referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Medard
Štvrtok, 8. júna 2023
Obstaranie a skladovanie materiálu
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvasinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 361
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 

malé množstvá je lepšie nakupovať vo veľkoobchode alebo u výrobcu

Obstarávacia kalkulácia
 cena materiálu
 náklady spojene s dodaním a skladovaním materiálu (doprava, poštové poplatky, clo, ...)

Dodacie podmienky
 spôsob platby
 úhrada dodacích nákladov
 zosúladenie objemových a časových požiadaviek odberateľa s možnosťami dodavateľa

Voľba dodávateľa
 cena materiálu
 kvalita
 vzdialenosť
 spoľahlivosť
 dodacie podmienky
 osobné vzťahy
Dopyt
 kupujúci sa informuje o možnostiach dodavky na základe určitého zdroja informácii
 obsah:
 zdroj
 popis tovaru a podmienok
 očakávame ponuku

Ponuka
a) vyžiadaná - odpoveď na dopyt
b) nevyžiadaná - z vlastnej iniciatívy predávajúceho
 obsah
 odvolanie na dopyt
 predmet, množstvo, čas, dodacie podmienky, cena, spôsob dopravy
 očakávame objednávku

Kúpna zmluva
zmluva = dohoda dvoch alebo viacerých strán o ich vzájomných právach a povinnostiach
= právny vzťah, ktorý vzniká
a) súhlasným
b) adresným
c) obsahovo zhodným prejavom vole účastníkov právneho vzťahu

KZ - predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, previesť naňho vlastnícke pravo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar odoberie a zaplatí zaň požadovanú sumu

Aby došlo k uzatvoreniu KZ, musia sa splniť podmienky:
 obojstrannosť - zúčastňujú sa obidve strany
 súhlas vôle - súhlasy s obsahom
 výkon predávajúceho - ponuka tovaru alebo služieb, dodanie tovaru
 výkon kupujúceho - tovar odobrať a zaplatiť
 dobrovoľnosť - bez donútenia
 povolenie - bez povolenia nemožno obchodovať
 možnosť - môžem predať len to, čo mám

Uzatváranie KZ
 proces, pri ktorom dochádza k rokovaniu medzi účastníkmi
 formy
 ústne - pri tovaroch dennej spotreby
 písomné - najčastejšie; výhoda - existuje doklad; Obchodný zákonník presne stanovuje, v ktorých prípadoch sa vyžaduje písomná forma
 ostatne - mlčanie - ak zmluvná strana neodmieta výslovne svoje tvrdenie (objednávam si 700 t múky - ak dodávateľ mlčí, objednávku prijíma)
 dôsledným plnením - nákup do košíka

Náležitosti KZ
 predmet plnenia
 čas
 cena
 ďalšie náležitosti
Predmet plnenia
- môže byt výrobok alebo služba; je obmedzený
a) množstvom
b) druhom
c) kvalitou
Čas
 je obmedzený
a) dátumom
b) obdobím - intervalom
Cena
 stanovená dohodou
 pevne stanovená cena
 regulovaná cena
Ďalšie náležitosti
 výsledok dohody
 napr. doprava, obaly, pokuty

Obsah KZ
 názvy a adresy zmluvných strán
 Kúpna zmluva, Zmluva o vykonaní pracovnej činnosti, Zmluva o dodávke tovaru
 povinnosť predávajúceho odovzdať tovar alebo služby v dohodnutom druhu, množstve, kvalite, čase a cene, povinnosť odovzdať doklady k predávanému tovaru (návod na obsluhu, záručný list)

Vznik KZ
 keď sú sformulovane náležitosti a obsah
 dá sa presne vymedziť okamih
a) okamih prijatia návrhu KZ medzi prítomnými
b) okamih doručenia navrhovateľovi alebo na adresu uvedenú v návrhu
c) okamih, keď strana, ktorej bol určený, sa začala podľa neho správať

Zmena KZ
 pokiaľ to neodporuje právnym predpisom alebo povahe záväzku, môžu sa zmluvne strany dohodnúť na zmene (množstvá, termínu, ...)

Zánik KZ
 splnením zmluvy (včas a riadne splnená zmluva)
 dohodou strán
 odstúpením od zmluvy (prejav vôle jednej zo zmluvných strán, keď tato strana dáva najavo svoju vôľu jednostranne ukončiť platnosť zmluvy)
 uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená

Písomnosti pri plnení KZ
 odvolávka - upresnenie KZ
 prepravne dispozície - ak nie je určený spôsob dopravy v KZ
 avízo (návestie) o zásielke - pri odosielaní veľkých zásielok; povinnosť predávajúceho (min.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Obstaranie a skladovanie materiálu GYM 3.0005 1588 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.