referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ema
Pondelok, 30. januára 2023
Filozofia
Dátum pridania: 05.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: snehulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 380
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 28.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 48m 10s
Pomalé čítanie: 72m 15s
 
Synretický charakter·Prepojenosť filozofie gréckej a orientálnej (indická, čínska) s kresťanstvom a židovstvom·Množstvo filozofických smerov:o Rímsky stoicizmuso Rímsky eklekticizmuso Rímsky novoplatonizmuso Rímsky novopytagoreizmuso Rímsky gnosticizmusRímsky stoicizmus·Logike venujú málo pozornosti·Zaoberajú sa fyzikou·Pokúsili sa hľadať príčinu existencie všetkého vo svete·Príčina = rozumná oduševnená bytosť, logos ohňový, svetový·Logos vyžaduje bezpodmienečnú poslušnosť od ľudí, neposlušnosť trestá svetovým ohňom, ktorý zničí všetko, čo je proti príčine·Človek je pôvodnou súčasťou boha, nepáchal žiadne hriechy, ale keď podľahol hriechu odpadol od čírej príčiny·Človek sa môže zachrániť, a to podriadením sa svetovému rozumuRímsky eklekticizmus·Eklektik – niečo vyberá a následne spája·Preberá orientálnu, grécku a židovskú filozofiu a spája ich·Filón Alexandrijský·Boh je dokonalý, nekomunikuje s ľuďmi·Človek Ho nemôže spoznať, ale môže Naňho nazerať v mystickom stave v extáze ( = stav tajomného osvietenstva, počas ktorého Božský duch pôsobí na človeka)·Boh je čistý, vysoko nad nami, nemôže sa dostať do kontaktu s látkou·Boží syn je sprostredkovateľRímsky novoplatonizmus·Ammónios Sakkás, Plotnis (Enády – Deviatky)·Otnológiao Bytie je odvodené od Božského základu – Jednoo Najprv emanuje Božský duch, potom duša sveta, potom jednotlivé duše

·Gnozeológiao Materiálny svet sa opiera o zmyslové vnímanieo Duchovný svet sa opiera o rozumové poznanieo Nahvyšší princíp je poznávaný intelektuálnou intuíciouo Etika je najvyšším cieľom života, je opätovné zjednotenie duše s BohomStredoveká filozofia·Patristika 1. – 7. storočie·Scholastika: o Raná – spor o univerzálie, 9. – 12. storočieo Vrcholná – Tomáš Akvinský, 13. storočieo Neskorá – rozpad stredovekej filozofie, nástup renesancie 14. – 15. storočie·Posilňuje sa náboženstvo·Obdobie temna·PATRISTIKA·Kresťanská apologetika (KA):o Apologét = kňaz, ktorý vystúpil na obranu kresťanstva v snahe očistiť ho oh iných náboženstiev alebo filozofiío Autori spisov KA sú apoštolio A) Apoštol Pavol:§Porovnáva, konfrontuje kresťanstvo s gréckou filozofiou§Grécku filozofiu vníma ako pohyblivé myslenie§Vyzdvihuje Božiu múdrosťoB) Apoštol Ján:§Tvrdí, že z antickej filozofie je možné nejaký výsek prebrať do kresťanstva§Preberá učenie o lóguo Tertuliánus§Rímsky právnik§„Načo sú Jeruzalemu Atény?“§Odmieta grécku filozofiu§Vo svojich spisoch upozorňuje na absurdnosť kresťanskej viery§!Verím, pretože je to nezmyselné.“§Náboženstvo nevysvetľujeme pomocou pojmov, ale pomocou vieryo Origenes§Grécky filozof a teológ

§Do Filozofie prenáša teologické prvky§Základnou kategóriou je Boh§Je nemateriálny, Stvoriteľ§Logos = Syn Boží§Človek je za hriechy potrestaný tým, že je jeho duša spojená s telom, ale má možnosť sa očistiť§Hlavnou úlohou filozofie je podľa neho potvrdzovať pravosť viery§Filozofia je podradená náboženstvuo Ambrosiuso Hieronymuso Gregor Veľký·Obdobie Augustínskej patristikyo Aurelius Augustinus§Sformuloval ústredný motív stredovekej filozofie§„Pochop, aby si uveril a ver, aby si porozumel“ – Kresťania by si mali osvojovať tie filozofické myšlienky, ktoré sú pre nich pravdivé – v súlade s ich vierou§Tvorba:·Raná: Proti Akademikom (polemika so skeptikmi)·Prechodná: O pravom náboženstve·Biskupská: O Trojici, O Božom štáte, Vyznanie§3 myšlienky k tvorbe:·Priorita Boha nad svetom·Priorita ducha nad telom·Priorita vôle nad intelektom·Snaží sa hľadať pravdu o svete a o človeku (pripúšťa, že o vonkajších veciach sa môžeme aj mýliť, pochybovať o nich – „Ak sa totiž mýlim, teda som“)§Jeho názor na zlo:·Tvrdí, že Boh nevytvára zlo, ale menšie dobro, aby mohlo vyniknúť väčšie dobro, a aby sme si ho mohli viac vážiť§Antropológia:·Človek je telo, ktoré prebýva v duši·Človek je imago Dei – obraz Boží·Spiritualistická tendencia – stotožňuje človeka s jeho dušou·Človek sa skladá z:o Pamäteo Rozumuo Vôleo=> Človek je Trojjediný·Túto trojjedinosť prirovnáva k trojjedinosti Boha

§Jeho etika:·Láska k blížnemu – humanizmus·Cieľom je dosiahnuť blaženosť·Môžeme ju dosiahnuť láskou k Bohu·Táto láska býva často nahrádzaná sebaláskou – egoizmom§Učenie o štáte:·Dielo: „O Božom štáte“·Existujú dve ríše:o Nebeský štát – najvyššia cnosť je láska k Bohuo Pozemský štát – sebaláska·Verí, že zvíťazí nebeský štát·SCHOLASTIKA·Ranáo V roku 800 pápež vymenoval za cisára Karola Veľkéhoo Karol si uvedomuje nutnosť osvety, vzdelaniao Zakladá Falckú školu, začínajú sa zakladať knižniceo Objavujú sa dva základné spory:§Spor o vymedzenie hraníc medzi filozofiou a teológiou§Spor o univerzálie – či má cirkev zasahovať do svetskej moci·Univerzálie = všeobecné pojmy·2 tábory:o Realisti:§Univerzálie existujú reálne, dokonca viac než konkrétne bytie – človek, láska, priateľstvo§Nadväzujú na Platónovu teóriu existencie ideí§Anseln:·Podal ontologický dôkaz o Bohu·„Ak existuje pojem Boh, musí existovať aj Boh reálne, lebo je niečím, nad čo nič väčšieho si nemožno vymyslieť. To, čo existuje v skutočnosti, je väčšie než to, čo je jedine v rozume, keďže Boh je najvyšší, musí reálne existovať.“o Nominalisti:§Univerzálie neexistujú reálne, sú len logickým zovšeobecnením rovnakých príznakov konkrétnych vecí (sú iba mená, ne sú veci)§Rozcelinus:·Odmieta vieru v Trojjediného Boha a nahrádza ho názorom o troch osobách – Triteizmus·

Riešia ho dodnes· Pierre AbelardoJe konceptualista – racionálne poznanie je podmienkou pre vznik vieryo„Rozum predchádza vieru.“oÚlohou filozofie je pochopenie vecí, ktoré sú obsahom pojmovoJe to kompromis medzi realizmom a nominalizmomoUniverzálie sú pred vecami pred stvorením v Bohu a po stvorení vecí sú v ľudskom rozume·Vrcholnáo Tomáš Akvinský§1225 – 1274§Študoval na univerzite§Vstúpil do dominikánskeho rádu§Žiak Alberta Veľkého (profesor teológ doktor universalis)§Ovplyvnený Aristotelovou filozofiou§Knieža scholastikou§Vyhlásený za svätého§Tomizmus:·Jeho učenie·Základ katolíckej teológie a filozofie§Vzťahy teológie a filozofie:·V diele „Suma teologická“ je súhrn všetkých poznatkov·Všetky ostatné vedy sú slúžky teológie·Teológia môže nadviazať na pravdy rozumu – sú predmetom filozofie·Tvrdí, že vieru nemožno rozumovo odôvodniť, presahuje rozum a jeho schopnosti·Filozofia je podriadená teológii§Antropológia:·Človek = duša (forma) + telo (látka)·Pre ľudskú dušu je telo nevyhnutné, lebo ho potrebuje na poznávanie zmyslovým poznaním·Duša po smrti existuje ďalej, je nesmrteľná, nehmotná§Názory na Boha:·Boh = bytie + podstata·Podal 5 dôkazov na Božiu existenciu:o
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Filozofia SOŠ 2.9830 1082 slov
Filozofia 2.9860 1237 slov
Filozofia GYM 2.9586 6963 slov
Filozofia GYM 2.9703 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.