Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia

stredovek
- učenie o trojakom ľude - ľudia rozdelení do 3 stavov (kňazi, šľachta. poddaní)
- stredoveká cirkev učila, že poriadok na svete je daný od Boha a teda je nemenný (človek sa mal uspokojiť so svojím pozemským osudom a pokorne čakať na blažený život v posmrtnom raji) - toto učenie najviac vyhovovalo šľachte, lebo takto nemohol nikto ohrozovať jej bohatstvo a výnimočné postavenie v spoločnosti

Spoločenské podmienky
Na konci 13., zač. 14. st. vzniká nová spoločenská trieda, ktorej zisky plynuli z rozvoja remesiel – meštiactvo - sa nechceli zmieriť so sv. postavením
. Táto trieda má dostatok finančných prostriedkov a už ich aj chce využiť pre seba, pre svoj osobný komfort. Preto začína podporovať obchod - prísun drahých kovov, korenín a luxusných látok.
S obchodom súvisia nové zemepisné objavy - r. 1492 objavenie Ameriky.
K zemepisným objavom sa priraďujú významné vedecké objavy: heliocentrický názor - Slnko a nie Zem je stredom vesmíru (Galileo, Koperník), používanie kompasu, pušného prachu, vynález kníhtlače - r. 1445 J. Guttenberg.
- tal. mestá boli v stredovekej Európe na 1. mieste v rozvoji remesiel, obchodu a bankovníctva, a preto sa dotiaľ od kon. 13. a zač. 14. st. začalo šíriť nové myšlienkové, spoloč. a umelecké hnutie humanizmus a renesancia
heliocentrický názor - Mikuláš Kopernik, Galileo Galilei

humanizmus
- humanus = ľudský
- nový svetonázor
- humanisti: študovali a vydávali diela antických autorov (Homér, Vergílius)
pokladali ich za dokonalé v zobrazovaní človeka a prírody, svojimi dielami ich napodobňovali vo forme aj
v obsahu, používali latinčinu až neskôr národ. jazyky
- diela zachytávajú každodenný život
- často súvisia s citovým životom človeka
- východisko, filozofia renesancie
- upriamil pozornosť vedy, umenia a celej kult. na človeka, prírodu a pozemský svet
- cieľom hnutia bolo obrodenie človeka v duchu antických ideálov a znovuzrodenie
- odmietali feudálne a cirk. myslenie
- zdôrazňovali nové hodnoty: právo človeka na radostné prežívanie života, úctu rozumu (pravda poznaná rozumom), zmyslové poznanie a význam jednotlivca
- hl. dôraz kládli na vzdelanie a výchovu (hl. zdroj poznania) -> zakl. prvých svetských škôl
- „Boh nám dal rozum na to, aby sme ho používali" - odmietli vš. cirk. dogmy
- do vedeckého bádania zaviedli metodickú skepsu - neprijímať hotové pravdy, vš. i overovať
- „Človek nemá veriť, ale má rozmýšľať" - neexist. vopred daná pravda, existuje pravda daná rozumom a táto je poznateľná
- „Boh je tu na to, aby boli určité zásady, morálka" - neboli ateisti, tvrdili, že Boh sa nemieša ľuďom do života a že len cirkev urobila z Boha niekoho, koho sa musíme báť
- vš. už bolo napísané, len sme na to zabudli - musíme sa vrátiť k starým jazykom, k antike a jej spisom a tam hľadať odpovede na otázky
- antika bola už dávno a humanizmus má priniesť niečo nové -> začína obd. vedeckého bádania
- začal sa hľadať ideálny št., zrodila sa politológia
- zakl.
1. Thomas More - Utópia (Angl.)
- št. tajomník na dvore Henricha VIII. (Henrich bol ženatý, no chcel sa oženiť s inou, a preto požiadala pápeža o rozvod, ten to odmietol; kráľ požiadal Mora, aby pre neho ten rozvod vyprosil, no on odmietol, a preto ho zajali a dali do väzenia)
- dielo Utópia napísal vo väzení (utópia = dodnes niečo, čo sa nedá zrealizovať)
- vyšiel z toho, z čoho vychádzajú vš. reformátori
- vš. sme si rovní, rozdelil nás súkr. majetok
- nový št. chcel vytv. na princípe rovnosti - žiadne súkr. vlastníctvo, ľudia by robili, lebo by mali radosť z práce a mali dostávať vš., čo by potrebovali
- hl. činnosť - vzdelanie
- ideálny deň = 6 hod. práca, 2 hod. odpočinku, 3 hod. práca

2. Thomasso Campanella - Slnečný štát (Tal.)
- Tal. v tej dobe rozdrobené (S - bohaté mestá, stred - pápežský št., J - španielska nadvláda)
- on a ďalší mladí ľudia chceli J Tal. oslobodiť od Španielov -> sprisahanie => na 20 rokov zatvorený do väzenia
- prepustili ho (mal 50 r.) a o pár týždňov ho z doteraz neznámych dôvodov zatkla svätá inkvizícia a uvrhla ho do väzenia, kde z neho urobili 100% mrzáka
- napísal dielo Slnečný št. - predstava ideálneho, spravodlivého št.
- na čele št. - pápež (dúfal, že ho prepustia, no neprepustili), no pritom štát absolútne rovných ľudí bez súkr. majetku (cirkev sa má vrátiť k pôvodnému Kristovmu učeniu)
- Slnko - najvyšší vladár + Moc, Múdrosť a Láska - na čele
- vš. majú spoločné, št. to bude spravodlivo rozdeľovať => človek sa zbaví sebectva a závisti
- v slnečnom št. hovorí o strojoch, kt. budú pomáhať ľuďom: lode bez pohonu vesiel a vetra, lietacie stroje, zvláštne zbrane, poľnohosp. stroje, látky podporujúce klíčivosť rastlín

3. Nicollo Machchiavelli - Vladár (Tal.)
- návod pre vládcu, ako vládnuť
- ten, kto vládne má právo použiť akékoľvek prostriedky na dosiahnutie sv. cieľa
- uvedom si, že vládneš hlupákom a že oni sú vždy ochotní veriť, a preto pre teba platí iná morálka ako pre nich (nemožno stotožňovať politiku a morálku)
- vládca: priamočiary, prefíkaný (lev aj líška), ľstivý(2 spôsoby boja - za pomoci zákonov - ľudia, za pomoci boja - zvieratá), líška pred vlkmi a lev pred pascou, nemusí dodržiavať slovo, pretvárka, predstieranie,
- ľudia sú sebeckí - skôr zabudnú na smrť otca, ako na stratu majetku
- treba likvidovať nepriateľov (keď niekoho zabiješ, už sa ti nemôže pomstiť, ak ho necháš žiť, pomsta je jeho)
- nemá mať iný cieľ ako vojnu
- ľudia majú k vladárovi pociťovať lásku aj strach, naraz to však nejde, tak radšej strach
- -> macchiavelizmus (M. Thatcherová, V. Klaus)

- nar. sa vo Florencii - najväčšie a najbohatšie mesto (jediné mesto, kt. malo 100 tis. obyv.; Paríž, Londýn - 20 tis.)
- bola republikou
- ako 29-ročný - „minister zahraničných vecí"
- vlády vo Florencii sa zmocnil bohatý šľachtický rod Medici - odstránili rep. a nastolili diktatúru
- stal sa obyč. archivárom a za úlohu mal spísať dejiny Florencie (spísal ich)
- vtedy sa rozhodol napísať Vladára - myslel si, že Mediciovci ho budú brať, no boli vyhnaní a obnovila sa rep., jeho vyhnali a obvinili zo zradcovstva, to bolo pre neho poníženie, zomiera (ako 53-ročný)
renesancia
- renascio = znovuzrodenie
- návrat k antike, hl. heslo: kalokagathia
- heslo: „Carpe diem" (Užívaj dňa)
- toto umenie podporovala aj cirkev – Borgiovci
- renaissance = obroda, znovuzrodenie
- obroda človeka v duchu antických ideálov, súvisí s meštiactvom
- umelecký smer šírený z Talianska, kt. vytvára nového človeka, človeka, kt. má právo na plnohodnotné, prirodzené, radostné prežitie života
- vzor: antika a kalokagathia
- renesančný človek si ctí krásu a rozum
- znaky:
- racionalizmus - rozumové poznanie sveta
- senzualizmus - zmyslové poznanie sveta
- individualizmus - do popredia sa dostáva jednotlivec, význam jednotlivca
- umenie:
- nebolo už záležitosťou úzkej skupiny ľudí, ale bolo určené pre široké vrstvy, s týmto súvisí aj používanie národných jazykov, kt. nahrádzajú latinčinu
- lit. diela majú jednoduchšiu štylistiku a sú podpisované (autor nie je nástrojom božím, ale jednotlivcom)

1. raná (trescento) - 14. st., Florencia
2. vrcholná (quatrocento) - 15. st., celý Apeninský pol.
3. neskorá = zaalpská (cinquecento) - 16. st., ostatná Európa

renesančný sloh
- ako prvý slúži človeku - svetské stavby (sirotince, mešiacke domy, zámky)
- znaky stavieb:
1. priestrannosť
2. svetlosť (do stavby sa dostáva svetlo - veľké štvorcové okná, členené s priezračným sklom, trojuholníková nadstavba)
3. súmernosť
4. gotický oblúk nahradený oblým oblúkom
5. obdĺžníkové okná
6. namiesto veže sa objavuje kupola
7. átrium (vnút. dvor; fontány a parky)
8. arkády
9. používanie perspektívy

renesančné pamiatky u nás
- Fontána Maximiliána I. (Rolandova)
- zámky: Levoča, Kremnica, Trenčín, Orava
- radnice v Bardejove a Levoči

svetová renesančná pamiatka: Louverre (L. da Vinci ju daroval Franc. z vďaky za pohodlie, kt. mu poskytol franc. kráľ)

najvýznam. predstavitelia maliarstva a sochárstva
- Sandro Boticelli - Zrodenie Venuše
- Michelangelo Buonaroti - socha Dávida, Mojžiša, Pietta, Deň a Noc, fresky v Sixtínskej kaplnke
- Leonardo da Vinci - obrazy: Mona Líza (jeden z jeho 2 žiakov, kt. miloval), Posledná večera, Dáma s hranostajom, Svätá rodina
- Rafaelo Santi - Aténska škola
- Tyzián - Venušina slávnosť

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk