu. -
- OBMEDZENIA
- limitovaná kúpyschopnosť obyvateľstva,
- limitované finančné zdroje

Predpokladaný trhový podiel:

Na základe dostupných údajov zo sekundárnych zdrojov o tržbách hlavných konkurentov a samozrejme predpokladaných tržieb novovzniknutej firmy Supersound
je možné predpokladať nasledovný trhový podiel firmy Supersoud s.r.o.:

1. podiel firmy k všetkým 8 konkurentom je daný ako:
predpokladané tržby Supersound s.r.o/  tržieb v.u. konkurentov
14.416.000 Sk/ 231 000 000 Sk*100  6,2 %2. podiel firmy k hlavnému konkurentovi -firme Sonny:
predpokladané tržby fy. Supersound s.r.o./tržby fy. Sonny
14.416 000 Sk / 90 432 000 Sk * 100 = 15,94 %
Trhový podiel najsilnejšieho konkurenta v odvetví, firmy Sonny je 39,15%


Systém predaja a marketingu

Firma plánuje užšiu spoluprácu s niektorou z existujúcich maloobchodných predajní v ktorej by bol vytvorený priestor pre prezentáciu výrobkov firmy Supersound. Jednalo by sa o predvádzaciu posluchovú miestnosť, v ktorej by boli za dobrých akustických podmienok prezentované reproduktorové systémy firmy Supersound s.r.o .na kvalitatívne zodpovedpovedajúcej predvádzacej aparatúre a príslušenstve. Táto prezentácia by bola vykonávaná predávajúcim personálom maloobchodu, ktorý bude špeciálne školený vedením firmy. Ďalej budú plánované putovné hromadné prezentácie, ktoré budú vykonávané v každom významnom (z hľadiska úspešnosti predaja) regióne, zamestnancami firmy Supersound. V praxi to znamená, zorganizovanie školenia „malým“ obchodníkov z celého Slovenska. Ich databáza bude vytváraná marketingovým manažérom firmy ako aj pomocou tímu externých spolupracovníkov - obchodných dealerov.
Propagáciu výrobkov chce firma zabezpečiť vzhľadom na obmedzené finančné zdroje prostredníctvom plagátov, katalógov, prípadne bilbordov.
Firma Supersound sa bude zameriavať na všetkých 8 krajov vrámci Slovenska.

7 MARKETINGOVÝ PLÁN

ZÁKAZNÍCI

Vzhľadom na určenie použitia výrobku sa predpokladajú jeho dve hlavné skupiny využitia: - bytové
- komerčné

1. Bytové využitie
1.1 Podstatnú časť zákazníkov prvej skupiny (bytové využitie) budú tvoriť hlavne mladí ľudia vo veku 18 až 30 rokov. Táto skupina zákazníkov sa delí na ďalšie dve podskupiny. Prvú tvoria zákazníci, ktorí si zariaďujú domácnosť a kupujú si svoj prvý hi-fi systém. Týto budú tvoriť väčšinu.
1.2 Druhú podskupinu budú tvoriť zákazníci, ktorí už hi-fi systém majú avšak nie sú spokojní s jeho kvalitou a budú chcieť celkovú kvalitu tohto systému vylepšiť nákupom nových reproduktorových sústav, nakoľko tieto tvoria najslabší článok komerčne dodávaných hi-fi systémov.

2. Komerčné využitie
Pri komerčnom využití sa predpokladá použitie týchto reproduktorových sústav na ozvučenie malých až stredných prevádzkových priestorov, ako sú napríklad kaviarne, bary, reštaurácie a podobne. V týchto zariadeniach budú reproduktorové sústavy využité na vytvorenie zvukovej kulisy. Taktiež je ich možno použiť na predvádzacie účely pri predaji v hudobninách.

Kvantifikácia zákazníkov – predpoklad pre bytové využitie -
Uvedené percentuálne vyjadrenia sú hypotézou, ktorá je sformovaná na základe záverov z prieskumu trhu.
Z grafického znázornenia kvantifikácie zákazníkov vplýva, že potenciálnymi zákazníkmi sú tí, ktorí preferujú slovenské výrobky. - každoročný počet potenciálnych zákazníkov pre bytové využitie = y:
y = x*0.3*0.7*0.3 + x*0.3*0.3*0.3
y = 0.09xy  0,09 * 27 340
y  2 700 potenciálnych zákazníkov prvej skupiny.
Z uvedenému vyplýva, že množinu potenciálnych zákazníkov pre kúpu reproduktorových sústav na bytové využitie tvorí 9 % z celkového počtu rodín, ktoré si na Slovensku plánujú kúpiť nový Hi-fi systém.

Kvantifikácia zákazníkov – predpoklad pre komerčné využitie

Do tejto skupiny patria najmä firmy, ktoré by mohli používať nové reproduktorové sústavy na ozvučenie malých až stredných priestorov (menej ako 100 m2). Bude sa to týkať predovšetkým menších kaviarní, barov, reštaurácií, jazykových škôl, tanečných súborov. Prieskum trhu ukázal, že táto skupina potenciálnych zákazníkov sa nezameriava na prestížnu zahraničnú značku, ale skôr na dobrú kvalitu reprodukovaného zvuku, avšak za čo najnižšiu cenu (v pomere k danej kvalite). Na základe sekundárnych informácií sa dá predpokladať, že uvedená skupina má rozsah cca 7500 potenciálnych zákazníkov.
Celkový predpokladaný počet potenciálnych zákazníkov je daný súčtom v.u. skupín t.j. 2700 + 7500 = 10 200.
Na základe v.u.

analýz je možné stanoviť:

- trhový potenciál (zhodný s veľkosťou trhu nakoľko sa predpokladá, že každý zákazník si reproduktorové sústavy kúpi v priebehu dlhšieho časového horizontu iba raz) = 10 200 potenciálnych zákazníkov (ročne), na ktorý sa firma Supersound chce zamerať. Po dvoch rokov sa predpokladá odbytovanie produkcie aj na zahraničných trhoch.
- očakávané tempo rastu = vzhľadom na súčasnú makroekonomickú situáciu sa predpokladá max. 5 % tempo rastu trhového potenciálu ročne,

Systém určovania ceny

Pri kalkulácií ceny firma zohľadňuje predovšetkým náklady, zisk ale aj dopyt a konkurenčnú cenu. Hlavnou zložkou sú však náklady:
číslo pol. Kalkulačná položka Obsah kalkulačnej položky
1
priamy materiál
základný materiál, tlmiaci materiál,basreflexový nátrubok,
tlmiaci tmel, skrutky do dreva
igelitové sáčky
2
nakupované výrobky

zhotovené na objednávku priamo pre potreby firmy elektrické výhybky,
basový reproduktor
výškový reproduktor,
štítky s technickými údajmi
logo (na mosadznom štítku)
záručný list,
kartón (s potlačou) pre konečné balenie
3
priame mzdy

• základné mzdy:+odvody (platené firmou) :
do fondu zamestnanosti - 3%,
do sociálnej poisťovne - nemocenské 3,4%
- dôchodkové 21,6%
zdravotná poisťovňa - 10%,
• odmeny a prémie
4 ostatné priame náklady tvorba sociálneho fondu (0.6% z hrubých miezd)
nájomné,energia,odpisy
5 náklady na technický rozvoj náklady na výskum a vývoj , výrobu prototypu
6 Súčet 1-5 = Vlastné náklady výroby(VNV)
7. finančné náklady úroky za úver, úverové a leasingové splátky
7 správna réžia náklady spojené s chodom podniku
8 Súčet VNV+7 (správna réžia) Vlastné náklady výkonu
9 odbytové náklady nak. na odbyt, propagáciu, reklamu
10 SÚČET 1-9 Úplné vlastné náklady
11 Zisk plánovaný zisk
12 ZÁKLADNÁ CENAZákladnú cenu firma porovnáva s cenami konkurencie, preskúma či je akceptovateľná zo strany zákazníka. Samozrezme už pri prieskume trhu pred začatím tohto projektu vie firma Supersound s.r.o.odhadnúť za akú cenu by bol výrobok predajný, potom realizuje kalkuláciu, či za takúto cenu môže s primeraným ziskom vyrábať.

Kalkulácia nákladov na 1 pár reproduktorových sústav (2 reproduktory) s využirím kalkulačného vzorca. Ceny uvádzané v kalkulácií na ďalšej strane sú v SK.


Cenotvorba:


Vybrané položky kalkulačného vzorca v podrobnejšom členení:

Priame mzdy
1. majiteľ – vývojový pracovník: hrubá mzda 25 000
odvody spolu 9 500
Spolu 34 500 Sk
2. vedúci výroby: hrubá mzda 18 000
odvody spolu 6 840
Spolu 24 840 Sk
3. marketingový manažér: hrubá mzda 18 000 Sk
odvody spolu 6 840
Spolu 24 840 Sk
4.

technický pracovní (I.) hrubá mzda 14 000 Sk
odvody spolu 5 320
Spolu 19 320 Sk
5. technický pracovní (II.) hrubá mzda 14 000 Sk
odvody spolu 5 320
Spolu 19 320 Sk
6. obchodná asistentka-účtovníčka hrubá mzda 16 000 Sk
odvody spolu 6 080
Spolu 22 080 Sk
mesačné mzdy spolu: 144 900 Sk
MZDOVÉ NÁKLADY POTREBNÉ NA VÝROBU 1 PÁRU REPRODUKTOROVÝCH SÚSTAV
 724.5 SK

Odmeny: Majiteľ plánuje poskytnúť zamestnancom odmeny minimálne 2x do roka vo výške ½ platu 144 900/1212075/20060,4 Sk

Ostatné priame náklady
A/ tvorba sociálneho fondu (0.6% z hrubých miezd)
25 000 Sk – 150 Sk
18 000 Sk – (2x) 216 Sk
14 000 Sk – (2x) 168 Sk
16 000 Sk – 96 Sk
za pracovníkov SPOLU. 630 Sk/ 200 (vyrobených párov mesačne)  3,15 Sk
B/ mesačne najomné
prenajatá plocha: 325 m2
270 m2  montážna hala (200 m2) + skladový priestor (70 m2)
 45 000 Sk mesačný nájom (2000/m2 – ročne)
55 m2  administratívne priestory (25 m2) + vývojové pracovisko (30m2)
 16 042 Sk mesačný nájom (3500/ m2 – ročne)
MESAČNÉ NÁJOMNÉ SPOLU: 61042,-Sk / 200  305,2 Sk

C /predpokladaná spotreba elektrickej energie za 1 mesiac: 4000 Sk/200  20 Sk

D/ odpisy:HIM a NIM

8 VÝROBNÝ PROCES A DODÁVATELIA

výrobný proces

Kompletná skrinka ozvučnice s rozmermi 30 x 55 x 27cm spolu s mriežkou bude dodávaná subdodávateľom – Mier Uhrovec (drevárska firma). Do takto pripravenej skrinky sa vlepí tlmiaci materiál (dodávateľ Liko Humenné)-0,51 m2 na skrinku. Nasleduje vmontovanie kompletnej elektrickej výhybky (dodávateľ BEZ Bratislava- cena 252,30 Sk) dodanej subdodávateľom do zadnej steny skrinky ozvučnice. Výhybka je dodávaná na plošnom spoji naletovanom na prívodných zvierkach vstupného terminálu. Prívodné káble k jednotlivým reproduktorom sú súčasťou výhybky. Výhybka sa upevní pomocou zadného terminálu priskrutkovaním na zadnú stenu reproduktorovej sústavy (dodávateľ Skrutkáreň Turnov, Cz). Nasleduje vlepenie basreflexového nátrubku do prednej steny ozvučnice (dod. Plastika Nitra ). Nasleduje nanesenie tesniaceho tmelu na vstupné otvory pre basový a výškový reproduktor. Použitý tmel Sokrat ( dod. Chemolak Smolenice). Nasleduje naletovanie výstupných káblov z výhybky na jednotlivé reproduktory. Montáž basového a výškového reproduktoru do pripravených otvorov na prednej stene skrinky ozvučnice. Montáž sa vykoná pomocou 8 skrutiek do dreva rovnakých ako pre upevnenie výhybky. .

Nasleduje nalepenie zadného štítku s technickými údajmi na zadnú skrinku ozvučnice. Potom sa vlepí sériové číslo na zadný štítok s technickými údajmi a nalepenie predného loga na mriežku (mosadzný štítok gravírovaný). Nasleduje technická kontrola a preskúšanie RS, očistenie a zabalenie do igelitového sáčku. Do igelitového sáčku je vložený záručný list s technickou dokumentáciou (1ks na každý pár). Nakoniec sa výrobok vloží do kartónového boxu, ktorý je zhotovený na mieru aj s potlačou. Predpokladaná dĺžka výrobného procesu jedného páru reproduktorových sústav je
1,6 hod (1 ½ hod). Predpokladaná dĺžka vývoja prototypu je 2 mesiace.Technickí pracovnícu budú zabezpečovať prípravu budúcej výroby ako aj pomáhať pri realizácií prototypov.
V prvom roku sa uvažuje sa s jedným výrobným cyklom..
Pred zahájením kompletáže samotných RS je nutné zhromaždiť všetky potrebné subkomponenty (elektrickú výhybku) a komponenty. Lacné komponenty ako je tlmiaci materiál, skrutky, tmel, lepidlo (30 Sk/kg, 25g na 1ks RS), štítky a obalovú techniku plánuje firma zabezpečiť na sklad s cieľom využitia množstevných zľiav. Drahé komponenty, ako skrinka ozvučnice, výškový a basový reproduktor a subkomponent elektrická výhybka sa objednávajú pred v stanovenom časovom horizonte pred začatím výroby

Predpokladaná výrobná kapacita je 5 párov RS denne/jeden pracovník. 10 párov denne obaja vývojoví pracovníci.

Výrobné zariadenia:

Testovacie zariadenie
Osobný počítač Pentium 166 ,
Pištolové pajkovačky (120 W) –
Univerzálne ručné vŕtačky – Bosch 450,
Základné zámočnícke vybavenie Sk

DODÁVATELIA:

tlmiaci materiál: Liko Humenné
basreflexový nátrubok: Plastika Nitra
tlmiaci tmel: Chemolak Smolenice
skrutky do dreva: Skrutkáreň Turnov
skrinka ozvučnice: Mier Uhrovec – drevárska firma
elektircké výhybky: BEZ Bratislava
basový reproduktor: Peerless, Francia
výškový reproduktor: Peerless, Francia
štítky s technickými údajmi: Bratislavské tlačiarne
logo: Gesan Bratislava
záručný list: Bratislavské tlačiarne a.s.
kartón s potlačou: Adox Skalica

9 ORGANIZAČNÝ PLÁN


PLÁNOVANÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI – hlavný vývojový pracovník

• vysokoškolské vzdelanie – elektrotechnická fakulta SVŠT, zameranie elektronika-akustika,
• zahraničná prax: 5 rokov v odbore akustika u renomovanej zahraničnej firmy zaoberajúcej sa vývojom a výrobou reproduktorových sústav,
• znalosti:
jazyky: anglický jazyk – aktívne,
PC: práca s designerskym softwarom AUTOCAD, ORCAD, software na akusticky design reproduktorových sústav SPEAKER,
- riadiace schopnosti, zahraničné kontakty, tímový prístup k zamestnancom,
-vodičský preukaz skup. B

Hlavné úlohy: vývoj prototypov reproduktorových sústav, koordinovanie jednotlivých činností súvisiacich s vývojom reproduktorových sústav, reprezentácia firmy na zahraničných výstavách, veľtrhoch.

ODDELENIE VÝROBY:

Na čele oddelenia výroby bude pôsobiť vedúci výroby, ktorý bude popri vedúcej funkcií zastávať i funkciu vývojového pracovníka.


VEDÚCI VÝROBY -vývojový pracovník:

Požiadavky na pracovníka:
• vysokoškolské vzdelanie – elektrotechnická fakulta SVŠT, zameranie elektronika,
• prax: 3 roky v odbore akustika.
• Znalosti:
Jazyky: anglický jazyk – pasívne (schopnosť porozumieť odbornému textu, názvy komponentov a pod.)
PC: ovládanie práce s designerskym softwarom AUTOCAD, ORCAD, Excel,
Vodičský preukaz skupiny B


Hlavné úlohy: vývoj prototypov reproduktorových sústav, nákup a údržba meracieho a testovacieho zariadenia, kontakt s dodávateľmi subkomponentov, riadenie logistiky ( kontrola včasných dodávok od dodávateľov do príručného skladu ), kontrola a riadenie technických pracovníkov.


Na oddelení výroby plánuje firma zamestnať aj dvoch technických pracovníkov. Technický pracovník:

Požiadavky na pracovníkov:
stredoškolské vzdelanie – elektrotechnické, strojnícke
prax : min. 3 roky v odbore elektrotechnika,
znalosti:
jazyky: anglicky jazyk – pasívne (schopnosť rozumieť písanému textu – názvy komponentov a pod.),
PC: základné skladové hospodárstvo
vodičský preukaz skup. B a C
vlastnosti: komunikatívnosť,

Hlavné úlohy: pracovnou náplňou technických pracovníkov bude priama realizácia výroby reproduktorových sústav. Bude sa od nich vyžadovať, aby včas zabezpečili presun všetkých výrobných komponentov z príručného skladu do výrobnej haly
( plynulosť výroby), realizovali vstupné testy kvality jednotlivých dodávaných subkomponentov ,kontrolovali kvalitu hotových výrobkov, riešili problémy súvisiace s nedostatočnou kvalitou (sledovanie tolerančných odchýlok kvality) a pripravovali hotové výrobky na expedíciu (balenie a pod.).


MANAGER PREDAJA A MARKETINGU
Požiadavky na pracovníka:
vysokoškolské vzdelanie – ekonomického smeru,
prax: min. 2 roky v odbore spotrebnej elektroniky (maloobchod, veľkoobchod )
znalosti:
jazyky: anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk – aktívne (výhoda, nie je podmienkou),
PC: Excel, MS Word,
vodičský preukaz skup.

B
vlastnosti: komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, schopnosť jednať s ľudmi, flexibilita, ochota cestovať

Hlavné úlohy: zabezpečovanie odbytu hotových výrobkov (priamy kontakt s odberateľmi), sledovanie vývoja na trhu, mapovanie trhu, zabezpečenie marketingových aktivít súvisiacich s podporou predaja (brožúry o novom produkte a pod.), účasť na zahraničných výstavách a veľtrhoch, spolupráca s hlavným vývojovým pracovníkom pri budovaní kontaktov s novými dodávateľmi , riadenie administratívnych a účtovných záležitostí firmy


Pod oddelenie predaja a marketingu bude spadať aj kumulovaná funkcia obchodnej asistentky- účtovnícky.

Obchodná asistentka - účtovníčka

Požiadavky na pracovníčku:
stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
prax: 2 roky (mzdová agenda, jednoduché účtovníctvo)
znalosti:
jazyky: anglický jazyk – aktívne,
PC: Word, Excel, MS Office, ovládanie účtovného a mzdového programu Datalock
vodičský preukaz skup. B
vlastnosti: príjemné vystupovanie, zodpovednosť, spoľahlivosť, pružnosť, zmysel pre povinnosť, komunikatívnosť

Hlavné úlohy: zabezpečenie administratívnych činností, vedenie pošty , príprava účtovných dokladov, ich fakturácia, mzdové účtovníctvo, vybavovanie cestovných príkazov na služobné cesty.

Pri rozbehnutí firmy a značnom náraste účtovnej agendy sa uvažuje so zamestnaním ďalšej administratívnej pracovníčky do funkcie obchodnej asistentky, ktorá prevezme agendu týkajúcu sa administratívnych prác a pošty, bude spolupracovať na príprave marketingových aktivít súvisiacich s propagáciou výrobku. 10 DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Skrinky ozvučnice sú vyrobené z ekologicky testovanej drevotriesky spĺňajúcej normu ISO 9000 (obsah formaldehyd). Všetky ostatné komponenty použité pri kompletáži reproduktorových sústav nespôsobujú ekologickú záťaž životného prostredia. Z toho vyplýva, že vo výrobnom procese nie je nutné používať žiadne ochranné pracovné pomôcky. Pri výrobe nevzniká žiadny ekologický odpad.


11 FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU


ODPISY HIM a NIM
daňové odpisyúčtovné odpisy

Odpisová sadzba Odpisy
majetok VC Odpisova skupina doba odpiso-vania v 1. roku ďalšie roky v 1. roku ďalšie roky
Testovacie zariadenie 285.000
2 8 6.2 13.4 17.670,00 38.190,00
Pentium PC 32.000 1 4 14.2 28.6 4.544,00 9.152,00
Pentium PC 37.000 1 4 14.2 28.6 5.254,00 10.582,00
SW 91.760 1 4 14.2 28.6 13.029,90 26.243,40
Testovacia aparatúra 62.600 2 8 6.2 13.4 3.881,20 8.388,40
Predpokladané fixné náklady firmy:

plán fixných nákladov v 1 roku v Sk
Mzdy 1.260.000
Platby do fondov 478.800
Odpisy 44.380
Nájomné 732.504
Finančné náklady 627.457
Prevádzkové náklady 235.560predpokladané fixné náklady v 2. roku v Sk
Mzdy 1.386.000
Platby do fondov 526.680
Odpisy 92.556
Nájomné 732.504
Finančné náklady 1.087.688
Prevádzkové náklady 235.560Plánované fixné náklady v druhom roku existencie firmy sa zmeneli oproti prvému roku a to predovšetkým v položkách: finančné náklady, odpisy a mzdy a teda aj platby do fondov. Uvažuje sa s motiváciou pracovníkov a nárastom miezd o 10%. Výraznejší nárast možno sledovať v položke finančné náklady, ktorý je spôsobený splátkami úveru, ktoré neboli v prvý rok realizované, nakoľko firma si dohodla splátkový kalendár s odkladom prvej splátky do 2 roka.

Taktiež sa zmenil pomer odpisov v prvom roku s odpismi v 2 roku, čo je spôsobené odlišnými odpisovými sadzbami v prvom roku oproti ostatným rokom.


BREAK EVEN POINT – BOD ZLOMU

Bod zlomu udáva taký počet predaných výrobkov, dosiahnutím ktorého sú príjmami pokryté všetky náklady t.j.nákladyvýnosom.

S každým ďalším predaným výrobkom dosahuje firma zisk.
Výpočet bodu zlomu (Break Even Point)

BOD ZLOMU
 celkové fixné náklady/(jednotková cena výrobku-variabilné náklady na jednotku)
 3.334.321 Sk/9010 - 5580
 3.334.321/3430
 972,10524 ks reproduktorových sústav
Predaj 973 páru reproduktorovej sústavy prinesie firme zisk.

Počet predaných ks Variabilné náklady Fixné náklady  nákladov Tržby
600 3,348,000 3,334,321 6,682,321 5,406,000
800 4,464,000 3,334,321 7,798,321 7,208,000
1000 5,580,000 3,334,321 8,914,321 9,010,000
1200 6,696,000 3,334,321 10,030,321 10,812,000
1400 7,812,000 3,334,321 11,146,321 12,614,000
1600 8,928,000 3,334,321 12,262,321 14,416,000
1800 10,044,000 3,334,321 13,378,321 16,218,000Plán tržieb na rok 2001

Rok 2001 febr.-mar. apríl-jún júl-septe. októb.-dec. SPOLU
plán predaja v ks. vývoj prototypu 430 480 690 1600
Plán tržieb 0 3.874.300 4.324.800 6.216.900 14.416.000
Predpokladanépohľadávky 0 1.621.800 1.250.000 1.081.879 3.953.679
Predpokladané záväzky 1.200.000 1.150.00 1.170.500 1.194.248 4.714.748

Nakoľko firma Supersound s.r.o je novozaložená firma, ktorá požiadala o úver na rozbehnutie firmy, dohodla si so svojim peňažným ústavom splátkový plán s rovnakou výškou splátky úveru s odkladom prvej splátky do 2 roka (umorovanie dlhu s voľným časom).

SPLÁTKOVÝ PLÁN

Objem úveru: 2.100000 Sk Počet úrokovacích dní v roku: 365
Počet rokov: 5
Úroková sadzba: 16,5%

LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Škoda Felicia Mercedes Sprinter
cena 350.000,- Sk 853.400,-Sk
akontácia (30%) 105.000,-Sk 256.000,-Sk
zostávajúca dlžná suma 245.000,-Sk 597.400,-Sk
úrok (20%) 49.000,-Sk 119.480,-Sk
zúročená dlžná suma 294.000,-Sk 716.880,-Sk
ročná splátka 98.000,-Sk 238.960,-Sk
mesačná splátka 8.167,-Sk 19.914,-Sk


VÝSLEDOVKA k 31.12.2001
NÁKLADY VÝNOSY
Nákup materiálu
Nákup tovaru
Mzdy
Odmeny
Platby do fondov
Odpisy
Dane a poplatky
Nájomné
Leasing
Úroky z úveru
Odbytové náklady
Technický rozvoj
Prevádzkové náklady
Daň z príjmu (29%)
Čistý zisk

NÁKLADY CELKOM 139.040
7.052.960
1.260.000
315.000
598.500
44.380
165.000
732.504
336.960
290.497
1.200.000
100.000
235.560
564.224
1.381.375

14.416.000 Tržby z predajaVÝNOSY CELKOM 14.416.00014.416.000SÚVAHA k 31.12.2001

Aktíva Pasíva
Hmotný investičný majetok
Nehmotný investičný majetok
Stále aktíva spolu


Pohľadávky
Zásoby
Bankový účet
Pokladňa
Obežné aktíva spolu 416. 600
91. 760
508. 360


3.953.679
3.983.784
260.300
15.000
8.212.763

Základné imanie
Hospodársky výsledok bežného obdobia
Zákonný rezervný fond
Vlastné imanie spolu

Úver

Záväzky voči dodáv.
Záväzky voči zames.
Záväzky voči štátu
Krátkod. záväzky spolu 500.000
1.381.375

25.000
1.906.375

2.100.000

3.852.776
105.000
756.972
4.714.748AKTÍVA SPOLU
8.721.123
PASÍVA SPOLU
8.721.123


CASH FLOW k 31.12.2001


Príjmy
vklad majiteľa 500.000,-
Plánované zdroje peň. prostriedkov
inkaso pohľadávok 10.462.321,-
novoposkytnutý úver 2.100.000,-
Výdavky
Nákup materiálu/tovaru 7.192.000,-
Výplata miezd 2.173.500,-
Dane a poplatky 165.000,-
Nájomné
Splátky úrokov z úveru 732.504,-
290.497,-
Leasing vozidiel (akontácia, splátky) 697.960,-
Reklama 1.200.000,-
Výdavky na vývoj prototypu
Ostatné prevádzkové výdavky 100.000,-
235.560,-
Celkové cash flow – + 275.300,-
OBSAH
1 ZHRNUTIE PROJEKTU 1
2 OPIS FIRMY 2
Misia podniku 2
Technická základňa 3
Finančné prostriedky firmy, Očakávaný zisk 3
3 Definícia produktu 4
Predmet činnosti, Popis výrobku 4
4 DEFINÍCIA ODVETVIA 4
Výsledky prieskumu trhu: 5
5 KONKURENCIA 5
6 VÝHODY OPROTI KONKURENCII 7
Konkurenčná výhoda 7
SWOT ANALÝZA 7
Predpokladaný trhový podiel 8
Systém predaja a marketingu 9
7 MARKETINGOVÝ PLÁN 9
Zákazníci 9
Systém určovania ceny 12
8 VÝROBNÝ PROCES A DODÁVATELIA 16
Výrobný proces 16
Dodávatelia: 18
9 ORGANIZAČNÝ PLÁN 18
Plánovaná organizačná štruktúra 18
10 DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 21
11 FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU 22
Odpisy HIM a NIM 22
Predpokladané fixné náklady firmy: 23
Break Even Point – Bod zlomu 25
Plán tržieb na rok 2001 26
Splátkový plán úveru 27
Leasing motorových vozidiel 30
Výsledovka 31.12.2001 31
Súvaha k 31.12.2001 32
Cash flow k 31.12.2001 33.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk