referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Štvrtok, 18. apríla 2024
Etické zásady audítora
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 758
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 28.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 47m 0s
Pomalé čítanie: 70m 30s
 

Za porušenie disciplíny, ak nejde o trestný čin, môže komora uložiť audítorovi podľa závažnosti porušenia povinnosti :

písomné napomenutie,

pokutu až do výšky Sk 100.000,--,

pozastavenie výkonu činnosti na dobu až troch rokov,

vyčiarknutie zo zoznamu audítorov pri závažnom alebo opätovnom porušení disciplíny.


Povinnosť auditu
Povinnosť overovať účtovnú závierku nezávislými overovateľmi - audítormi vyplýva zo Zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. V peragrafe 20 odsek 1 sa uvádza, že účtovnú závierku musia mať overenú audítorom tie účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis /akciové spoločnosti, poisťovne, štátne podniky/.
Obchodné spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis, a ktoré povinne vytvárajú základné imanie /v zmysle Obchodného zákonníka povinne vytvárajú základné imanie okrem akciových spoločností ešte spoločnosti s ručením obmedzeným/ a družstvá, musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, pokiaľ v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa táto závierka overuje, výška ich čistého obratu /výnosy znížené o DPH/ bola viac ako 40 000 000 Sk, alebo výška čistého obchodného imania bola viac ako 20 000 000 Sk.
Akciové spoločnosti musia mať overenú riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku podľa zákona č. 513/1993 Zb. Obchodný zákonník § 39 odsek 1.
Podľa zákona č. 24/1990 Zb. o poisťovníctve podlieha účtovná závierka poisťovní preskúšaniu audítorom alebo osobou, prípadne skupinou osôb určenou dozorným orgánom.
Štátne podniky podliehajú povinnosti auditu podľa zákona č. 174/1993 Zb. o štátnom podniku, kde sa v §-e 5 uvádza, že podnik je povinný viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a overenú ju predkladať zakladateľovi a poskytovať príslušným orgánom štátnej správy.
Ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku overuje audítor. Náklady s tým spojené uhrádza podnik.
V zákone č. 21/1991 Zb. o bankách sa uvádza, že banka je povinná prostredníctvom audítorov zabezpečiť overenie účtovnej závierky banky, overenie hospodárenia banky za príslušný rok a vypracovanie správy o overení účtovnej závierky a hospodárenia banky.
Vybraných audítorov je banka povinná oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá je oprávnená do 30 dní po tom, čo dostala toto oznámenie, audítorov odmietnuť. Banka musí do 15 dní po odmietnutí Národnej banke Slovenska oznámiť nových audítorov. Pri zistení nedostatkov musí byť vo výročnej správe uvedené, aký vplyv mali tieto nedostatky na hospodárenie a likviditu banky a tvorbu a rozdelenie hospodárskeho výsledku.


Nadnárodná právna úprava auditu
Práca audítora je v podmienkach trhovej ekonomiky nutná a veľmi významná. Jej funkciou je zabezpečiť pre vlastníkov a verejnosť spoľahlivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu a výsledky hospodárenia účtovných jednotiek.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.