Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nicolai Hartmann

Nová metafyzika: Nicolai Hartmann (1882 – 1950)

- pôvodne vyšiel z novokantovskej marburskej školy
- neskôr opustil novokantovský racionalistický subjektivizmus (ten tvrdí, že poznanie je „konštruovanie“ predmetu pre naše vedomie)
- jeho filozofická koncepcia sa nazýva „kritická ontológia“

Dôležité diela: „Výstavba reálneho sveta“, „Nové cesty ontológie“

- ide mu predovšetkým o „kategórie bytia“, nie o kategórie poznania
- jestvovanie reality nezávisle od poznania
- skúma svet javov vybudovaný z viacerých „vrstiev bytia“ (anorganická, organická, duševná, duchovná)
- vyššia vrstva nesie nižšiu, ale nedeterminuje ju úplne
- nad priestorovými vrstvami (anorganická a organická) sa nachádzajú nepriestorové (duševná, duchovná)
- každá vrstva bytia má svoje vlastné kategórie a špecifický typ determinácie (preto pomocou kategórií z materialistickej vrstvy nemožno vysvetliť život a ducha, a naopak)
- anorganické bytie – pojem hmoty – typ kauzality
- organické bytie – kategória života – determináciou je finalita (účelnosť)
- duchovné bytie – hodnotová determinácia
- existujú aj „fundamentálne kategórie“, ktoré sú vo všetkých vrstvách bytia a navzájom ich spájajú
- tvoria jednotu sveta
- svet je jednotný (ako usporiadaná stavba) a môžeme ho poznávať
- nemá zmysel hľadať nijaký metafyzický prazáklad, princíp, absolútno alebo Boha

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk