referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Sobota, 22. februára 2020
Združené poistenie pre cesty a pobyt v zahraničí
Dátum pridania: 02.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: FLi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 463
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

zmluvným partnerom
- psychiatrické ošetrenie, fyzioterapiu, akupunktúru
- lekárske ošetrenie v dôsledku použitia alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis, očkovanie nesúvisiace s nevyhnutným ošetrením alebo nevyhnutným liečením
- plombovanie viac ako dvoch zubov, zubnú korunku, mostík, náhradu zubov, odstránenie zubného kameňa, ošetrenie koreňa zuba, paradentózy
- bežné alebo kontrolné vyšetrenia, kontaktnú šošovku, následnú liečbu, preventívnu kontrolu a vyšetrenie, náklady, ktoré boli neúčelne vynaložené a presahujú priemer v štáte, kde vznikla poistná udalosť
- zvýšené náklady, ktoré boli spôsobené tým, že poistený nesúhlasil s prevozom, a pritom jeho zdravotný stav to umožňoval
- z poistného krytia sú vylúčené náklady na liečenie choroby alebo úrazu, ktoré by vznikli v súvislosti s:
- vojnou, občianskou vojnou či nepokojmi, účasťou na nepokojoch, povstaniach, štrajkoch
- tým, že si poistený úraz, chorobu alebo smrť sám úmyselne spôsobil, alebo k nemu došlo pri páchaní trestného činu, alebo v dôsledku úmyselného požitia alkoholu, drog, liekov (bez lekárskeho predpisu) a omámnych látok
- vykonávaním profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne, horolezectvom, jaskyniarstvom
- vedením motorového vozidla bez vodičského oprávnenia
- nehodami pri športovom lietaní, pri zoskoku padákom z lietadla, zoskokom z výšok, pri paraglidingu, ako aj pri letoch na rogalách
- prenosnými pohlavnými chorobami, chorobami zo straty imunity (AIDS), ak bol poistený diagnostikovaný ako nositeľ vírusu HIV
- odstraňovaním kozmetických nedostatkov a telesných anomálií, dezinfekcie, lekárskych posudkov a atestov pre ošetrujúci personál
- následkami nepodrobenia sa povinnému očkovaniu pri cestách do zahraničia
- pobytom v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných ozdravovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných procedúr, psychoanalytickou a psychoterapeutickou starostlivosťou
- samovraždou poisteného alebo pokusom o ňu

Hlásenie poistných udalostí:

V prípade choroby:
- lekársku dokumentáciu potvrdzujúcu nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia
- originálne doklady, účty o lekárskej starostlivosti a o kúpe liekov
V prípade úrazu:
- zahraničnú lekársku dokumentáciu
- zápisnicu alebo potvrdenie objasňujúce okolnosti a vznik úrazu
- ak pobyt organizovala cestovná kancelária, potom zápisnicu o okolnostiach vzniku poistnej udalosti, potvrdenú delegátom CK
V oboch prípadoch:
- 1 kópiu poistnej zmluvy
- vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti

Ostatná poskytnutá pomoc:

V skratke (výňatok zo Všeobecných poistných podmienok poisťovne Kooperatíva, a.s.)

- návšteva chorého - ak pobyt v nemocnici dlhší ako 10 dní, poisťovňa zabezpečí prepravu, ubytovanie jednej osoby (max. 50,- USD/noc) max. na 4 noci
- predĺženie pobytu - ak nemôže absolvovať cestu domov (max 4 dni po 50,- USD/noc)
- preprava dieťaťa - pokiaľ v prípade choroby, úrazu, smrti zostalo dieťa do 15 rokov bez dozoru v zahraničí, poisťovňa zabezpečí jeho dopravu domov
- preprava telesných pozostatkov - v prípade smrti poisteného poisťovňa zabezpečí prepravu jeho telesných pozostatkov na územie SR a hradí náklady s tým spojené. Je potrebné predložiť najbližšími príbuznými k vykonaniu tejto udalosti nasledovné doklady: rodný list, sobášny list, prípadne úmrtný list manžela/lky, potvrdenie pohrebného ústavu o zrealizovaní následného pohrebu, úmrtný list, lekárske osvedčenie o príčine smrti zosnulého a v prípade nehody dokumenty potrebné na upresnenie bližšej príčiny smrti
- predčasný návrat - po minimálne troch dňoch v zahraničí, ak na požiadanie poisteného v dôsledku náhleho ohrozenia života najbližšieho príbuzného, musí poisťovňa zabezpečiť a uhradiť náklady spojené s návratom na územie SR
- informácia - v prípade poistnej udalosti
- zastúpenie pri služobnej ceste - v prípade poistnej udalosti ak poistený nemôže vykonať cieľ svojej služobnej cesty, poisťovňa je povinná uhradiť náklady spojené s prepravou osoby poverenej vysielajúcou organizáciou do cieľa služobnej cesty
- úhrada telefónnych výdavkov - ak poistený je dlhšie ako 48 hodín v nemocničnom ošetrení, poisťovňa mu uhradí telefónne výdavky spojené s kontaktom na najbližších príbuzných. V rámci Európy do výšky 25 USD,- inak 50,- USD

Likvidácia poistných udalostí:

- ak poistený dodrží pokyny poisťovne na hlásenie poistnej udalosti, poisťovňa hradí náklady až do výšky dojednanej poistnej sumy priamo do zahraničia. V takomto prípade je poistený povinný do 5 pracovných dní po návrate domov predložiť poisťovni 1 kópiu poistnej zmluvy
- ak poistený zaplatil náklady na ošetrenie v zahraničí v hotovosti a čerpanie bolo odsúhlasené poisťovňou, je povinný do 5 pracovných dní po návrate domov predložiť originálne doklady a účty poisťovni. Poisťovňa na ich základe preplatí vynaložené náklady, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy, a to v aktuálnom valutovom prepočte ku dňu poistnej udalosti v slovenskej mene

Ponúkané produkty:

Pre občanov: Assist-Card Classic, Assist-Card Premium
Pre podnikateľov a firmy: Assist-Card Premium Corporate
Pre klientov cestovných kancelárií: Assist-Card Classic Špeciálny.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Všeobecné zmluvné podmienky poisťovne Kooperatíva
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.