Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Filozofia ako veda

1. Pomenujte filozofické disciplíny. Aký je predmet ich skúmania?

Za najstaršie vnútorné členenie filozofie môžeme pokladať Aristotelovo rozlíšenie na:

-filozofiu teoretickú (tú delí na matematiku, fyziku a metafyziku)
-filozofiu praktickú (túdelí na etiku, politiku a poietiku)

Historicky je však možné medzi filozofické vedné disciplíny zaradiť zárodky všetkých budúcich vied, ktoré sa z pôvodnej filozofie vyčleňovali. Ako posledná v emancipačnom procese z jednoty vystúpila psychológia, estetika a logika.

Na začiatku 21. storočia tvoria celok filozofie tieto hlavné súčasti:

-ontológia
-gnozeológia
-etika
-filozofická antropológia
-dejiny filozofie
-logika
-estetika
-axiológia

Ontológia

- z gréckeho on = súcno a logos = výklad; teória bytia
- zaoberá sa problémami, čo je bytie a súcno, hmota, substancia (podstata), čas, priestor, konečno, nekonečno, zákonitosť, nevyhnutnosť, vývoj, kvalita, kvantita, rozpor,...
- často sa stotožňuje s metafyzikou (podľa Aristotelovho učenia o poslednej podstate súcna).
-zakladateľ ontológie: Parmenides

Gnozeológia

-z gr. gnosis = poznanie, logos = výklad; teória poznania-tiež sa nazýva aj noetika (z gr. noesis= myslenie, poznanie) či epistemológia (z gr. episteme= poznanie opierajúce sa o sprostredkovaný dôkaz; venuje sa problematike vedeckého poznania)
-zaoberá sa problémom zdrojov, podmienok, možností a medzí ľudského poznania, tiež otázkami pravdy, ktorá je cieľom každého poznania
-za jej súčasť je považovaná hermeneutika
-teória interpretácie (vysvetľovanie a výklad) a porozumenia textom.

Etika

-z gr. ethos = zvyk, obyčaj; teória morálky-zaoberá sa otázkami dobra a zla, slobody, mravnej zodpovednosti, šťastia, zmyslu ľudského života, mravnými normami a hodnotami
-v súč. k nej zaraďujeme ekoetiku
-zaoberá sa etickými problémami ekológie

Filozofická antropológia

-z gr. anthropos= človek; filozofia človeka
-zaoberá sa človekom ako celkom, jeho podstatou, zmyslom, perspektívami, čím je určený vo svojom bytí, či je človek tvorom racionálnym, alebo iracionálnym, aký je vzťah duše a tela, aako sa má človek postaviť k sebe samému, k prírode,...
-v súč. stavia do popredia otázku ľudskej slobody

Logika

- zaoberá sa formami a zákonmi správneho usudzovania

Estetika

- zaoberá sa krásou, vnímaním, formovaním a hodnotením sveta z hľadiska krásy a škaredosti

Axiológia

- náuka o hodnotách, všeobecná teória hodnôt a hodnotenia


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk