Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nadácia

N A D Á C I E


Zákon č. 34/2002 Z.z o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení nekorších predpisov upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

Zákonom bola Ministerstvu vnútra SR založená povinnosť na úseku registrácie nadácií. Plnením týchto úloh je poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava.

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby. Ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 20 000,-Sk. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 200 000,-Sk, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 200 000,-Sk môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

Nadáciu môže založiť fyzická osoby alebo právnická osoba. Možná je aj kombinácia medzi týmito subjektami.

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladteľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov muí byť úradne osvedčená.

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra.

Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do regitra nadácií.

Návrh podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.

K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií sa priloží:

1. nadačná listina v dvoch vyhotoveniach,
2. písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená),
3. aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností,
4. výpis z registra trestov správcu nadácie nie starší ako tri mesiace,
5. výpis z Obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní v prípade, ak zakladteľom je právnická osoba,
6. v prípade, že zakladateľom je zahraničná právnická osoba doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom,
7. doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba,
8. kolkovú známku v hodnote 1000,-Sk.


Nadačná listina musí obsahovať:

1. názov a sídlo nadácie,
2. verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
3. meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,
4. hodnotu nadačného imania,
5. hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
6. dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
7. počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
8. spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
9. meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie,
10. podmienky nakladania s majetkom nadácie,
11. určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
12. podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
13. ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.


Ak návrh na zápis nadácie do registra nadácií neobsahuje zákonom určené podklady, ministerstvo správcu nadácie do 15 dní od doručenia návrhu upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra nadácií začne až po odstránení nedostatkov.

Ministerstvo zápis nadácie do registra nadácií odmietne, ak z predložených dokladov vyplýva, že

a) nejde o účelové združenie majetku,
b) účel nadácie nie je verejnoprospešný,
c) nadačná listina nie je v súlade o zákonom.

O odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií môže podať správca nadácie opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyzačí deň zápisu nadácie do regista nadácií.

Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií.

Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy. Ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých opatreniach. Ak nadácia nezašle ministerstvu výročnú správu do 31. mája, ministerstvo uloží nadácii za porušenie tejto povinnosti pokutu v sume od 10 000,-Sk do 100 000,-Sk a súčasne určí primeranú lehotu na zaslanie výročnej správy. Ak nadácia ani v primeranej lehote nevykoná nápravu, ministerstvo podá návrh na súd o zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie.


Nadácia sa zrušuje:

a) uplynutím doby, na akú bola založená,
b) dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
c) rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,
d) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.


Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.


Likvidácia sa nevyžaduje, ak

a) majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
b) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.


Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. zákon číslo 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá ministerstvo správne poplatky za tieto správne úkony:

1. návrh na registráciu nadácie .....................................................1000,-Sk
2. zmena štatútu a údajov zapísaných do registra ...........................500,-Sk
3. vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút..............................................................................................500,-Sk
4. vyhotovenie výpisu z registra nadácií ..........................................100,-Sk5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra.................................................... 500,-Sk
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra nadácií ......................100,-Sk
7.

výmaz nadácie z registra nadácií ...................................................1000,-Sk

V prípade zmeny štatútu a údajov zapísaných do registra ministerstvo vyberie poplatok znížený o 50 %, ak sa vykoná len zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie len jeden poplatok.

K uvedeným správnym poplatkom pri zmene údajov a výmazu je potrebné predložiť nasledovné doklady:

I. Zmena údajov zapísaných do registra nadácií

1. Úradne overený návrh na zmenu údajov zapísaných do registra.
2. Dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach.
3. Uznesenie správnej rady.
4. Výpis z registra trestov správcu v prípade zmeny štatutárneho zástupcu, alebo výpis z registra trestov likvidátora pri vstupe nadácie do likvidácie.

II. Návrh na výmaz nadácie z registra

1. Úradne overený návrh na výmaz.
2. Uznesenie správnych rád o zrušení nadácie bez likvidácie spolu so zmluvou o zlúčení a rozhodnutie zakladateľa, ak rozhodol o zrušení nadácie.
3. Uznesenie správnej rady o premene nadácie na neinvestičný fond.
4. Konečná správa o priebehu likvidácie nadácie v prípade zrušenia s likvidáciou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk