referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Základy filozofie
Dátum pridania: 05.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gorgona
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 16 455
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 49.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 82m 30s
Pomalé čítanie: 123m 45s
 
Zenon z Eley:
žiak Parmenida
posunul problémy filozofie od pralátky k problému pohybu
neuznáva pohyb - pohyb neexistuje
pri svojich úvahách nepripúšťal rozmanitosť a príťažlivosť vecí, preto pre neho pohyb nie je
apória (paradoxy) - bezvýchodiskové postavenie
svoje učenie zhrnul do apórií - 2 typy:1. typ - nemožnosť existencie mnohosti vecí
2. typ - nemožnosť existencie pohybu
spolu vytvoril 49 apórií - zachovalo sa iba 16 (8 - 1. typ, 8 - 2. typ)
nastolil problém 4 základných apórií, apórií pohybu:
1. Dichotómia -pohybujúci sa predmet musí najskôr „doraziť“ do polovice svojej cesty, potom do polovice zvyšujúcej polovice ..... do nekonečna; predpokladal, že predmet, nech by sa pohyboval akokoľvek rýchlo, nikdy nedosiahne konečný bod svojej dráhy
2. Achilles a korytnačka -bežiaci Achilleus nemôže dohoniť korytnačku, ktorá sa pred pohybuje v tom istom smere, pretože skôr než Achilleus dosiahne miesto, v ktorom sa korytnačka nachádzala v okamihu, keď on začal bežať, korytnačke sa tiež podarí z tohto miesta dostať a skôr než Achilleus dobehne do nového miesta, korytnačka sa znovu dostane trochu dopredu, a tak to ide ďalej bez konca
3.Letiaci šíp - nemôže byť zároveň v jednom aj inom bode
4.Štadión

Ranoprírodná grécka filozofia
Filozofia gréckych pluralistov:
poeleátska prírodná filozofia
viacej pralátok za základ
atomisti

Empedokles:
vyhlásil sa za boha a skočil do krátera sopky
vytvoril pluralistickú filozofiu
je autorom 2 diametrálne odlišných a protirečivých prác O očisťovaní a O prírode
uznáva 4 živly (korene - rizomantá): oheň, vodu, zem a vzduch - všetky veci sú zložené z týchto živlov, majú rovnaký pomer
tieto živly ovládajú 2 sily - láska a nenávisť (pohybové príčiny)
láska veci spája - nenávisť rozdeľuje
muž bol stvorený za chladu a žena za tepla

Anaxagoras:
preniesol iónsku filozofiu do Atén
pluralista, racionalista, predchodca atomistickej filozofie
všetko je obsiahnuté vo všetkom
za základ sveta považuje nekonečné množstvo atómov - homoimérií
veci sa skladajú zo semien - homoimérií (pasívne)
homoimérie sa zlučujú a rozpadávajú vďake sile nús (rozum - aktívny)

Grécki atomisti
Leukippus a Demokritos z Abdér:
Leukippos je považovaný za zakladateľa antickej atomistickej filozofie
atómisti, prvotné sú pre nich atómy
A - ne, TOM - deliteteľný
všetko sa skladá z atómov, dokonca aj duša
uznávali existenciu duše
prísni deterministi - pohyb existuje, je presne vymedzený
1.tuhé látky - skladajú sa z atómov, ktoré majú háčiky
2.kvapalné látky - skladajú sa z atómov, ktoré sa popri sebe kĺžu
3.plynné látky - skladajú sa z atómov, ktoré sa jemne dotýkajú
(sú najkvalitnejšie)
z najkvalitnejších atómov tzv. okruhliakov vznikla naša duša

Demokritos tvrdil, že prílišná chudoba alebo prílišné bohatstvo sú nezdravé → Méden agan! - Nič - príliš!
základné pojmy: plné, prázdno, pohyb, nevyhnutnosť
 základ sveta- plné (atóm, bytie)
- prázdno (priestor, nebytie)
dva protikladné princípy- absolútne plný (atóm)
- absolútne prázdny (priestor)
na týchto protikladných princípoch je založená atomistika
Demokritos sa dal oslepiť
tu sa končí kozmologicko-ontologická koncepcia a začína antropologická

Sofisti:
prví platení učitelia múdrosti
putovali z mesta do mesta
individualisti
najprv boli veľmi uznávaní, lebo učili ľudí vedieť sa v spoločnosti obhájiť
sofizmata - logické úskoky
neskôr sa stali terčom kritiky
všetko je relatívne, relativizmus v oblasti ontológie, gnozeológie, morálky
relativizmus sofistov - právo nie je nič iné, než svojvôľa mocných
prví upriamili pozornosť na človeka
venovali pozornosť poznávacím schopnostiam človeka a úlohe jazyka
1.Bytie existuje iba vtedy, keď ja viem, že existuje
2.Poznateľné je iba to, čo ja poznám
3.Dobré je to, čo ja pokladám za dobré

Protagoras:
najvýznamnejší sofista
človek určuje, čo jestvuje
bol skeptik a neušetril ani náboženstvo - o bohoch sa nedá vedieť, ani že sú, ani že nie sú, je to vec príliš temná a náš život príliš krátky
práca Polemická rozprava o pravde a bytí, z ktorej sa zachovala myšlienka: „Mierou všetkých vecí je človek, existujúcich, že sú, neexistujúcich, že nie sú.“

Gorgias:
Gorgiasove tri tézy:
1.Nič nie je (nihilizmus)
2.Keby aj niečo bolo, nemohli by sme to dokázať (agnosticizmus)
3.Keby sme to aj mohli dokázať, nemohli by sme to vysvetliť (skepticizmus)
človek je miera všetkých vecí

Kritias:
náboženstvo je výtvorom človeka
vierou chcel v ľuďoch vyvolať strach pred trestom za utajované zločiny

Vrcholné obdobie gréckej filozofie
Klasické obdobie

Sokrates:
narodil sa v rodine sochára
matka bola pôrodná babica
mal byť sochárom, ale začal vychovávať aténsku mládež demokratickým prvkom
obklopoval ho nemalý počet žiakov, medzi ktorými bolo mnoho mladíkov z aristokratických rodín
vyučoval bezplatne a žil z pohostinnosti svojich žiakov
jeho manželka Xantipa - symbol zlej ženy, pre neho bola tá najúžasnejšia - tvrdil, že ten, kto vytrvá v rozhovore s jeho manželkou je dobrý rečník, že ona ho vlastne cvičí
obvinený na dvakrát:
1.krát - vykonštruované obvinenie, že kazí mládež - dostal nízky finančný trest
2.krát - obvinený, že si vymýšľa nové božstvá, odsúdený na trest smrti
obvinený zo 7 trestných skutkov - obhajoval sa sám - urazil súd
mohol ujsť, ale ctil si zákon, prijal rozsudok a rozhodol sa pre čašu s jedom (blen)
keby utiekol, zavrhol by svoje učenie a priznal vinu - to nechcel
nenapísal žiadne dielo
kládol dôraz na vzdelanie
po celý život bol vyznávačom princípu gnóthi seauton - poznaj seba samého (túžba po mravnom ideáli)
nápis bol údajne vytesaný na štíte chrámu v Delfách (v delfskej veštiarni ho vyhlásili za najmúdrejšieho človeka svojej doby)
svoju filozofiu nazýval podľa povolania svojej matky
maieutika - umenie pôrodnej babice (učenie je rovnako bolestné ako pôrod)
forma vyučovania - dialóg
účastník rozhovoru si bol najprv istý, že vie pojmy vysvetliť, no v priebehu dialógu zisťoval, že vysvetlenie vlastne podať nevie
ak sa v rozhovore ukázalo, že spoločník je bezradný a jeho vedenie bolo ohrozené, Sokrates sa usiloval spolu s ním dospieť k pravde
umenie dialógu - závisí od správneho kladenia otázok
1.negatívna zložka = sokratovská irónia - žiaka zneistel, provokoval, ironizoval
2.pozitívna zložka - podal mu vysvetlenie
heuristická metóda - objavovacia (1. stupeň ZŠ)
daimonion - druhé ja, naše svedomie, ktoré sa ozýva
učenie etické - kto pozná dobro, nebude konať zlo
smrť je pre filozofa dobrá
učenie o 3 cnostiach - múdry človek uznáva tri cnosti, človek je cnostný, keď je múdry a múdrosť znamená 3 S - spravodlivosť
- striedmosť
- statočnosť
Sokrates je ten, čo sa pýta, žiak odpovedá
je nemožné robiť to, čo je správne, ak to nepoznáme a zároveň je nemožné to nerobiť ak to poznáme, pretože potom robí každý to, čo je pre neho najlepšie
dialektika - základná metóda skúmania
mravnosť - vysvetlenie pomocou čoho ju ľudia dosiahnu, nesprávne konanie vyplýva z neznalosti
omyl - bol presvedčený, že nikto nekoná zlo úmyselne
dobro - hľadal mravné vzťahy vyrastajúce z prirodzenosti ľudského bytia

„Viem, že nič neviem!“ (Všetko, čo viem, je to, že neviem nič, zatiaľ čo druhí veria, že vedia to, čo nevedia.)
„Nikdy nepoznáme svet, keď nepoznáme sami seba.“
„Atény sú ako zdochýnajúca kobyla a ja som ovad, ktorý sa ju snaží prebrať k životu.“
sokratovské školy:Megarská - zakladateľ Eukleidés z Megar
Elidská - zakladateľ Faidón z Elidy
Kynická - zakladateľ Antistenés
Kyrénska (hedonická) - zakladateľ Aristippos
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.