referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Agáta
Nedeľa, 5. februára 2023
Nadácia
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 195
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Návrh podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.

K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií sa priloží:

1. nadačná listina v dvoch vyhotoveniach,
2. písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená),
3. aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností,
4. výpis z registra trestov správcu nadácie nie starší ako tri mesiace,
5. výpis z Obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní v prípade, ak zakladteľom je právnická osoba,
6. v prípade, že zakladateľom je zahraničná právnická osoba doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom,
7. doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba,
8. kolkovú známku v hodnote 1000,-Sk.


Nadačná listina musí obsahovať:

1. názov a sídlo nadácie,
2. verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
3. meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,
4. hodnotu nadačného imania,
5. hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
6. dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
7. počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
8. spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
9. meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie,
10. podmienky nakladania s majetkom nadácie,
11. určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
12. podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
13. ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.


Ak návrh na zápis nadácie do registra nadácií neobsahuje zákonom určené podklady, ministerstvo správcu nadácie do 15 dní od doručenia návrhu upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra nadácií začne až po odstránení nedostatkov.

Ministerstvo zápis nadácie do registra nadácií odmietne, ak z predložených dokladov vyplýva, že

a) nejde o účelové združenie majetku,
b) účel nadácie nie je verejnoprospešný,
c) nadačná listina nie je v súlade o zákonom.

O odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.