referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Nadácia
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: skaspa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 195
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
N A D Á C I E


Zákon č. 34/2002 Z.z o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení nekorších predpisov upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

Zákonom bola Ministerstvu vnútra SR založená povinnosť na úseku registrácie nadácií. Plnením týchto úloh je poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava.

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby. Ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 20 000,-Sk. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 200 000,-Sk, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 200 000,-Sk môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

Nadáciu môže založiť fyzická osoby alebo právnická osoba. Možná je aj kombinácia medzi týmito subjektami.

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladteľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov muí byť úradne osvedčená.

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra.

Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do regitra nadácií.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.