referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emil
Utorok, 31. januára 2023
Filozofia
Dátum pridania: 05.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: snehulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 380
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 28.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 48m 10s
Pomalé čítanie: 72m 15s
 
A) Pohyb v súcne je niečím zapríčinený, musí existovať prvotný nehybný hýbateľ (pohyb nemôže pochádzať z pohybovaného, pohybované môže pohyb prijať)o B) Príčina – každý jav existuje na základe príčiny, prvotnou príčinou všetkého je Boh, ktorý nepotrebuje žiadnu príčinu pre svoju existenciuo C) Náhoda, nevyhnutnosťo D) Hierarchické rozdelenie bytia, najvyšším je človek, nad ním je Boho E) V prírode je všetko účelne usporiadané, ak existuje vec, ktorá plní účel, ale o tom nevie, musí existovať nejaká sila, ktorá tejto veci účel dáva (sila = Boh)§Hierarchia sveta:·1) Neživá príroda·2) Živá príroda (rastliny s vegetačnou dušou, živočíchy so zmyslovou dušou, človek s rozumovou dušou)·3) Boh (je nad všetkým)§Je zástancom teodicei – teória, ktorá uznáva iba existenciu dobra, zlo neexistuje§Teológia je nadradená filozofii§Poznanie rozdeľuje na:·Zjavené pravdyo Nadprirodzené pravdyo Pravdy zosielané Bohomo Sú večné, nepodliehajú kritike všeobecného poznaniao Sú výsledkom viery, zmyslovou skúsenosťou ani rozumom ich nemôžeme pochopiťo Sú vlastné teológii·Prirodzené pravdyo Založené na empirickej skúsenostio Pravdy vlastné rozumuo Obsahuje ich veda a filozofiao Môžu potvrdiť náboženské dogmyRenesancia·14. – 16. storočie·Preniká medzi široké vrstvy ľudu, do všetkých oblastí duchovného života·Úpadok cirkví – bohatšia ako všetci ostatníoPredávanie cirkevných úradovo

Dvoj-, Trojpápežstvoo Nedodržiavanie Desatora·Reformácia – kritika cirkvi – Martin Luther·V literatúrach národné motívy·Renesančná filozofiao„Nova vita“o Vznik antischolastických teórií blízkych antikeo Centrom pozornosti filozofie sa stáva človek ako individualita, ktorý je vnímaný ako najvyšší dokonalý výtvor Božieho tvoreniao V centre pozornosti je pozemský život a prírodao Znaky RF§Hylozoizmus§Senzualizmus (poznanie zmyslami, videnie sveta vlastnými očami a nie cez dogmy)§Racionalizmus (racionálne vysvetľovanie reality)§Antropocentrizmus (odmietajú pasivitu človeka)§Desakralizácia (odsväčťovanie)§Sekularizácia (zosvečťovanie)§Laicizáciao Delenie RF§Renesančný platonizmus§Renesančný aristokratizmus§Renesančná prírodná filozofia§Renesančná sociálna filozofia· Renesančná prírodná filozofiao2. ½ 16. storočia – 17. storočieoMikuláš Kuzánsky§1401 – 1464§Nemec§Študoval teológiu neskôr prírodné vedy, matematiku, právo, filozofiu§Stal sa arcibiskupom aj cirkevným diplomatom§Vyslaný do Carihradu, aby znovu zjednotil grécku a rímsku cirkev§Vypracoval filozofickú teóriu na základe praktických skúseností, ktoré nazbieral§=> Koincidencia opozít – splývanie protikladov§Ontológia·

Základný pojem je Jedno· Stotožňuje ho s Bohom· Boh je vo všetkom prostredníctvom univerza (= vesmír)·= panteistická filozofia· Každá zmena, ktorá sa deje, deje sa len v rámci vesmíru na princípe jeho kontrakcií·Tvorcom všetkého je Boh· Boh nevytvoril svet len tak na základe ľubovôle, ale tvorí na základe istého plánu, ktorý je založený na materiálnych princípoch· Matematike prikladá veľký význam§Gnozeológia· „Poznanie je procesom, je rekonštrukciou, ktorej tvorcom je človek.“· Poznávame to, čo má reálnu existenciu· Presadzoval myšlienku heliocentrizmuoMikuláš Koperník§1473 – 1543§Tvorba: „O pohybe nebeských sfér“§Zaoberá sa astronómiou§Prijal tézu heliocentrizmu, tézu o guľatosti Zeme, pohyboch Zeme a nekonečnosti svetaoGiordano Bruno§1540 – 1600§Talian§Tvorca radikálnej panteistickej filozofie§Tvrdil, že existuje vesmír, ktorý je nekonečný§Verí v to, že existuje nekonečne veľa svetov§Pripúšťal, že ostatné svety fungujú bez Boha§Jeho hlavný pojem je Jedno§Je to príčinou bytia a zároveň bytím samotným§Boh mu splýva s prírodou§Obhajoval Kopernikove názory§17. 02. 1600 upálený§„Vynášate rozsudok s väčším strachom, nech s akým ho ja počúvam.“§Vo svojej filozofii človeka deifikuje – zbožťuje§Tvrdí, že Boh je všade rozptýlený, je aj v človeku a preto je človek schopný konať vznešené činyo Galileo Galilei§1564 – 1642§Prírodovedec, empirik, vyzdvihoval matematiku§V RPF sa prelínajú filozofické špekulácie a paravedecké poznatky (alchýmia)§Alchýmia – chémia s vedeckými, magickými a okultnými operáciami

§Sformovali sa dve vedy:·Veda o maxime – astronómia·Veda o minime – ľudské teloo Anatómia – lekár Vesaliuso Fyziológia – Servet, Harveyo Farmácia – Paracelsus·Renesančná sociálna filozofiao Filozofia morálky§Učenecká – filologická filozofia·Venujú sa jej vysokoškolskí profesori·Erasmus Rotherdamský o „Chvála bláznovstva“o Kritka cirkvi, pápeža, kráľov, dogmatizmu, nadradenosti teológie nad vedamio Človek sa má riadiť kritickým rozumom§Laická filozofia·Myslitelia, ktorých náboženské rozbroje viedli ku skepticizmu a k hľadaniu istoty v samom sebe·Michel de Montaigneo„Eseje“ – prózy, úvahy nad samým senouo Tvrdí, že človek by mal mať svoj vlastný názor, ktorý by nemal nikomu vnucovaťo Základný životný princíp: „Byť vždy sám sebou“o Výzva k vzájomnej toleranciio Filozofia o štáte a páve§Filozofia zdôvodňujúca silnú centrálnu politickú moc·Nicolo Machiavellio Taliano Sekretár kolégia zahraničných vecío Vyslancom florentskej mestskej republikyo Po zbavení funkcie sa utiahol na vidiek, kde spracúval vlastné poznatkyo Snažil sa objaviť hostorickú zákonnitosť v spoločnostio Dejiny ľudstva sú večným kolobehomo Je to vznik, rozmach a zánik, ktorý je spôsobený nevyhnutnosťouo Nevyhnutnosť neznamená absenciu slobodnej vôle človeka (človek je zasadený do istých podmienok, ale môže ich zmeniť)o Nevyhnutnosť a osud – fortuna rozhoduje iba o polovici, druhá polovica je naša aktivita, skutkyo„Šťastie je ako žena. Kto ju chce mať, musí na ňu dorážať, nútiť ju, lebo tá ľahšie podľahne ohnivým, ako opatrným.“o

Ak chce človek dosiahnuť šťastie, musí mať tieto cnosti:§Pevná vôľa§Odvaha§Energia§Snaha o úspecho Záujem je hybnou silou dejíno Najvyšší je štátny záujemo Tomuto záujmu sú morálka a politika podriadenéo Aby bol štátny záujem naplnený, možno použiť rôzne prostriedky:§Klamstvo§Krivú prísahu§Zradu§Násilieo Tieto myšlienky rozvil v diele „Dejiny Florencie“o„Vladár“ – predstavuje obraz ideálneho štátnika, ktorý by mal mať na pamäti jednu vec, všetci ľudia sú zlí, väčšina z nich je hlúpao Ten, kto vládne, má právo použiť akékoľvek prostriedky na dosiahnutie cieľa, ktorý je svätýo„Uvedom si, že vládneš hlupákom, a že oni sú vždy ochotní veriť, a preto pre teba platí iná morálka ako pre nich.“o Nepriateľstvo treba likvidovaťo„Keď niekoho zabiješ, už sa ti nemôže pomstiť. Ak ho necháž žiť, pomsta je jeho.“o Machiavelizmus – prekrútenie jeho myšlienok na tézu: „Účel svätí prostriedky.“§Predstavy ideálnej spoločnosti – utópie·
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Filozofia SOŠ 2.9830 1082 slov
Filozofia 2.9860 1237 slov
Filozofia GYM 2.9586 6963 slov
Filozofia GYM 2.9703 985 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.