referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milota
Sobota, 11. júla 2020
Spoločenská zmluva
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 084
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

Jeho kompetencie sú určené Obchodným zákonníkom §125 - §131

Konatelia

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, jeho činnosť je upravená OZ §133 - §135

Konatelia sú oprávnení a povinní:

a) konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať spoločnosť v k
onaní pred súdom a iným štátnym orgánom

b) oznamovať registrovému súdu bez odkladu splatenie celého vkladu spoločníka

c) ručia za vrátenie neoprávnene vyplateného podielu na zisku

d) rozhodujú o použití rezervného fondu v súlade §67 OZ

e) zvolávajú valné zhromaždenie spoločnosti spôsobom a za podmienok uvedených v tejto spoločenskej zmluve

f) oznamujú výsledky hlasovania per rollam spoločníkom

g) rozhodujú o obchodnom vedení spoločnosti

h) zabezpečujú riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva

i) vedú zoznam spoločníkov

j) informujú spoločníkov o záležitostiach spoločnosti

k) rozhodujú o všetkých pracovno-právnych záležitostiach spoločnosti

l) podávajú návrh na zápis a jeho zmeny v obchodnom registri


4. Konatelia nesmú:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľkou činnosťou spoločnosti

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením

d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa

5. Konateľmi, až pokiaľ sa valné zhromaždenie neuznesie inak, sú:Lukáš Kicko, bytom v Bratislave, ulica číslo

Gustáv Ballek, bytom v Bratislave, ulica čísloZa spoločnosť je oprávnený jednať a spoločnosť zastupovať každý konateľ samostatne.

IX.


Rezervný fond

Rezervný fond v čase vzniku spoločnosti je 10000Sk. Na jeho vytvo
rení sa podieľajú všetci spoločníci rovnakou mierou

Rezervný fond sa bude dopĺňať ročne o sumu predstavujúcu 5% čistého zisku spoločnosti, až do doby dosiahnutia 10% základného imania

Rezervný fond sa použije na krytie strát a výkyvov v hospodárení spoločnosti. Rezervný fond sa musí vytvoriť peňažnými prostriedkami uloženými na účte v banke. Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s touto spoločenskou zmluvou

O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s ustanoveniami OZ a tejto spoločenskej zmluvy.

X.


Zánik účasti spoločníka a spoločnosti

Plne v súlade s §148 - §150 Obchodného zákonníka

XI.


Zrušenie, likvidácia a zánik spoločnosti

Zrušenie spoločnosti sa môže uskutočniť:

a) bez likvidácie

b) Likvidáciou

Bez likvidácie sa zruší spoločnosť, ak celé imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu /premenou na inú formu spoločnosti , prípadne rozdelením/.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.