referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ema
Pondelok, 30. januára 2023
Filozofia
Dátum pridania: 05.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: snehulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 380
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 28.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 48m 10s
Pomalé čítanie: 72m 15s
 
Prisudzujú tomuto nepoznanému reálnu existenciuoNajdôležitejší je fakt viery·Filozofia:oJe prísne racionálne rozumovým vyjadrením chápania svetaoTakisto pristupuje k transcendentálnemu (nadzmyslovému)Filozofia a politika·Politika: oSlovo gréckeho pôvodu: umenie riadiť štátoPri zmene triednych vzťahov dochádza k nutnosti riadiť, organizovaťoObsah tejto riadiacej činnosti je vždy motivovaný ideálmioPraktická duchovná činnosťoProces tvorby a realizácie ideí·Filozofia:oTeoretické nazeranie na svetDejiny filozofie·Indická a čínska (Lao´C – taoizmus, Konfucius – konfucianizmus)·Antická filozofia:oPredsokratovská:§Milétska škola – hľadanie pralátky§Pytagorovská filozofia – filozofia čísel§Iónska škola – Herakleitos, dialektika§Eleácka filozofia – Parmenides, Zenón, stabilita nemennosť bytia§Pluralistická filozofia – Empedokles§Atomistická filozofia – Demokritos§Sofistická filozofia – GorgiasoSokrates, Platón, Aristoteles – klasické obdobie filozofie v Grécku§Sokrates – človek – občan§Platón – svet ideí§Aristoteles·Helenistická filozofia – filozofia sa orientuje na človeka ako jednotlivca, na problémy individuálnej etiky·Stredoveká filozofia:oGnosticizmusoPatristikaoScholastikaoPredmet filozofie je človek a jeho vzťah k BohuoFilozofické pravdy sú podriadené teologickým pravdám·Renesančná filozofia – Kopernik, Keppler, Galilei, BrunooSkúma otázky človeka, sveta, Boha a vzájomné vzťahy medzi nimi·Novoveká filozofia:oEmpirizmus – Bacon, Hume, Lockeo

Racionalizmus – Descartes, Spinoza, LeibnizoOsvietenstvo – Voltaire, Russeau, HolbackoNemecká klasická filozofia – Kant, Hegel, Fichte, Schelling, FeuerbachoSpojenectvo empirizmu a racionalizmuoÚvahy o postavení a slobode človeka ako občana·Filozofia 19. a 20. storočia – rozpad na viaceré smery:oPozitivizmusoExistencionalizmusoNovokantovstvooFenomenológiaoPragmatizmusoHermeneutikaoPostmodernizmusAntická grécka škola·Filozofi sa zaoberajú prírodovednou tematikou, hľadajú pralátku = archéMilétska škola·Miléty – Iónske pobrežie·Filozofi – mali poznatky z prírodných vied a matematiky·Z diel sa zachovali iba zlomky·Nezanechali spisy, o ich filozofii sa dozvedáme od ich žiakov·Hľadajú podstatu všetkých vecí, našli je v arché (pralátka)·Táles:oPýta sa: „Čo je to, čo je?“oJeho arché je voda·Anaximandros oApeiron – jeho arché je abstraktné, neurčité, neobmedzené, z ktorého sa vyčleňuje studené a teplé, suché a vlhkéoSvet je daný večným pohybom vylučujúcich sa protikladov·AnaximénesoJeho arché je vzducho„Vzduch je Boh“·

Význam:oRiešiť otázky vzniku sveta na báze prírodovedeckého mysleniaoPrvý pokus vysvetliť vznik súcna (= objektívna skutočnosť) z pralátkyPytagoras·Vo svojom učení filozofie prepojil matematiku s filozofickou náukou a do jej centra postavil číslo·Číslo ohraničuje neohraničené·„Všetko je číslo“·Jeho arché je číslo·Hľadá prazákon na základe analýzy čísel a číselných vzťahov·Gréci nepoznali nulu, zaoberali sa číslami 1 – 10·10 = dokonalé číslo – súčet prvých štyroch čísel·7 = panenské číslo – nie je deliteľné·Pre tento svet je charakteristická harmónia – svet = 10·Upozornil na protiklady·Pytagoroizmus – geometricky zobraziť číslo: 1 – bod, 2 – úsečka, 3 – trojuholník, 4 – štvoruholník·Pytagorovo učenie má kozmogonickokozmologický výraz·Kozmonogicko = učenie o podstate·Kozmologicko = učenie o pôvode·Ako prví sa pokúsili chápať filozofiu ako abstraktné usudzovanieIōnska filozofia·Herakleitos z Efezuo„Pantarei“ – všetko plynieoFilozofia – základná myšlienka je predstava o premenlivom charaktere súcna – pantareio„Tento svet nestvoril nikto z bohov, ani nikto z ľudí, bol, je a bude večne živým ohňom zapaľujúcim sa podľa miery a uhasínajúcim podľa mieryoJeho arché je oheňoSvet je v stálom procese – najviac oheňoDialektika:

§Učenie o zmene sveta§Celý svet je stvorený z protikladov – tvoria jednotu§Boj týchto protikladov je príčinou pohybu, vývoja, zmeny§„Boj je otcom všetkého a kráľom všetkého“§Logos = svetský rozum, ktorý vládne svetu§Úlohou človeka v živote je poznať tento logos, pochopiť jeho zákony a žiť podľa nichAtomizmus·LeukipposoZakladateľ atomizmuo5. storočie pred naším letopočtomo„Všetko na svete sa skladá z jednoduchých nedeliteľných častíc a prázdna“·Predpokladajú nekonečné množstvo atómov, ktoré sa pohybujú a sú rôznych tvarov·Demokritoso„O rozume“, „Malé usporiadanie sveta“oAtómy sú najmenšie čiastočky ďalej nedeliteľné, ktoré majú na sebe háčiky, ktoré sa spájajú a ďalej sa rozpájajúoAtómy sa pohybujú vírivým pohybomoSúcno = atómy a prázdno; látkovo totožné, líši sa len veľkosťou, tvarom, usporiadaním a polohou atómovoTvrdí, že duša je smrteľnáoDuša = zhluk atómov, ktorý je prechodný a po smrti sa rozptýlioCelé dianie vo svete sa stáva len sledom príčin a účinkov·Význam: klasická materiálna filozofiaPluralizmus·Empedokleso Učenie o štyroch základných prvkoch – koreňoch vecí: oheň, voda, vzduch, zemo Uznáva aktivizujúce princípy, ktorými sú láska a sváro

Tieto 4 základné prvky, z ktorých vznikla celá príroda a tvoria vecný základ bytia (sám o sebe je pasívny), musia sa miešať pre vznik vecío Toto miešanie je výsledkom aktivizujúcich princípov bytia – lásky a sváruo Láska:§Plní funkciu utvárania jednoty z mnohosti, je to počiatočný princíp, ktorým sa tvoria bytosti bohov a ľudío Svár:§Plní funkciu rozkladu jednoty, je príčionou konca vzniknutých vecí·Anaxagoraso Existuje neobmedzené množstvo kvantitatívne odlišných pralátok – semieno Semená nemôžeme vidieť ani cítiť, lebo sú nekonečne malými čiastočkamio Žiadna vec nevzniká ani nezaniká, iba semená sa zlučujú alebo rozdeľujúo Sami o sebe nemajú hybnú siluo Aktivizujúci princíp je tu nús – rozumo Nús:§Duchovný princíp§Mysliaca, rozumná, všemohúca, konajúca duchovná sila§Existuje iba pre seba§Nie je s ničím zmiešaná§Je najjemnejšia a najčistejšia§Má poznanie o všetkom a dal popud, aby z chaosu vznikol celok svetaSofisti·V 5. storočí pnl. ·Prechod od prírodnej ku klasickej filozofii·Všímajú si človeka (prechod od prírodných javov k človeku – antropologický obrat)

·Obdobie grécko – perzských vojen·„Potulní učitelia múdrosti“·Pripravujú mladých slobodných mužov na ich povinnosti v rečníctve a prírodných vedách·Šírili vzdelanie, osvetu, vyučovali rétoriku (umenie presvedčiť ostatných o správnosti svojho názoru)·Učili umenie a poznatky z prírodných vied·Boli v neskoršom období kritizovaní:oTvrdili, že ten, kto vie presvedčivejšie hovoriť, má nakoniec pravduoPovažovali sa za učiteľov múdrosti – mysleli si, že sú múdri –- Platón a Sokrates učili, že človek o sebe nič nevieoMetódu presviedčania chápali ako filozofickú metódu – nevytvárajú vlastné – nové filozofické metódy – sú len sprostredkovateliaoNechávali si za svoje umenie platiť·Neskôr sofista = hanlivý výnam·Kritiaso Náboženstvo je výtvorom ľudí – pochybuje o reálnej existncii bohovo Ľudia chceli vierou v božstvá vyvolať strach pred trestom·Prodikoso Predkovia začali zbožsťovať všetko, čo im pomáhalo, prinášalo úžitok – slnko, mesiac, rieky·Protagoraso„Mierou všetkých vecí je človek. Jestvujúcich, že sú, a nejestvujúcich, že nie sú.“o Bytie aj poznanie je subjektívne = relativizmuso Človek určuje čo existuje a neexistujeo„Kritérium pravdy je súd väčšiny ľudí.“ – to, čo väčšina pokladá za správne a dobré, to je podľa neho správne a dobré·Gorgiaso Skepticizmus prechádza až do agnosticizmuo 3 tézy:§Nič nie je§Ak aj niečo je, nie je možné to poznať§Ak aj je to možné poznať, nemožno to vypovedať·Relativizmus v morálkeo Morálka je odrazom dobyo Neexistujú žiadne všeobecne platné morálne zásady·Relativizmus v práveo Neexistuje všeobecne platné zákonyo Právo a zákon podľa nich slúži istým jedincom na to, aby mali ostatných pod kontrolouo Právo vytvárajú slabší jedinci, ktorí nevedia vládnuť ináč ako týmto právom·Kritizovali existenciu otroctva·Zastávali názor o prirodzenej rovnosti ľudíSokrates·Svoje učenie nazval maieutikou – umenie pôrodnej babice
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Filozofia SOŠ 2.9830 1082 slov
Filozofia 2.9860 1237 slov
Filozofia GYM 2.9586 6963 slov
Filozofia GYM 2.9703 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.