referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Štvrtok, 26. novembra 2020
Rozpočtová činnosť v správe obcí (seminárna práca)
Dátum pridania: 26.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: SEMINKO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 196
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Miestna samospráva na Slovensku má hlboké korene. Vytvárala sa od stredoveku ako súčasť uhorského správneho systému. Plne sa uplatnila aj po roku 1918 v rámci Československej republiky. Vývoj politickej a spoločenskej situácie po novembri 1989 predurčil zásadné zmeny miestnych rozpočtov v Slovenskej republike. Od začiatku roku 1991 sa uplatnila plná samospráva v obciach a utvoril sa obecný majetok. Oddelili sa orgány samosprávy obce od miestnych orgánov štátnej moci a správy, ktoré sa utvorili ako orgány všeobecnej a špecializovanej štátnej správy. Zákonom NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky sa utvorili kraje, ktoré sa vymedzujú ako vyšší územný celok.

Slovenská republika sa člení na územné jednotky, ktoré sú samosprávne, to znamená, že výkon správy je zverený orgánom samosprávnych celkov a štátne orgány vykonávajú správu len v tých veciach, ktoré im do pôsobnosti zveril zákon. Základom územnej samosprávy je obec. Obec je samostatný územný a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Zákon ustanovuje, ktoré dane a poplatky sú príjmom obce.

Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečovanie vecí spoločného záujmu. Vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne, povinnosti a obmedzenia jej možno ukladať len zákonom. Územie obce tvorí jej katastrálne územie. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce (miestnym referendom), verejným zhromaždením jej obyvateľov. Vo veciach územnej samosprávy môže obec vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Orgánmi obce sú:

Obecné zastupiteľstvo - tvoria poslanci volení v komunálnych voľbách. Rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje rozpočet obce, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje účet obce, schvaľuje územný plán obce alebo jej časti, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, a podobne.

Starosta - je výkonným orgánom obce. V majetkovo - právnych vzťahoch obce je štatutárnym orgánom a v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Základom finančného hospodárenia obce je jej rozpočet. Zostavuje sa na obdobie 1 kalendárneho roka.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Štatistická ročenka 1999, Financie a mena (E. Beňová, A. Jankovská, A. Majtánová a kol.), Právo pre ekonómov (M. Sabo a kol.), Verejné financie (prof. Ing. J. Lipták, DrSc.), materiál stiahnutý z internetu
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.