Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Francúzske osvietenstvo

Hoci osvietenské myšlienky nevznikli vo Francúzsku, no práve vrcholí. Predpoklady na jej šírenie vytvorilo hnutie liberálov. Za zakladateľa považujeme Pierre Bayle.

Francois Marie Aruet – Voltaire je najvýznamnejší predstaviteľ osvietenstva. Napísal základne dielo osvietenstva Filozofické listy, kde navrhuje :
-si osvojiť Lockovu teóriu-
-orientácia na Newtonove zákony.
-uznať deistické chápanie náboženstva. Bol predstaviteľom deizmu
-v náboženských aj iných myšlienkach sa riadiť princípom tolerancie.
Preniesol myšlienky z anglického osvietenstva do francúzskeho. a presadzoval princíp parlamentnej monarchie.

Charles Luis Montesquieu Jeho základným dielom je O duchu zákonov Tak ako príroda, aj spoločnosť sa riadia všeobecne platnými zákonnosťami, ktoré nepochádzajú od Boha, ale vyplývajú z povahy vecí. Ich základ tvoria prirodzené práva, ktoré sa ale rôzne modifikujú v právnych sústavách. Jedným z príčin je „geografický faktor“. Dopracoval Lockovu teóriu deľby moci. Za najlepšiu vládu považuje konštitučnú monarchiu.

Denis Diderot bol zostavovateľom Encyklopédie vied, remesiel a umení (1751). Bol predstaviteľom mechanistického materializmu. Podľa neho je základom hmota a pohyb, ktoré spôsobujú prechod od nižších k vyšším formám. Vyslovil myšlienku, že všetci ľudia sú si rovní, ale existuje medzi nimi individuálne rozdiely

Jean Jacques Rousseau bol sociálnym mysliteľom. Pochádza zo Švajčiarska, ale celý život prežil v Paríži.
Rozpráva o vedách a umeniach – v nej vyslovil myšlienku, že rozvoj vied a pokrok spoločnosti nerobí ľudí šťastnými, naopak navrhuje návrat do prirodzeného stavu. Táto utópia je namierená proti feudalizmu.
Emil (o výchove) – v nej zdôrazňuje požiadavku vychovať dieťa v súlade s prírodou. Človek si má od detstva osvojovať vlastnosti ako je citlivosť, individuálnosť, či konanie dobra.
Spoločenská zmluva – stala sa myšlienkovým základom pre francúzsku revolúciu. Vyjadruje myšlienku, že štát ma zaručiť slobodu, a nie ju potláčať. Ak štát nedodržiava ustanovenia zmluvy, občan má právo na revolúciu, zvrhnúť vládu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk