Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poklasické obdobie gréckej filozofie

Atény v tomto období strácajú politickú samostatnosť. Grécke mestá sú súčasťou ríše, kt. vytvoril Alexander Macedónsky. Filozofi si kladú otázky, čo je človek, jeho postavenie v spoločnosti, postoj k životu, svetu a etické problémy.

Vytvorili sa 4 prúdy:
1. stoici
2. epikurejci
3. skeptici
4. novoplatonisti

STOICI
- starší (Zenón z Kítia)
- rímsky (Seneca, Marcus Aurelius)
- stredný
„Človek má žiť s prírodou”
„Logika je ohrada, fyzika úrodná pôda a etika jej plody.”
„Šťastie je sloboda bez vášní, duševný pokoj a ľahostajnosť.”
„Všetko v živote je dané osudom; kto chce, toho osud vedie, kto sa stavia na odpor, toho vlečie.”

Seneca
- bol vychovávateľom Nera
- mal vplyv na vznik kresťanstva
„Každý problém musí mať správne riešenie, keď sa vyrieši, duša dosiahne pokoj a vyrovnanosť- ataraxia
- všeobecné problémy = etické problémy

Marcus Aurelius
- dielo Hovory k sebe(samému)- filozofické myšlienky vo forme aforizmov, dielo bolo napísané na Slovensku
- odkláňa sa od materializmu
- prechádza k mystike
- prazáklad všetkého je Boh(svetový rozum)
- v etike hlása asketizmus(zmierenie, mravnosť, zahĺbenie do seba)
- mal veľký vplyv na rozvoj kresťanstva, hoci kresťanov tvrdo prenasledoval

EPIKUREJCI
- vrchol starogréckeho atomizmu
- poslední veľkí materialisti

Epikuros
- hlavný predstaviteľ epikurejcov
- jeho škola: Epikurova záhrada
- atómy sa pohybujú(priamočiaro alebo po krivke), ich množstvo je nekonečné, ale tvary sú obmedzené
- začal používať slovo tiaž
- sensualizmus- všetko čo vnímame zmyslami je pravdivé
„Človek môže robiť chyby, nerobí ich úmyselne a vznikajú v dôsledku nesprávneho hodnotenia situácie.”
„Ži pre tento okamih.”
„Najrozumnejší stav pre človeka nie je pohyb, ale pokoj.”
„Kým sme, nie je smrť, len čo nastane smrť, už nie sme my.”
„Dobré je všetko, čo plodí slasť, zlé je to, čo robí zlo.”

SKEPTICI
- pochybujú o všetkom(o bytí, poznaní…)- ľudské poznanie je len relatívne

Pyrrhón

- zaoberal sa otázkami: 1. z čoho sú veci- nič nemenuje s určitosťou
2. aký vzťah k nim mám- zdržiava sa súdov
3. aký mám z nich úžitok- buď mám kľud alebo pokoj, alebo na mňa pôsobia zle

Marcus Tulius Cicero
- predstaviteľ rímskej filozofie: rečník, filozof, politik
„Človek je pre človeka posvätný”
- etika- prvýkrát použil slovo „humanus”(ľudský): dielo O dobre a zle
- politika- najlepšia forma vlády je spojenie monarchie, aristokracie a demokracie: diela O štáte, O zákonoch

NOVOPLATONISTI
- reakčná filozofia úpadku rímskeho impéria
„Hmota je najnižší prvok v prírode, potom je svetová duša, duch a najvyššie je prapodstata

Plotinos
- pochádzal z Egypta, ale žil v Ríme
- cieľom ľudského života je povzniesť sa do prvotnej jednoty- mystická dialektika
- diela: Enneady- 6 kníh, v každej je 9 rozpráv
- svet má jednoduchý božský základ- JEDNO- je absolútne, dokonalé, je základom každej existencie
- nazeranie jedna si vyžaduje očistiť dušu a dostať sa do stavu extázy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk