referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Nadácia
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 195
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií môže podať správca nadácie opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyzačí deň zápisu nadácie do regista nadácií.

Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií.

Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy. Ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých opatreniach. Ak nadácia nezašle ministerstvu výročnú správu do 31. mája, ministerstvo uloží nadácii za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 10 000,-Sk do 100 000,-Sk a súčasne určí primeranú lehotu na zaslanie výročnej správy. Ak nadácia ani v primeranej lehote nevykoná nápravu, ministerstvo podá návrh na súd o zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie.


Nadácia sa zrušuje:

a) uplynutím doby, na akú bola založená,
b) dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
c) rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,
d) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.


Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.


Likvidácia sa nevyžaduje, ak

a) majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
b) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.


Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. zákon číslo 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá ministerstvo správne poplatky za tieto správne úkony:

1. návrh na registráciu nadácie .....................................................1000,-Sk
2. zmena štatútu a údajov zapísaných do registra ...........................500,-Sk
3. vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút..............................................................................................500,-Sk
4. vyhotovenie výpisu z registra nadácií ..........................................100,-Sk5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra.................................................... 500,-Sk
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra nadácií ......................100,-Sk
7.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.