Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pragmatizmus a hermeneutika

Pragmatizmus

Slovo pragmatizmus pochádza z gr. pragma – konanie, čin
- vznikol v 19. Storočí v USA, ale rozkvet dosiahol v období pred druhou svetovou vojnou
- otcom pragmatizmu je Charles Sanders Peirce (1839-1914) „Aby sme určili význam nejakého pojmu, musíme zohľadniť, aké praktické dôsledky nevyhnutne vyplývajú z jeho pravdivosti: plný význam pojmu spočíva v súhrne týchti dôsledkov.“
- prvá pôvodná americká filozofia, ktorá ovplyvnila dianie v Európe.
- predstavitelia :

WILIAM JAMES (1842-1910)
- profesor na Harvardskej univerzite
- hlavné diela : Pragmatizmus, Pluralistické univerzum
- všetky naše pojmy, súdy majú zmysel iba vtedy, ak sú spojené s naším praktickým životom a sú pre nás užitočné
- pravda nie je odrazom pôvodných princípov, musí sa osvedčiť ako užitočná pre náš každodenný život
- kritérium pravdivosti je využiteľnosť, užitočnosť, úspešnosť
- konsenzová teória pravdy : na pravde sa s „konečnou platnosťou“ dohodnú ľudia, ktorý sa napríklad podieľajú na výskume v nejakej oblasti poznávania
- James vychádza z dynamického chápania sveta (myslenie je neustále dianie, proces plynutia)

JOHN DEWEY (1859-1952)
- svoju koncepciu nazval inštrumentalizmus – naše myslenie a poznanie sú nástroj, pomocou ktorého riešime problémy
- v diele Demokracia a výchova rozoberá tému demokracie, ktoré spája s praktickým životom

FERDINAND C. S. SCHILLER (1864-1937)
- najvýznamnejší predstaviteľ pragmatizmu v Európe
- anglický logik a filozof (Čapek)
Hermeneutika

-akási filozofia jazyka, nesústreďuje sa na logickú analýzu výrokov, ani na lingvistickú analýzu reči, ale na chápanie zmyslu a významu komunikácie – reči s ľuďmi, s dejinami, kultúrami....

-nem. filozof Dilthey ju chápal ako metódu duchovných vied ( metódu chápania )
- do filozofie sa dostal tento pojem zásluhou nem. teológa , románopisca, filozofa F.Schleimachera

- zakladateľom modernej filozofickej hermeneutiky bol nem. filozof Hans-Georg Gadamer ( Heideggerov žiak )
- jeho hlavné dielo Pravda a metóda vychádza z Heideggerovej myšlienky, že porozumenie bytia sveta a človeka súvisí s ontológiou
- vo svojom diele G. rozširuje hermeneutiku o ontológiu
- hermeneutika nám umožňuje porozumieť bytiu prostredníctvom jazyka , reči a s nimi spätými spätnými tradíciami, predsudkami....
- pri úsilí porozumieť svetu a sebe samému nám pomáha umenie, filozofia a dejiny
- G.

rehabilituje autoritu ,tradíciu ,predsudok ,ako nevyhnutné východisko každého poznávacieho procesu
- predsudok je dejinne tradovené predporozumenie

- G. hermeneutika je protikladom k Husserlovej fenomenológii.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk