referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margaréta
Sobota, 10. júna 2023
Podnikové výrobné faktory a majetok podniku
Dátum pridania: 27.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zvolencan1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 288
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Väzba vzniká aj medzi podnikateľským subjektom a štátom, voči ktorým si subjekty musia plniť daňovú, odvodovú, colnú a inú povinnosť.
Majetok podniku
Kolobeh majetku podniku
1.fáza- zásobovanie-podnikateľ používa peňažné prostriedky na nákup potrebných vstupov, v tejto fáze vznikajú podnikateľovi záväzky voči dodávateľom
2.fáza- výroba-výsledkom spolupôsobenia zamestnancov a použitia výrobných faktorov sú nedokončené výrobky alebo hotové výrobky
3.fáza- odbyt-v tejto fáze vznikajú podnikateľovi pohľadávky voči odberateľom, ich úhrádou sa na účet podniku dostávajú peniaze, čím sa kolobeh uzatvára
Majetok-1.)investičný
2.)obežný
Investičný majetok
-zahŕňa predmety a veci dlhodobej povahy (pôsobia v hospodárstve dlhšie ako 1 rok), ktoré sa pri uskutočňovaní podnikových činností postupne opotrebuvávajú a prenášajú svoju hodnotu vo forme odpisov do nákladov
-delí sa na: a)hmotný (HIM)
b)nehmotný (NIM)
c)finančné investície (FI)
HIM-samostatné hnuteľné zložky majetku, ktorých vstupná cena je väčšia ako 20 000 a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
-pozemky, budovy, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu, ak nie sú FI
-pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti väčšou ako 3 roky
-ťažné zvieratá (na reprodukciu a chov)
-nové lomy, pieskoviská, hliniská,...
Drobný IM-ocenenie je menšie ako 20 000, doba použiteľnosti je väčšia ako 1 rok
NIM-vstupná cena je väčšia ako 40 000, prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť je väčšia ako 1 rok
-zriaďovacie výdavky (poplatk, mzdy, odmeny, ...)
-aktivované náklady na vývoj, ktoré predstavujú výsledok úspešne vzkonaných vývojových prác a nie sú predmetom priemyselných a iných oceniteľných práv (receptúry, technologické postupy, projekty)
-softvér nakúpený samostatne
-oceniteľné práva (know-how, licencie, ...)
Drobný NIM-ocenenie je menšie ako 40 000, doba používania je väčšia ako 1 rok
FI-investičné cenné papiere a vklady, ktoré má podnikateľský subjekt v držbe dlhšie ako 1 rok
-pôžičky s dobou splatnosti väčšou ako 1 rok
-ostatné investičné cenné papiere a vklady (obligácie, dlhopisy, poukážky, vkladové listy a termínované vklady so splatnosťou väčšou ako 1 rok
-umelecké diela, pozemky, ktoré podnikateľský subjekt obstaráva za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov a súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
Oceňovanie investičného majetku
-oceňuje sa VSTUPNOU a ZOSTATKOVOU cenou
Vstupná cena:-obstarávacia (1)
-reprodukčná obstarávacia cena (historická cena) (2)
-cena obstarania (3)
-vlastné náklady (4)
(1)-cena, za ktorú podnikateľský subjekt IM obstaral, vrátane nákladov súviciacich s jeho obstaraním
(2)-súčasná trhová cena; cena, za ktorú by sa majetok mohol obstarať
(3)-cena, za ktorú sa IM obstaral bez nákladov súvisiacich s jeho obstaraním
(4)-náklady, ktoré podnikateľský subjekt vynaložil pri obstarávaní IM vlastnou činnosťou
Zostatková cena-cena, ktorá predstavuje rozdiel medzi vstupnou (obstarávacou) cenou IM a sumou oprávok, ktoré vyjadrujú kumulované odpisy za bežný čas používania IM.
Obežný investičný majetok
-po vstupe do transformačného procesu sa celý naraz spotrebuje, pričom je určený buď na ďalšiu spotrebu alebo na predaj
-jeho štruktúra sa mení v závislosti od predmetu činnosti podniku
-štruktúru tvoria: -zásoby (1)
-pohľadávky (2)
-krátkodobý finančný majetok (3)
(1)-skladovaný materiál (suroviny), nedokončená výroba (korpus na tortu), polotovary vlastnej výroby (rozšitý oblek),
výrobky (predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo podniku), zvieratá, skladovaný tovar (všetko, čo podnik nakupuje za účelom predaja)
-súčasťou môže byť aj DHM, ktorý nie je IM
(2)-právne nároky podnikateľského subjektu na očakávané platby za predané výrobky, poskytované služby alebo vykonané práce
-dlhodobé-doba splatnosti je väčšia ako 1 rok
-krátkodobé-doba splatnosti je menšia ako 1 rok
-a)pohľadávky z obchodných vťahov (voči odberateľom)
b)–––/ /––––– voči spoločníkom a zruženiu
c)–––/ /––––– voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
d)–––/ / ––––––––- štátu (napr. dotácie)
(3)-jeho základnou črtou je najmä vysoká likvidnosť a bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba alebo dohodnutá splatnosť kratšia ako 1 rok
-a)peňažné prostriedky v hotovosti a na účtoch v bankách
-b)cenné papiere obstarané s cieľom obchodovania s nimi
-c)vlasté akcie a dlhopisy, ak ich podnikateľský subjekt môže mať v súlade správnymi predpismi prechodný čas v držbe
Oceňovanie obežného majetku
Cenné papierensa oceňujú cenou obstarania a nominálna hodnota hotovosti a peňažných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a pohľadávok sa rovná ich skutočnej (reálnej) hodnote.
Na oceňovaní zásob možno používať:
1.obstarávacie ceny
2.vlastné náklady
3.reprodukčné obstarávacie ceny
1.-cena obstarania (nákupná cena) a náklady súvisiace s ich obstaraním
2.-sa používa na oceňovanie zásob, ktoré podnikateľský subjekt vytvorí vlastnou činnosťou
3.-pri oceňovaní zvierat a tiež prebytkov zásob, bezodplatne získaných zásob alebo použiteľného odpadu
Zdroje majetku (kapitál)
=hodnotové vyjadrenie časti podielu vlastníka na majetku a právne nároky veriteľov
1.)CUDZIE-dlhy z pôžičiek, závazky voči dodávaťeľom, atď
2.)VLASTNÉ-celková hodnota majetku bez cudzích zdrojov
-čisté obchodné imanie (základné imanie)
Vlastné zdroje financovania majetku podniku zahŕňajú:
-základné imanie (1)
-kapitálové fondy (2)
-fondy vytrvárané z nákladov (3)
-fondy vytvárané zo zisku a nerozdelený zisk minulých období (4)
-zisk bežného obdobia
(1)-peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov do podnikania
-povinný v A.S.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Skriptá z ekonómie pre FEI STU Bratislava, autor - Andrášik
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.