Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Augustus Comte

Bol to predstaviteľ pozitivizmu , zakladateľ pozitivistickej filozofie (metafyziky), sociológie a teológie. Hlavné jeho práce: "Kurz pozitívnej filozofie", "Sústava pozitívnej politiky alebo sociologický traktát o základoch náboženstva ľudstva", "Závet A. Comte". Pozitivizmus - myšlienkový prúd uznávajúci jedinú metódu – presné vedecké skúmanie, na základe ktorého možno dospieť k ozajstnému poznaniu skutočnosti. Najväčšia zásluha - zdôvodnil nevyhnutnosť vedeckého prístupu k výskumu spoločnosti, vyčlenil sociológiu ako zvláštnu vedu, zdôvodnil zákonitý charakter rozvoja histórie, všeobecné obrysy sociálnej štruktúry a niektorých dôležitých inštitúcií spoločnosti. Nedostatky - nejasne určil predmet a metódu sociológie.
Podľa Comte sociológia sa delí na dve časti:

Sociálna statika - skúma podmienky existencie a zákony fungovania sociálnych systémov. Je to: teória spoločenského poriadku, kde spoločnosť určuje sociálnu podstatu osobnosti nie naopak, teória najlepšej organizácie spoločnosti, dosiahnutie sociálnej harmónie, anatómia spoločnosti s orgánmi navzájom sa podmieňujúcimi, inštitúciami zohrávajúcimi dôležitú úlohu v zabezpečovaní organickej jednoty spoločnosti a celého ľudstva.

Sú to:
1. rodina - tvorí ten základný prvok, z ktorého sa skladá spoločnosť
2. štát – je strážcom sociálnej solidarity, aj ochrancom spoločenského poriadku,
3. náboženstvo - fundamentálny základ sociálneho poriadku: v prípade, že padá viera, rozpadávajú sa aj sociálne väzby.

Sociálna dynamika, ktorá skúma zákony rozvoja a zmien sociálnych systémov. Pozitívna teória spoločenského rozvoja s bezpodmienečnou prioritou pre duchovné faktory. Na základe výskumu rozvoja ľudského rozumu v rôznych sférach života vytvoril zákon o troch štádiách jeho rozvoja: 1. teologické, 2. metafyzické, 3.vedecké alebo pozitívne .

1) Teologické štádium (starovek a ranný stredovek až do XIII. st.) - vládne v ňom náboženský svetonázor, vojensko-autoritatívny politický režim na čele s pohanskými kňazmi a vojakmi.

2) Metafyzické štádium (XIV. - XVIII. st.) – prechod k novému spoločenskému poriadku (kritické štádium). Dominujú filozofi - metafyzici a právnici, literáti, publicisti. Nastáva oslabovanie teologizmu a vznik revolúcie, anarchie, individualizmu, liberalizmu, demokracie

3) Pozitívne štádium (XIX. st. až po súč.) - rozvoj priemyslu, vedy, namiesto náboženstva prichádza pozitivizmus s hlásaním všeobecnej lásky a úcty k osobnosti, spoločnosti, ľudstvu. Hospodárstvo riadia priemyselní a technickí odborníci.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk