referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Základy filozofie
Dátum pridania: 05.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gorgona
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 16 455
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 49.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 82m 30s
Pomalé čítanie: 123m 45s
 
Platón:
narodil sa v rodine aristokrata (pôvod od kráľa Kodra, matka - dcéra jedného z tzv. slávnych mudrcov - Solóna - 600 pred n.l. ako prvý napísal ústavu) vlastným menom Aristokles, Platón pseudonym
jeho meno znamenalo široký, ploský, pľacatý
bol žiak Sokrata
veľa cestoval a bol predaný do otroctva - vykúpili ho Aténčania za 3.000 drachiem
písal básne na poetku Sapfó
písal dialógy (cca 36), jediné nedialogické dielo - Sokratova obrana
tri etapy v jeho filozofii:
1.Sokratovské obdobie
- Lysis (o priateľstve)
- Protágorás (o výchove k cnosti a mravnosti)
- Obrana Sokrata
- Gorgiás (o rétorike)
- do tohto obdobia patrí 13 dialógov
2. Klasické platónske obdobie
- Faidon (o nesmrteľnosti duše)
- Sympozium (o prvej láske v Platónovom chápaní)
- Menón (o učení sa)
- Kratylos (o pôvode reči)
- Ústava (o dokonalom štáte)
- Faidros (o láske, kráse...)
3. Obdobie kompromisov
- Parmenidés (o probléme vzťahu a o ideách)
- Sofistés (o zdanlivom vedení a o dialektickej metóde)
- Zákony
zúčastnil sa aj OH, ktoré aj vyhral
v Aténach založil školu - AKADÉMIU

Ontologické názory:
za podstatu sveta pokladal ideu, ktorá žije nezávisle od človeka vo svete ideí
idea je dokonalá
idey hierarchizoval: 1. najnižšie sú idey, ktoré vytvoril človek
2. idey prírodných javov
3. idey spojené s človekom
4. najvyššou ideou je idea dobra, krásy a pravdy - boh
idea rovnosti - existencia rovnosti sama o sebe
idea dobra - slnko dáva viditeľným veciam nielen schopnosť byť videní, ale aj vznik,
rast a výživu

Gnozeologické názory:
bol predstaviteľom racionalizmu
zmyslové poznávanie - poznávanie tieňov (viera, napodobňovanie)
skutočné poznávanie - poznávanie ideí
poznávanie rozumom - najdokonalejšie poznávanie (Noésis - myslenie, Dianoia - uvažovanie)
Anamnézis - spomínanie duše v čase, keď žila vo svete ideí

2 podobenstvá

1.Podobenstvo vozataja: (rikše)
naša duša pri narodení prechádza cez rieku zabudnutia
potom sa rozpamätáva - keď sa rozpamätá, je človek múdry

2. Podobenstvo o jaskyni: (podáva ho v Ústave)
 tvrdí, že svet nie je skutočný, ale je javový
 ľudia od detstva žijú v jaskyni pripútaní o stenu tak, že nevidia na jej zadnú stenu, na ktorej sa premietajú tiene prenášaných predmetov popred vchod
ale títo ľudia nikdy nevideli svetlo a tiene pokladajú za skutočné predmety
keby sme niekoho zbavili pút a mohol by ísť na svetlo, spočiatku by bol bolestivo oslepený, no keby si zvykol, už by sa nechcel vrátiť späť

Názory na človeka a štát:
človek je zložený z tela a duše
telo - smrteľné
duša - nesmrteľná
telu pripisuje funkciu väzenia duše - ak duša niečo skúma, spolu s telom, je ním vždy klamaná; skúmať niečo prostredníctvom tela, znamená skúmať to zmyslami
očista - zbavenie sa zmyslov - telesných vplyvov, ktoré bránia pravdivému poznaniu
duša môže sídliť v žalúdku, srdci a hlave
1.výrobcovia (demiurgovia) - duša je v žalúdku, primiešané železo, striedmosť (cnosť)
2.strážcovia - duša je v srdci, primiešané striebro, statočnosť (cnosť)
3.filozofovia - duša je v hlave, primiešané zlato, múdrosť(cnosť)
tvrdí, že vládnuť by mali filozofovia, mali by byť starí (starší ako 45 rokov), neprelietaví v názoroch a nemali by navštevovať iné krajiny
spojením troch pôvodných cností striedmosti, statočnosti a múdrosti vzniká cnosť štvrtá spravodlivosť
utopistická teória - neuskutočniteľná - otrokársky komunizmus (otrok = hovoriaci nástroj - fyzická práca je podceňovaná)
etické názory - človeku nestačí dobro len poznať, musí ho aj konať
platonická láska - kto dosiahne tento stupeň, je šťastný

Platóna ovplyvnili tri udalosti: 1. Sokrates
2. Sokratova smrť
3. Víťazstvo Sparty nad Aténami

Aristoteles:
narodil sa v rodine lekára pôsobiaceho na macedónskom dvore
bol vychovávateľom kráľa Alexandra Macedónskeho (bisexuál + alkoholik), ktorý mu zo svojich výprav posielal rôzne kamene a živočíchy
zaoberal sa najmä prírodnými vedami
po nástupe Alexandra Macedónskeho sa vrátil do Atén a založil tam filozofickú školu Lykeon (Lýceum)
obžalovali ho z bezbožnosti (postavením sochy Hermovi vraj zavádzal nový kult)
jeho dielo je nezvyčajne rozsiahle - zachovalo sa 47 titulov z jeho 170 diel
jeho práce možno rozdeliť do skupín:
1.Logické práce - Organon (nástroj)
2.Prírodno-filozofické spisy
3.Metafyzické práce - 14 kníh
4.Etické a sociálne práce (Etika Eudemova a Etika Nikomachova)
rozdelil filozofiu na:
1.teoretickú - fyzika, matematika, metafyzika
2.praktickú - etika, politika, ekonómia
3.poietické vedy - všetko, čo sa dotýka zásad výstavby literárneho diela
vo filozofii má postavenie zavŕšiteľa
prvý systematizátor - logiky, etiky a teleológie (učenie o účelnosti všetkých prírodných a spoločenských javoch)

Logika:
Aristoteles je zakladateľom logiky
dôkladne sa zaoberal predovšetkým zoológiou - cítil potrebu usporiadať živočíšne druhy do skupín a klasifikovať ich (k indivíduu druh, k druhu rod)
pokúsil sa vymedziť najvyššie pojmy a najvyššie rody nazval kategóriami
vymedzil 10 základných kategórií - kvantita, kvalita, podstata, vzťah, poloha, priestor, čas, vlastníctvo, činnosť, trpnosť
sylogizmus - úsudok („človek je človek“)
dôkaz - postupnosť súdov, z ktorých vyplynie nejaký záver
metódy dokazovania:
1.deduktívna metóda - od všeobecného k zvláštnemu
2.induktívna metóda - od zvláštneho k všeobecnému
sformuloval princíp protirečenia - nie je možné, aby to isté v tom istom vzťahu patrilo aj nepatrilo tomu istému
princíp vytýčenia tretieho - výrok môže byť pravdivý alebo nepravdivý, tretia možnosť neexistuje

Metafyzika:
dualista
základný problém - skúma súcno ako súcno to, čo ono je, čo mu ako súcnu prislúcha
Aristoteles vo veciach rozlišuje formu a látku
látka je pasívna, forma je aktívna (základ sveta)
látka je len možnosťou, forma je skutočnosťou
každý je najdokonalejší v momente smrti
entelecheia - dovŕšenie vývoja, stelesnenie energie
4. príčiny vznikania:
1. Látková príčina - materiálna, to z čoho vec vzniká (kameň, tehla...)
2. Formálna príčina - určuje tvar a formu vecí (plán domu)
3. Pôsobiaca príčina - vychádza z nej počiatok zmeny
4. Účelová príčina - určuje konečný cieľ

Fyzika a kozmológia:
telesá nášho sveta sa skladajú zo 4 živlov
zem, voda - ťažké, ich prirodzené miesto je dole
oheň, vzduch - ľahké, pohybujú sa smerom hore
nebeské telesá sú zložené z piateho prvku éteru a pohybujú sa kruhovým pohybom

Učenie o duši:
Aristoteles nadraďuje dušu nad telo
duša je zdrojom organizácie
duša je nesmrteľná a je aktívna
rozlišuje 3formy duše.
1.vegetatívna - najnižšia, vyživovacia
2.zmyslová - vyššia, umožňuje vnímať
3.rozumová - najvyššia, ľudská
zrak - zmysel pre farebné veci
sluch - zmysel pre zvuky
skutočný sluch a skutočný zvuk je jedno, bez vnímania nemôže nikto nič poznať, ani chápať
rozum:
1.receptívny - prijíma materiál poskytovaný zmyslami
2.činný - uvádza sa sám do pohybu - tvar tvarov

Etika:
etika sa zaoberá dobrom jedinca
blaženosť sa pokladá za najvyššie dobro
cnosť je cieľavedomé konanie dobrých skutkov
cnosti:
1.etické - štedrosť
2.dianoetické - rozumové
eudaimonizmus - kto je cnostný, je blažený

Učenie o štáte:
najvyššou formou ľudského súžitia je štát
Aristoteles nadraďuje dobro štátu nad dobro jednotlivca
uznáva úlohu rodiny i súkromného vlastníctva pre štát
štátne zriadenie rozdeľuje podľa počtu ľudí, ktorí sa podieľajú na vláde:
monarchia - ak jeden vládne dobrovládou
aristoracia - ak skupina vládne dobrovládou, vláda menšiny
polieta - ak viacerí vládnu dobrovládou, nesebecká vláda
tyrania - ak jeden vládne zle
oligarchia - ak skupina vládne zle
demokracia - ak viacerí vládnu zle, sebecká vláda
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.