Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Predstavy o usporiadaní štátu u renesančných mysliteľov

Utopisti

Thomas MORE – vo svojej slávnej Utópii /1516/ sa snažil odpovedať na rozpory doby
-túžil po lepšom spoločenskom zriadení- myšlienka ideálneho štátu na vymyslenom ostrove Utopia
-príčinu rozporov videl v majetkovej nerovnosti
-sprisahanie boháčov je stav, keď súkromné záujmy prevládajú nad ideálom pospolitosti
-ideálny štát odôvodňoval aj teologicky – aj Kristus sa pokúšal odvrátiť smrteľníkov od súkromného záujmu k záujmu o spoločné
-ideálny štát je založený na spoločnom majetku a účasti všetkých na produktívnej práci
-cieľom je zabezpečíť materiálne potreby a slobodný rozvoj ľudskej spoločnosti

Tommaso Campanella – je autorom diela O slnečnom štáte
-Ideálom spoločenského zriadenia je spoločné vlastníctvo a spoločná práca
-Hlavným atributom života je – moc, múdrosť a láska
-Na čele slnečného štátu vladár = slnko
-Príčinou útrap a zločinov je bohatstvo
-Na konci návratu ľudí k prirodzenému stavu je celosvetové zjednotenie, kde sa bude všetko riešiť mierovou cestou

Hugo Grotius – neutopické názory
-sociálno-filozofický mysliteľ
-racionalista
-dielo – O práve vojny a mieru
-právo stojí nad štátom, pochádza od Boha, ale existuje i prirodzené právo – vyplýva z ľudskej prirodzenosti
-prirodzené právo sa prejavuje v občianskom práve a v medzinárodnom práve medzi štátmi
-štát vzniká z prírodnej potreby ľudí spolunažívať
-štát – výsledok dohovoru medzi ľuďmi –spoločenská ...............

Jean Bodin – podobne ako Machiavelli tiež hľadal východisko z tragickej spoločensko-politickej reality Francúzska, ktorá bola výsledkom náboženských vojen /karolici- hugenoti/ - Bartolomejska noc /vyvraždenie hugenotov/
-bol to francuzsky teoretik štátu
-chcel prekonať neznášanlivosť v spoločnosti, pomôcť poriadku, bezpečnosti, tolerancii
-dielo – Šesť kníh o republike – cieľ – silná centralizovaná panovnícka moc ABSOLUTIZMUS – ktorá by vyviedla F z krízy, polit.chaosu a hospodárskeho úpadku
-analyzoval aj zvrchovanosť politickej moci- absolutnosť, nepretržitosť, bezpodmienečnosť, nezávislosť
-podčiarkoval úlohu súkromného vlastníctva
-obhajoval rodinu= ako základ štátu /plná moc patrí hlave rodiny/
-podobne ako Aristoteles v diele Politika – tvrdil, že narušenie súkr.vlastníctva vedie k zániku štátu

Nikolo Machiavelli – známy renesančný teoretik štátu
-diela – Vladár , Myšlienky o politike a vedení štátu
-cieľ – vytvoriť z Talianska silný zjednotený štát
-bol realista – pranieroval ľudské slabosti
-vybudovať silný štát – musí byť vybudovaný, lebo len taký štát môže zaručiť poriadok, ktorý umožní rozvíjať dobro v človeku a pre človeka
-obhajoval súkromné vlastníctvo a túžbu po majetku
-najvyšší zákon štátu = šťastie človeka a moc štátu
-vladár môže využiť všetky prostriedky na dosiahnutie cieľa
-VLÁDA lev
Líška
- Úloha diela = kritika, reálny pohľad na politiku
- Základný princíp = osobný záujem jednotlivca

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk