referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Katarína
Streda, 25. novembra 2020
Politické strany a politické hnutia
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 987
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa § 6, alebo ak sú v ňom neúplné alebo nepresné údaje, ministerstvo zašle prípravnému výboru najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na registráciu písomné upozornenie, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené, konanie o registráciu nezačne. Ak ministerstvo do 15 dní od doručenia návrhu na registráciu nezašle upozornenie, má sa za to, že návrh na registráciu nemá nedostatky. Ak prípravný výbor nesúhlasí s upozornením ministerstva, môže sa do 15 dní od doručenia upozornenia domáhať na krajskom súde určenia, že návrh na registráciu nemá nedostatky. Proti rozhodnutiu krajského súdu sa nemožno odvolať. Konanie o registráciu sa začne dňom, keď ministerstvu dôjde návrh na registráciu, ktorý spĺňa náležitosti určené zákonom alebo dňom, keď rozhodnutie krajského súdu (v ktorom súd rozhodol, že návrh na registráciu nemá nedostatky) nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 8 ods. 2 zákona je ministerstvo povinné vykonať registráciu alebo rozhodnúť o jej odmietnutí do 30 dní odo dňa začatia konania o registráciu. Keď ministerstvo vykoná registráciu, zašle v lehote uvedenej v ods. 2 splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačilo deň registrácie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie môže podať prípravný výbor opravný prostriedok na súde. Vznik strany a hnutia, jej názov a adresu sídla oznámi ministerstvo do 7 dní odo dňa registrácie Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Podľa § 10 zákona sú strany a hnutia povinné písomne oznámiť ministerstvu údaje týkajúce sa mena, priezviska a bydliska osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom strany a hnutia, adresu sídla strany a hnutia a ustanovenie ďalších orgánov strany a hnutia do 15 dní odo dňa ich ustanovenia alebo ich zmeny. K oznámeniu strany a hnutia priloží uznesenie orgánu strany a hnutia, ktorý je podľa stanov oprávnený rozhodovať v tejto veci. Zmenu stanov oznamuje strana a hnutie písomne ministerstvu do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí 2 vyhotovenia zmeny stanov. K oznámeniu strana a hnutie priloží uznesenie orgánu strany a hnutia, ktorý je podľa stanov oprávnený rozhodovať v tejto veci. Zániku strany a hnutia predchádza ich zrušenie, a to buď bez likvidácie, ak ich všetok majetok a záväzky prechádzajú na právneho nástupcu, alebo s likvidáciou, pokiaľ ich všetok majetok a záväzky takto neprechádzajú. Strana a hnutie sa zrušujú
c. vlastným rozhodnutím, a to
d. dobrovoľným rozpustením
e. zlúčením s inou stranou a hnutím alebo
f. premenou na občianske združenie (podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)
a. rozhodnutím súdu o ich rozpustení
Strana a hnutie zanikajú dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany a hnutia zo zoznamu strán a hnutí.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.